Arapça Tercüme ve Arapça Çeviri

ARAPÇA TERCÜME VE ARAPÇA ÇEVİRİ

Arapça, Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna ait bir dildir. Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça, dünyada en çok konuşulan beşinci dil olmakla birlikte aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 6 resmi dilden bir tanesidir.

Önemi

Standart Arapça olarak da bilinen ve kabul gören Arapça (Fasih, Düzgün Arapça) olarak telaffuz edilir ve bütün Arap ülkelerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da insanların çoğu tarafından, İran ve Türkiye’de ise Arap azınlıklar tarafından konuşulan diller, Arapçanın farklı lehçeleridir. Standart Arapça hiçbir ülkede halkın konuşma dili olmamakla birlikte, resmî dil olduğu için eğitim görmüş her Arap, standart Arapçayı anlar ve konuşabilir. Standart Arapça olarak kabul edilen dil Kur’an’ın dilidir. Kur’an Arapça olması sebebiyle Arap dili, İslâm dininde özel bir yere sahiptir.

Arap alfabesi

Arapça dili alfabesi 28 harften meydana gelmektedir. Bu harfleri oluşturan esas şekil sayısı ise 17’dir. Arap yazısı latin alfabesine ve diğer birçok dilin aksine sağdan sola doğru akış halinde yazılır ve o şekilde okunur. Harflerin neredeyse tamamı sessiz harftir. Harflere sesi sağlayan; ancak dini metinler ve şiirler dışında pek kullanılmayan işaretlerle sağlanır ve buna hareke denir. Arap harflerinin yazılma şekli, kelimenin başında, ortasında veya sonunda olmalarına göre kısmi değişiklikler gösterir.

Arap alfabesi tarihte ve günümüzde yalnızca Arapların kullanmakta olduğu bir alfabe olmayıp özellikle İslamiyetin başka milletler tarafından da kabul görmesiyle Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Asya’daki diğer Arap olmayan milletler tarafından da kabul görülmüş ve kullanılmıştır. Güncel yaşamda da Arap ülkeleri dışında İran, Pakistan, Afganistan gibi başlıca ülkelerde kullanılmaktadır. Fakat, Arapça dışında kullanıldığı dillerdeki değişik sesler için, alfabenin temel sembolleri üzerinde küçük değişiklikler yapılmıştır. Arap alfabesi, Osmanlı İmparatorluğu olmak kaydıyla islamiyetin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinin akabinde dünyada yazılı dil olarak en çok kullanılan yazı dilidir.

Türkiye, 1928 tarihinde Latin harfleri yazı sistemine geçiş yapmıştır. Arap alfabesi m.s. 2 ila 4 yüzyıllar arasında Nebati yazısından ortaya çıkmış olmakla birlikte bugüne ulaşan en eski yazı örnekleri m.s. 6 yy’a aittir. Sağdan sola yazılan Arap alfabesinde bulunan 28 ünsüzün 22 adedi Sami alfabesinden geçerken şekil değişikliğine uğrayan sesler olup geri kalan altı ses Arapçaya aittir.

Dilin tarihi ve konuşulduğu coğrafya

Aslında Arap yarımadasına özgün bir dil olmakla beraber 7. yy’dan bu yana İslamiyet’in yayılmasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, islamiyetin kültürel baskınlığı ile birlikte zaman içerisinde Önasya, Mısır ve Kuzey Afrika’nın yerel dillerine ağır basmış ve bu coğrafyaların da dili olmuştur. Zaman içerisinde İspanya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar olabildiğince geniş bir coğrafyanın üst kültür dili haline gelmiştir. Günümüzde Fas’tan İran sınırına kadar yaklaşık 225 milyon kişinin anadili olsa da günlük konuşmada bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir. Ancak Kuran-ı Kerim’in yazıldığı dil olan 7. yüzyıl Hicaz Arapçası günümüze kadar değişmeden kaldığı için Standart Arapça (Fusha) kabul edilir ve değişik coğrafyalardan Arapların birbirleriyle anlaşabilmek adına konuştukları dildir. Arap devletlerinin resmi dili olduğu için eğitim ve basın yayın da bu Standart Arapça (Fusha) ile yapılır.

Arap Yarımadası’nın güneyinde konuşulan lehçeler Standart Arapça’dan o denli uzaklaşmıştır ki Güney Arapça adıyla ayrı bir dil olarak sınıflandırılabilir. Standart Arapça’nın dışında en önemli Arapça lehçeleri; Mısır Arapçası, Şamî (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de) Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçasıdır (Magribî Arapça). Malta adasında konuşulan Malta dili de aslında içine çok sayıda İtalyanca ve İngilizce sözcüğün karıştığı bir Arapça lehçesidir.

Arapça; Yunancadan İngilizceye, İspanyolcadan Farsçaya pek çok dünya dilini etkilediği gibi dilin Türkçe üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Türkçede Arapça kökenli pek çok sözcük bulunur. Ancak gramer yapılarındaki büyük farklar dolayısıyla pek çok Arapça kökenli sözcük Türkçede anlam kaymasına ve değişimine uğramıştır.

Arapça konuşulan ülkeler

Arapça, aşağıdaki ülkelerde tek resmî dildir ya da resmî dillerden biridir:

 • Bahreyn
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Cezayir
 • Cibuti
 • Çad
 • Etiyopya
 • Fas
 • Filistin
 • Irak
 • İsrail
 • Katar
 • Komorlar
 • Kuveyt
 • Libya
 • Lübnan
 • Mısır
 • Moritanya
 • Batı Sahra (Kısmen tanınan devlet)
 • Suudi Arabistan
 • Somali
 • Sudan
 • Suriye
 • Tunus
 • Umman
 • Ürdün
 • Yemen

Ayrıca Türkiye’de yaşayan Araplar tarafından da konuşulmaktadır.

Arap dili ve yazısı

Arapça, Afro-Asyatik (Hamito-Semitik)’dillerin alt grubundaki Semitik dil ailesine mensuptur. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri gibi beş ana lehçe grubuna ayrılır. Bu dil Arap Yarımadası’ndan Bereketli Hilal (The Fertile Crescent) boyunca Atlantik Okyanusu’na değin ulaşan geniş bir coğrafyada konuşulan dünyanın önemli dillerinden biridir.

Dünyada ortalama 350 milyon kişinin anadili olan Arapça, bir milyarı aşkın müslümanın ibadet dili olmasıyla birlikte; Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinde resmî dildir. Arapçanın dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sonucunda, Birleşmiş Milletler örgütü 1974’te Arapçayı altıncı resmî dil kabul etmiştir.

Arapça büyük medeniyetler, kültürler ve imparatorluklar doğuran dillerin başında gelir. Arapça’nın kullanımı 7. yüzyıla kadar Arap Yarımadası içine sınırlı kalmış, İslamiyetin gelişiyle birlikte Arap Yarımadası’nın dışında büyük bir hızla yayılarak; Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı kuşatmış, oradaki dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami fetihlerin sürmesiyle Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya’ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gelmiştir. Ayrıca Osmanlıca dilinde büyük bir rol oynar.

Arap alfabesinin, Nabat dilinden türediği kabul edilmekle birlikte nasıl, ne zaman ve nerede oluştuğu konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. İslam’dan önceki Cahiliye olarak adlandırılan dönemde edebiyat, özellikle şiir çok üst düzeylere çıkmıştı. Ancak yine de yazma konusunda ileri seviyelere ulaşılmamıştı.Muhammed devrinde iki alfabe kullanılıyordu:

Nesih: Kitap ve yazışmalarda kullanılan, yuvarlak harflerle ve bitişik olarak yazılmış el yazısı şekli,

Kufi: Çoğunlukla dekoratif amaçlar için kullanılan keskin köşeli harfleri olan yazı şekli.

Arap alfabesi (elifbe) 28 harften oluşur. 28 harfli şimdiki alfabe temel olarak harflerin üzerine ya da altına koyulan işaretlerle (hareke) belirtilen sesli ya da sessiz harflerden oluşur. Bu işaretler genelde kullanılmamalarına rağmen, ortaokul kitaplarında ve Kur’an’ın tüm basımlarında yer alır. Diğer Semitik diller gibi Arapça da sağdan sola doğru yazılır. Alfabe Farsça, Urduca, Peştuce ve Sindhi gibi diğer birçok dilde de kullanılır. Arapçada harfler tek başlarına, sözcük başında, sözcük ortasında ya da sözcük sonunda olmalarına göre değişik biçimler alırlar. Arapçada üç sözcük türü vardır: fiil, ad, harf ya da edat. Adların eril ve dişil biçimleri vardır.

Konuşulan Arapça doğal olarak ülkeden ülkeye değişir. Fakat klasik Arapça olan Kuran dili, 7. yüzyıldan beri büyük ölçüde değişmeden kalabilmiştir. Kur’an, dilin standartlaştırılması ve geliştirilmesinde büyük bir itici güç olarak yer aldı. Farklı ülkelerden gelen eğitimli Araplar buluştuğunda, genellikle klasik Arapça aracılığıyla iletişim kurarlar. Arap Yarımadası’nın güney kıyısında güney Arapça olarak bilinen birçok lehçe konuşulur. Fakat bu diller kuzeyin Arapça’sından o kadar farklıdır ki güney Arapça çoğu zaman ayrı bir dil olarak kabul edilir. Modern Arapça; temel sözcükler, morfoloji ve sözdizimi bütünü bakımından Kur’an’daki gibidir.

Günümüzde yaygın olan pek çok dil Arapçanın zengin söz varlığından pek çok sözcük almıştır. Türkçede pek çok Arapça kökenli sözcük bulunmaktadır. Ayrıca İngilizceye, birçoğu Arapçanın ön eki “al-” ile başlayan birçok sözcük katmıştır. Bunlardan bazıları; algebra, alcohol, alchemy, alkali, alcove ve albatros, mosk, minaret, sultan, elixir, harem, girate, gazelle, cotton, amber, sofa, mattress, tariff, magazine, arsepial, syrup, sugar, sherbet ve artichoke gibi sözcüklerdir. “Coffee” (kahve) de İngilizceye Türkçe ve İtalyanca yoluyla giren Arapça bir sözcüktür. “Assassin” (suikast) sözcüğü “haşhaş bağımlıları” anlamındaki “haşhaşin” gibi bir Arapça sözcükten gelir. Ayrıca İspanyolcada 1600 civarında Arapça kelime olduğu sanılmaktadır.

ARAPÇA’NIN LEHÇELERİ

Arapça ‘nın lehçeleri islamiyetten önce kelimeler, kalıplar ve tamlamalar hakkında farklılık gösteriyordu. Ve yazılı eserler arasında (şiirler,anlaşmalar ve belgeler.) ortak bir lisan kullanılıyordu.  Bu ortak lehçe islamiyetin doğuşundan sonra da devam etmiştir. Kur’an ‘da bu dil ile inmiştir. (Bazı bilgin ve araştırmacılara göre Kureyş lehçesi olarak).

Günümüzde ise Arapça ‘nın birçok ammice lehçesi bulunuyor. Bu ammice lehçelerinin bir sözlüğü , dil bilgisi kuralı veya bir müfredatı yoktur.

Bazı ammice lehçeleri Fasih Arapça’ya yakındır. Hijazi lehçesi Haile, Kasımıye, Bedevi Necidi lehçesi, Bedevi Libya ve Levanten lehçesi, Suriye , Lübnan, Yemen (Suudi Arabistan güneyini  ve  Umman batısını) ve Doğu (ralli parçaların Doğu, Suudi Arabistan , Kuveyt , Arap Emirlikleri, Umman , Ürdün , Bahreyn, Katar , Mısır , Cezayir , Fas, Tunus ve Libya Ve Irak ve Sudan ve Filistin.

Aslında Arapça’nın lehçelerini ülkelere göre kategorize etmek doğru değildir. Çünkü lehçeler ülkelere göre değil , köylere ve şehirlere göre sınıflandırmak gerekir. Örnek olarak Kahire’de konuşulan lehçe, İskenderiye’de konuşulan lehçe,Saide konuşulan lehçe ve doğu’da konuşulan lehçe tamamen birbirinden farklıdır.

ARAPÇA YAZILI TERCÜME – ARAPÇA YAZILI ÇEVİRİ

Arapça yazılı metinlerde Arapça’dan Türkçe’ye yazılı çeviri yapmak diğer dillere göre çok daha zor olmakla birlikte ciddi dikkat ve uzmanlık gerektirmektedir. Arapça Tercüme ye yazılı veya sözlü olarak birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Arapça Sözlü Tercüme ya da Arapça Yazılı Tercüme kullanım alanlarından bazıları:

Arapça Çeviri Hizmeti

Arapça Tercümelerimiz; alanında uzman, mütercim tercümanlık, dil edebiyat mezunu anadili Arapça olan ya da Arapça dili hakkında eğitim görmüş tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Arapçave/veya Arapça Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

Okeanos Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri Arapça Tercüme – Arapça Çeviri alanında aşağıda bulunan konu başlıkları altında hizmet vermektedir:

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – Yazılı Dokümantasyon Çevirileri

Arapça Web Sitesi Tercüme – Arapça Web Sitesi Çeviri: Okeanos Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri uzman tercümanları, ve yine şirketimize bağlı bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz talebiniz doğrultusunda tüm grafik arabirimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte arapça tercüme edilmektedir.

Turizm Alanında Tercüme Hizmetleri

Arapça’nın kullanım alanlarının her geçen gün yaygınlaşması ve turist sayısının giderek artması, turizm alanında tercüme isteklerinin oluşmasını sağlamıştır. Havayolu şirketleri, oteller, rezervasyon siteleri, turizm acentaları gibi yüzlerce iş kolunda Arapça tercüme hizmeti verilmektedir.

Tüm hizmetleriniz için bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Turizm Sektörü tercümeleri

Web sitesi tercümeleri

Afiş, broşür ve Katalog tercümeleri

Tv, radyo reklam metinleri

E-mail tercümeleri

Arama motoru reklamları

Rehberlik hizmetleri

Ve turizm alanındaki tüm tercüme ihtiyaçlarınızda bize ulaşabilirisiniz.

Noter Yeminli Tercüme – Noter Yeminli Çeviri

Arapça noter yeminli tercüme hizmeti Arapça dilinin hakim olduğu ülkeler de dahil olmakla birlikte tüm dünyada geçerli olan evraklara ulaşmanızı sağlamaktadır. Arapça Türkçe yazılı metin çevirilerinde yeminli tercümantarafından çevirisi tamamlandıktan sonra kaşe ve imza sonrası noterlik makamında Arapça Yeminli Tercümeevrakının noter onayından geçmesidir.

Vize pasaport

Öğrenci belgesi, transkript, diploma

Hastane raporları

Evlilik cüzdanları

Ehliyetler

Mali dökümanlar

Ve tüm belgelerde ve tüm dillerde ve noter yeminli Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça tercümeler gerçekleştiriyoruz.

Arapça Ticari Tercüme – Arapça Ticari Çeviri: Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Arapça Teknik Tercüme – Arapça Teknik Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli Üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, Çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Arapça Tıbbi / Arapça Medikal Tercüme – Arapça Tıbbi / Arapça Medikal Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Arapça Hukuki Tercüme – Arapça Hukuki Çeviri: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve terminolojiye hakim tercümanlarımız tarafından Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Arapça dilinde , mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Arapça Bilimsel ve Arapça Akademik Çeviri – Arapça Bilimsel ve Arapça Akademik Tercüme: Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Arapça Edebi ve Sanatsal Çeviri – Arapça Edebi ve Sanatsal Tercüme: Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi alanlarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Arapça diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Sözlü Tercümeler – Sözlü Çeviriler

Arapça Ardıl Çeviri – Arapça Ardıl Tercüme: Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir süre konuştuktan sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir. Özel donanım ve teknik ekipman gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Arapça Simültane Tercüme – Arapça Simültane Çeviri: Bir etkinlikte konuşmacının söylediklerinin eşzamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak kulaklık yardımıyla dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda alanında uzman, terminolojiye hakim profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Arapça Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.

Arapça Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz :

1-) Arapça Yazılı Tercüme Hizmeti

2-) Arapça Sözlü Tercüme Hizmeti

Diğer Yapılan Arapça Tercüme ve Arapça Çeviri Hizmetler

1) Arapça Yazılı Tercüme – Arapça Yazılı Çeviri

 1. a) Arapça Hukuki Tercüme – Arapça Hukuki Çeviri
 2. b) Arapça Teknik Tercüme – Arapça Teknik Çeviri
 3. c) Arapça Tıbbi – Medikal Tercüme – Arapça Tıbbi – Medikal Çeviri
 4. d) Arapça Edebi Tercüme – Arapça Edebi Çeviri
 5. e) Arapça Ticari Tercüme – Arapça Ticari Çeviri
 6. f) Arapça Finansal Tercüme – Arapça Finansal Çeviri

Diğer Arapça Yazılı Tercüme – Arapça Yazılı Çeviri

 • Arapça Diploma Çevirisi
 • Arapça Teknik Şartname Çevirisi
 • Arapça Tez-Ödev Çevirisi
 • Arapça Evlenme Cüzdanı Çevirisi
 • Arapça Doğum Belgesi Çevirisi
 • Arapça Maaş Bordrosu Çevirisi
 • Arapça Şirket Yazışmaları Çevirisi
 • Arapça Vize Evrakları Çevirisi
 • Arapça Pasaport Çevirisi
 • Arapça Konsolosluk Belge Çevirisi
 • Arapça Vasiyetname Çevirisi
 • Arapça Apostil Tasdikli Çeviri
 • Arapça Banka Raporları Çevirisi
 • Arapça Hisse Bilgileri Çevirisi
 • Arapça Katalog Çevirisi
 • Arapça Teknik Çeviri
 • Arapça Sağlık Raporu Çevirisi
 • Arapça Sözleşme Çevirisi
 • Arapça Boşanma Kararı Çevirisi
 • Arapça Kitap Tercümesi
 • Arapça Ölüm Belgesi Çevirisi
 • Arapça Mektup Çevirisi
 • Arapça Web Sitesi Çevirisi
 • Arapça Sağlık Raporu Çevirisi
 • Arapça Transkript Çevirisi
 • Arapça Poliçe Çevirisi
 • Arapça Kar ve Zarar Raporları Çevirisi
 • Arapça Tanık İfadeleri Çevirisi
 • Arapça Dava Dosyası Çevirisi
 • Arapça Kalite Belgeleri Çevirisi
 • Arapça Kullanım Kılavuzu Çevirisi
 • Arapça Vekaletname Çevirisi
 • Arapça İmza Beyanname Çevirisi
 • Arapça Muvafakatname Çevirisi
 • Arapça 184 formu ve zarf Çevirisi
 • Arapça Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
 • Arapça Kimlik Çevirisi
 • Arapça Sabıka Kaydı Çevirisi
 • Arapça Sertifika Çevirisi
 • Arapça Protokol Çevirisi
 • Arapça İlgili Makama Yazı Çevirisi
 • Arapça CV(Özgeçmiş) Çevirisi
 • Arapça Yaşam Belgesi Çevirisi
 • Arapça Bodro Çevirisi
 • Arapça Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi
 • Arapça Ehliyet Çevirisi
 • Arapça Fatura Çevirisi
 • Arapça Dekont Çevirisi
 • Arapça Bekarlık Belgesi Çevirisi
 • Arapça Dilekçe Çevirisi
 • Arapça Hesap ekstresi Çevirisi

2) Arapça Sözlü tercüme

 1. a) Arapça Simultane Çeviri
 2. b) Arapça Ardıl Çeviri

3) Diğer Arapça Hizmetlerimiz

 1. a) Arapça Redaksiyon Hizmeti
 2. b) Arapça Noter Onaylı Tercüme
 3. c) Arapça Apostil Tasdikli Tercüme
 4. d) Arapça Deşifre Hizmeti
 5. e) Arapça Seslendirme
 6. f) Arapça Alt Yazısı İçin Tercüme Hizmeti

Arapça Yeminli Tercüme Noter Tasdikleriniz :

Beyoğlu 25. Noterliği Perpa ve Beyoğlu 42. Noterliği Şişli noterliklerinden Arapça Yeminli Tercüme leriniz tasdikletilerek tarafınızdan herhangi bir kargo masrafı ödemeksizin size iletilmektedir.

Şirket Kuruluşu ve Şirket Tescillerinde Arapça Yeminli Tercüme :

Perpa İto , Perpa İstanbul Ticaret Odası nezninde bulunan Sicil Memurluğu’nda Arap asıllı şirket Ortakları veya tamamen Arap asıllı sermayedarlardan oluşan şirketlerin kuruluş işlemlerinde Arapça Yeminli Tercüman ile yeminli tercüme leri şirketimizde yapılmaktadır.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak her alanda olan Arapça Tercüme ve Arapça Çeviri leriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde tecrübeli ve uzman tercüman ve editörlerimiz tarafından sorumluluk bilinci dahilinde yapılmaktadır. Tüm tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!