Erasmus+ Programı Hakkında Genel Bilgi

ERASMUS+ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları Avrupa’nın bugün ve gelecek on yılda karşılaşacağı temel problemlerin üstesinden gelmek ve yardım etmek adına önemli bir katkı sağlayabilir. Bu alanlar Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizin üstesinden gelmek, büyüme ve istihdamı artırmak ve sosyal eşitlik ve barındırmayı teşvik etmek adına Avrupa 2020 stratejisinin temel faktörleri olarak düzenlenmiştir.

Bu backgrounda karşılık, Erasmus+ , Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Bahse konu program aşağıdaki sorunları gündeme getirmeyi amaçlayacaktır. Bilhassa genç neslin artan işsizlik durumları ile başa çıkmak Avrupa devletlerinin en kritik görevlerinden biri halini almıştır. Birçok genç, okullarını tamamlayamadan bırakmakta ve işsiz kalma hususunda yüksek bir risk taşımaktadır. Aynı risk, profesyonel olmayan birçok yetişkin çalışanı da tehdit etmektedir. Sağlıklı ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri, vatandaşları rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle donatarak vatandaşların bu krizlerle baş etmesine yardımcı olabilir.

Bir başka sorun, “gençlerin Avrupa’da demokratik hayata katılımını teşvik etmek” ile ilgili Lizbon Antlaşması maddelerine uygun olarak, gençler arasında sosyal sermayenin geliştirilmesi, gençlerin topluma aktif olarak dahil olma becerilerinin güçlendirilmesidir. Bu konu gençlerin yetenek ve becerilerinin yanı sıra aktif vatandaş olmalarını da güçlendirmeyi amaçlayan yaygın öğrenme faaliyetleri aracılığıyla da amaç edinilebilir.

Avrupa Birliği düzeyinde hem fikir kalınan perspektifte katılımcı ülkelerde sistemsel düzenlemelerin teşvik edilmesi, var olan araçlar aracılığıyla her düzeyde işbirliğine liderlik edecek açık bir öncülüğü ve yetkili makamlar ile paydaşlar arasında paylaşılan bir vizyonu gerektirmektedir. Diğer taraftan, gençlik kuruluşları ve gençlik çalışanlarının profesyonelliğini ve gençlik çalışmalarının Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla kuruluşlara ve çalışanlara eğitim ve işbirliği fırsatları sağlanması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı Program Ülkelerinin Avrupa’nın beşeri ve sosyal sermayesini aktif bir şekilde kullanmak yönündeki çabalarını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitim ve sargın eğitime destek vermek yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini desteklemektedir. Program ayrıca özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik fırsatlarını da geliştirmektedir.

Erasmus , Lizbon Antlaşmasının ortaya koyduğu yeniliklerinden bir tanesi dahilinde, Program Ülkelerinde halka yönelik spor faaliyetlerine katkıda bulunacak ve spor alanında Avrupa’nın politika işbirliğini teşvik edecektir. Program Avrupa ağlarını var edip geliştirilmesini teşvik edecek ve bu ağlar paydaşlar arası işbirliğinin yanında, spor ve fiziksel aktiviteye ilişkin değişik alanlarda bilgi ve teknik uzmanlık bölüşümü ve transferi için imkanlar sağlayacaktır. Bu sağlamlaştırılmış işbirliği, Avrupa’da fiziksel durgunluğun sosyal ve ekonomik maliyetini indirmeye yardımcı olarak beşeri sermaye potansiyelinin artırımı üzerinde kıymetli pozitif etkiler oluşturacaktır.

Genel olarak Program, Avrupa 2020 stratejisinin amaçları ve Hareket Halinde Gençlik ve Gündem gibi bu stratejinin yeni beceriler ve işlere dair önemli aktivasyonu ile tutarlı olan aktiviteleri, işbirliğini ve araçları destekleyecektir. Program ET2020 Stratejisinin, Avrupa Gençlik Stratejisinin ve AB dış eyleminin amaçlarına varmasına katkı oluşturacaktır. Bununla birlikte, açık koordinasyon yöntemleri dahilinde Avrupa statüsünde mutabık olunan politika ilklerini de destekleyecektir.

Beşeri sermayeye yatırım, büyümeye destek olarak ve Avrupa ve ilerisinde refah ve sosyal içerme sağlayarak bireylere, kuruluşlara ve bütüncül şekilde topluma fayda sağlayacaktır.

Erasmus+ Program Rehberi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus+ Yıllık Çalışma Programı nezninde hazırlanmıştır ve ileriki yıllarda onanancak Çalışma Programlarının ilklerini ve eylem çizgisini yansıtmak için yenilenebilir. Bu Rehberin eyleme dökülmesi bütçe otoritesi tarafından yıllık bütçenin kabul edilmesi akabinde, taslak bütçede sunulan ya da on ikide bir kuralında öngörülen ödeneklerin mevcudiyetine de bağlıdır. Ayrıca:

 • İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in katılımı, AEA (Avrupa Ekonomik Alanı)’nın Ortak Komite Kararına
 • İsviçre Konfederasyonu’nun katılımı bu ülke ile kararlaştırılacak ikili bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına
 • Türkiye ve Makedonya’nın katılımı bu ülkelerden her birinin yetkili makamları ile Komisyon arasında imzalanacak bir anlaşmaya tabidir.
 • Hibe kararının verildiği tarih itibariyle bu ülkelerin katılımı için yukarıda belirtilen şartların karşılanmamış olması halinde, bu ülkelerden gelen katılımcı kuruluşlar ve katılımcılar fonlanmayacak ve konsorsiyumun asgari boyutu açısından dikkate alınmayacaktır.

GEÇMİŞ TECRÜBEYE DAYANMAK, GELECEĞE DOĞRU BAKMAK

Erasmus+ Programı Avrupa içinde ve uluslararası çapta işbirliğini içinde barındıran, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yılı aşan Avrupa programlarının elde ettikleri üzerine inşa edilmiştir. Erasmus+ 2007-2013 döneminde Komisyon tarafından hayata geçirilen aşağıdaki Avrupa programlarının bütünleştirilmesinin sonucudur:

 • Hayatboyu Öğrenme programı
 • Gençlik programı
 • Erasmus Mundus programı
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Sanayileşmiş ülkeler ile yükseköğretim alanında işbirliği programları.

Bu programlar yükseköğretim (uluslararası boyutu da dahil), mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik (uluslararası boyutu da dahil) alanlarındaki eylemleri desteklemiştir.

Erasmus+ eğitim, öğretim ve gençliğin değişik alanlarında sinerjileri ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları kaldırmak, yeni fikirler geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni işbirliği şekillerini canlandırmak suretiyle bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Avrupa ve ötesinde beşeri ve sosyal sermaye anlamında gerçek ihtiyaçlara cevap vermek adına daha etkin bir araç haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Dolayısıyla yeni programın yaygın şekilde tanınan güçlü bir marka adı ile bağlantılı olması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle program kapsamında desteklenen tüm eylem ve faaliyetlerin her şeyden önce “Erasmus+” marka adı kullanılarak iletilmesi gerekecektir. Ancak, eski programların katılımcı ve yararlanıcılarının Erasmus+’a giden yolu bulmalarına yardım etmek için, iletişim ve yaygınlaştırma amacıyla, ortak “Erasmus+” marka adına ek olarak, belirli bir sektörü hedefleyen eylemlere yönelik isimler aşağıda belirtilen şekilde kullanılabilir:

 • Okul eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Comenius“,
 • Yükseköğretim alanı  ile  bağlantılı  olan  ve  Program  Ülkelerini  hedefleyen  Program  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak “Erasmus+: Erasmus“,
 • Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili olarak “Erasmus+: Erasmus Mundus“,
 • Mesleki eğitim ve öğretim ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Leonardo da Vinci “,
 • Yetişkin eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Grundtvig“,
 • Gençliğin yaygın ve sargın eğitimi ile bağlantılı Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Gençlik”,
 • Avrupa Birliği Çalışmaları ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Jean Monnet”,
 • Spor alanı ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Spor“.

ERASMUS+ PROGRAMININ AMAÇLARI VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

GENEL AMAÇ

 • Erasmus+ Programı aşağıdaki konuların gerçekleşmesine hizmet etmektedir:
 • Temel eğitim amacı da dahil, Avrupa 2020 stratejisinin amaçları;
 • İlgili karşılaştırmalı analizler de dahil, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği (ET 2020) için stratejik çerçeve amaçları;
 • Ortak Ülkelerin yükseköğretim alanındaki sürdürülebilir gelişimi;
 • Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin genel amaçları (2010-2018);
 • Birliğin spor alanındaki çalışma planına uygun olarak, özellikle halka yönelik spor kapsamında sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı;
 • Avrupa Birliği Antlaşmasının 2 No.lu Maddesi uyarınca Avrupa değerlerinin tanıtımı

ERASMUS+ PROGRAMININ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Programın aşağıda yer alan özelliklerine özel önem verilmelidir. Bunlardan bazıları Komisyonun internet sitesinde detaylı şekilde belirtilmektedir.

BECERİLERİN VE YETERLİLİKLERİN TANINMASI VE DOĞRULANMASI

Erasmus+ Birliğin şeffaflık ve tanınma araçlarını desteklemektedir –özellikle EuropassYouthpass, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF), Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET), Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi (EQAVET), Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR), Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) ve eğitim ve öğretim alanında bu araçları destekleyen AB-çapındaki ağlar, özellikle Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezi (NARIC) ve Euroguidance ağları ve Ulusal Europass Merkezleri).

Bu araçların ortak hedefi, ulusal sınırlar dahilinde ve çapında, eğitim ve öğretimin tüm alt sistemlerinde ve işgücü piyasasında beceri ve yeterliliklerin daha kolay tanınabilmesini sağlamaktır. Ayrıca araçlar, eğitim ve öğretim stratejilerinin başarılı bir işgücü piyasası entegrasyonu ve daha çok hareketlilik aracılığıyla rekabet edebilirlik, istihdam ve büyüme konusundaki Avrupa 2020 hedeflerine ve eğitim ve istihdam alanındaki temel amaçlarına ulaşmasına daha çok katkı sağlamasını sağlamalıdır.

Bu hedeflere ulaşılması için araçlar amaca uygun olmalıdır. Araçlar, eğitimin uluslararasılaşması ve sayısal öğretimin giderek daha çok kullanılması gibi yeni olguları sağlamalı ve öğrenicilerin ihtiyaç ve hedefleri ile uyumlu esnek öğrenme yollarının yaratılmasını desteklemelidir. Bu husus, araçların gelecekte değişim geçirmesinin gerekebileceği anlamına gelmektedir. Bu değişim, araç ve süreçlerde daha çok bütünlük getirmeli ve bunların normalde sadeleşmesini sağlamalı, ayrıca vatandaşların iş ya da daha çok öğrenme amacıyla serbestçe hareket edebileceği gerçek bir Avrupa beceri ve yeterlilikler alanının oluşturulmasını desteklemelidir.

Daha çok bilgi http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/mobility_en.htm adresinde mevcuttur.

PROJE SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

Sonuçların yayılması ve kullanılması Erasmus+’nın proje döngüsünün en önemli alanlarından biridir. Katılımcı kuruluşlara projenin hayat geçirdiği çıktı ve ürünleri iletme ve paylaşma fırsatı tanımakta ve böylelikle bu tür projelerin etkilerini yaygınlaştırmakta, sürdürülebilirliklerini artırmakta ve Erasmus+’nın Avrupa katma değerini onamaktadır. Sonuçları başarılı bir tarzda yayılıp kullanmak için, Erasmus+ projelerin içinde olan kuruluşlardan projelerini tasarlayıp uygularken yaygınlaştırma ve aktif etme faaliyetlerine ihtimam göstermeleri istenmektedir. Bu gibi faaliyetlerin statüsü ve yoğunluğu Erasmus+’nın farklı Eylemlerinin hedefleri, kapsamı ve amaçları ile orantılı olmalıdır. Belirli bir projede edinilen sonuçlar, projenin dışında kalan alanlarla da alakalı olabilir ve geliştirilen ve üretilenlere farklı bireylerin basitçe ulaşmalarını sağlayan strateji ve yöntemleri geliştirmek kişisel projelere kalmıştır.

ERASMUS+ TARAFINDAN ÜRETİLEN EĞİTİM MALZEMELERİ, BELGELER VE YAYINLARA AÇIK ERİŞİM

Erasmus+ öğrenme, öğretme, eğitim, gençlik çalışması için faydalı olan ve Program tarafından hibe tahsis edilen projelerce üretilen malzemelere, belgelere ve yayınlara kolayca ulaşılmayı desteklemektedir. Bu cinsten malzemeleri, belgeleri ve yayınları herhangi bir hibe tahsisi yapılan proje kapsamında üreten Erasmus+ hibe yararlanıcıları, bunları sayısal format şeklinde internet üzerinden açık lisanslar şeklinde ücretsiz erişilebilecek durumda kamunun ulaşımına açık tutmalıdır. Bununla birlikte, projenin özelliğine ve malzemenin türüne göre, uygun olması halinde, yararlanıcılar sınırlamalar da dahil (örneğin üçüncü kişiler tarafından ticari kullanımın yasaklanması) en uygun açık erişim statüsünü tanımlama hakkına sahiptir. Açık erişim gerekliliği hibe yararlanıcılarının fikri mülkiyet haklarına zarar vermemelidir.

ULUSLARARASI BOYUT

Erasmus+ özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında sağlam bir uluslararası boyut (başka bir deyişle Ortak Ülkeler ile işbirliği) içermektedir.

Yükseköğretim alanında Erasmus+, Ortak Ülkeler ile işbirliğini amaçlayan aşağıdaki temel prensipleri destekleyecektir:

 • Öğrenicilerin ve personelin Ortak Ülkelerden ve Ortak Ülkelere hareketliliğini teşvik eden kişilerin uluslararası kredi hareketliliği ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi (Ana Eylem 1 kapsamında).
 • Ortak Ülkelerde yükseköğretim kurumları ve sistemlerinin modernizasyonu ve uluslararasılaşması üzerinde bir etkiye sahip olan işbirliği ve ortaklıkları destekleyen ve özellikle AB’ye komşu Ortak Ülkelere odaklanan yükseköğretimde Kapasite Geliştirme projeleri (Ana Eylem 2 kapsamında).
 • AB’ye komşu Ortak Ülkelerde Yükseköğretim Reformu Uzman ağı, uluslararası mezunlar derneği, Ortak Ülkeler ile politika diyaloğu, uluslararası cazibe ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla politika diyaloğuna destek (Ana Eylem 3 kapsamında).
 • Küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi desteklemek amacına yönelik Jean Monnet faaliyetleri

Yukarıda listelenen Eylemlerin bir kısmı (başka bir deyişle bireylerin uluslararası kredi hareketliliği ve yükseköğretimde Kapasite Geliştirme projeleri) harici işbirliği araçlarından elde edilen fonlar aracılığıyla desteklenecektir. Böylece bu Eylemler daha ileri bir safhada, bu araçlar ile ilgili müzakereler neticelendiği zaman duyurulacak ve Erasmus+programının değişik eylemleri için hibe tahsis etmeye yönelik gerekli basamakları tamamlanacaktır.

Gençlik alanında, Erasmus+ aşağıdaki temel Eylemleri destekleyecektir:

 • AB’ye komşu Ortak Ülkeler ile ortak çalışması içerisinde Gençlik Değişimlerini, Avrupa Gönüllü Hizmetini ve gençlik çalışanlarının hareketliliğini destekleyen gençler ve gençlik çalışanlarına dair hareketlilik (Ana Eylem 1 kapsamında).
 • Gençlik çalışması, gençlik politikaları ve gençlik sistemlerinin niteliksel gelişimiyle birlikte Ortak Ülkelerdeki- özellikle de Afrika, Karayip, Pasifik Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki- yaygın eğitimin tanınması üzerinde pozitif yansımaya sahip ortak çalışma ve hareketlilik faaliyetlerini destekleyen gençlik alanındaki Kapasite Geliştirme projeleri (Ana Eylem 2 kapsamında).
 • AB’ye komşu Ortak Ülkelerdeki gençlerin ve gençlik kuruluşlarının, gençler ve karar alıcılar arasındaki diyaloğunu destekleyen uluslararası toplantılara, konferanslara ve etkinliklere katılımı aracılığıyla gençliğe yönelik Yapılandırılmış Diyalog (Ana Eylem 3 kapsamında).

Bu belirtilene ilave olarak, Ortak Ülkelerden gelen kuruluşların Programın diğer Eylemlerine (Stratejik OrtaklıklarBilgi OrtaklıklarıSektörel Beceri Ortaklıklarıİşbirliği Ortaklıkları) katılımı, söz konusu katılım projeye bir katma değer getirdiği oranda mümkündür.

ÇOK DİLLİLİK

Çok dillilik Avrupa projesinin temel yapılarından bir tanesidir ve AB’nin farklılık altında birleşme arzusunun güçlü bir sembolüdür. Yabancı diller bireylerin emek piyasası için daha kaliteli donanımlı duruma gelmesine ve halihazırda mevcut fırsatların birçoğunu değerlendirmesine katkıda olacak yetenekler arasında önemli bir misyona sahiptir. AB her bir bireyin erken  yaştan itibaren en azından iki yabancı dil öğrenme imkanına sahip olmasını hedeflemiştir.

Dil öğrenmenin ve dil çeşitliliğinin desteklenmesi, Programın özel amaçlarından bir tanesidir. Dil yeterliliklerinin noksanlığı Avrupa eğitim, öğretim ve gençlik programlarına dahil olmanın önündeki temel engellerden biridir. Dil desteği sunmaya yönelik fırsatlar hareketliliği daha etkin ve etkili kılmayı, öğrenme performansını iyileştirmeyi ve dolayısıyla Programın özel hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dil desteği katılımcıların eğitim görmek, gönüllü hizmet vermek veya Ana Eylem 1 başlığında desteklenen uzun-dönem hareketlilik faaliyetleri dahilinde yurt dışında stajyer olmak için kullandıkları dillerde mevcuttur. Dil desteği temelde online olarak sağlanacaktır çünkü e-öğrenme erişim ve esneklik anlamında dil öğreniminde avantajlar sunmaktadır. Online destek, dil yetkinliklerinin zorunlu değerlendirmesini ve gönüllü dil derslerini kapsamaktadır. Dil değerlendirmesi her bir katılımcıya doğru hazırlığı sağlama ve AB’nin hareketlilik katılımcılarının dil yetkinlikleri konusunda bulgu toplama yönündeki girişimin hayati önem taşıyan bir noktadır. Böylece hareketlilik öncesinde katılımcılar bir dil değerlendirmesine katılacak ve dil yetkinliklerindeki gelişimi görmek adına hareketlilik döneminin sonunda diğer bir değerlendirmeye tabi olacaktır. Gitmeden önce katılımcıların katıldığı dil değerlendirme testinin sonuçlarına bakılmaksızın, bunların hareketlilik faaliyetlerine katılmalarına engel teşkil etmeyecektir.

Online araçların kapasitesi tüm dilleri kapsayacak miktarda geliştirilmeden önce, Komisyon tarafından sağlanan online destek hizmetinde bulunmayan dillerde dil desteği vermek hedefiyle, hareketlilik projelerinin yararlanıcılarına hibe sağlanacaktır.

Ana Eylem 2 kapsamında, dil öğretme ve öğrenme alanındaki Stratejik Ortaklıklar desteklenecektir. Dil becerilerini geliştirmeye dair yenilikler ve iyi uygulamalar, örneğin öğretme ve değerlendirme yöntemlerini, pedagojik malzeme geliştirilmesini, araştırmayı, bilgisayar destekli dil öğrenmeyi ve yabancı dilleri kullanan girişim ortaklıklarını içerebilir. Bunların dışında, gerekli olaylarda, personel ve gençlik çalışanlarına dair uzun vadeli eğitim ve öğretme faaliyetleri organize eden Stratejik Ortaklıkların yararlanıcılarına dil desteği kapsamında hibe sağlanacaktır.

Avrupa Dil Etiketi (ELL) ödülleri açısından, Ulusal Ajanslar gönüllülük esasına dayalı olarak Program Ülkelerinde düzenli (yılda bir veya iki yılda bir) ulusal yarışmaların organizasyonu konusunda teşvik edilir. ELL ödülü çok dillilik alanındaki mükemmellik sonuçlarını kullanmak ve yaygınlaştırmak adına bir teşvik unsuru olmalı ve halkın dil öğrenmeye olan hevesini artırmalıdır.

EŞİTLİK VE İÇERME

Erasmus+ Programı, yaşıtlarına göre daha düşük oranda fırsata ve dezavantajlı geçmişe sahip öğrenicilere erişimi kolaylaştırarak eşitlik ve içermeyi desteklemeyi hedeflemektedir. Bu kişiler Ulus ötesi projelere katılımlarını sınırlayan veya engelleyen bireysel zorluklar nedeniyle dezavantajlı durumdadır. Bu kişilerin karşılaşabileceği engeller veya zorluklar aşağıda sınıflandırılmıştır:

 • Engellilik hali (başka bir deyişle özel ihtiyaçlara sahip kişiler): Zihinsel (düşünme, kavrama, öğrenme), fiziksel, duyusal veya diğer engelleri bulunan insanlar.
 • Eğitsel zorluklar: Öğrenme zorluğu çeken gençler; erken yaşta okuldan ayrılan ve okulu bırakanlar; düşük vasıflı kişiler; okul performansı düşük gençler.
 • Ekonomik engeller: Yaşam standardı düşük olan, düşük gelirli, sosyal yardım sistemine bağımlı kişiler, uzun süre işsiz veya yoksul kalan gençler; evsiz kalan kişiler; borçlu veya maddi sıkıntıları olan kişiler.
 • Kültürel değişiklikler: Göçmenler veya sığınmacılar veya göçmen veya sığınmacı ailelerin çocuk ve torunları; milli veya etnik bir azınlığa mensup kişiler; dil adaptasyonu veya kültürel uyum sorunları olan kişiler.
 • Sağlık sorunları: Kronik sağlık sorunları, şiddetli hastalığı veya ağır psikiyatrik durumu olan kişiler.
 • Sosyal engeller: Cinsiyeti, etnik kökeni, dini, cinsel yönelimi, engellilik durumları vb. nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalan kişiler; sınırlı sosyal becerileri veya anti-sosyal veya riskli davranışları olan kişiler; güvensiz ortamdaki insanlar; (eski) suçlular, (eski) madde ve alkol bağımlıları, genç ve/veya bekar ebeveynler; yetimler;
 • Coğrafi engeller: Uzak veya kırsal yerlerde yaşayan kişiler; küçük adalarda veya kenar bölgelerde yaşayan kişiler; kentsel sorunları olan bölgelerde yaşayan kişiler; daha az hizmet (sınırlı toplu taşıma, zayıf altyapı) verilen yerlerde yaşayan kişiler.

KATILIMCILARIN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ

Erasmus+ projelerinde yer alan katılımcıların korunması ve güvenliği, Programın önemli ilkeleri arasındadır. Erasmus+ Programına katılan tüm kişiler, kişisel ve profesyonel gelişim ve öğrenme imkanlarından tam olarak yararlanma fırsatına sahip olmalıdır. Bu, ancak tüm kişilerin haklarını gözetip koruyan güvenli bir ortamda sağlanabilir.

Bu amaçla, Erasmus+ Programına katılan her bir kuruluş, projelerinde yer alan katılımcıların güvenliğini ve korunmasını iyileştiren ve garanti eden etkin prosedür ve düzenlemeleri yürürlüğe koymalıdır. Bu çerçevede, Erasmus+ programında Ana Eylem 1 ve 2 altındaki hareketlilik faaliyetlerinde yer alan tüm üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler, personel ve gönüllüler bu faaliyetlere katılımları ile bağlantılı risklere karşı sigortalanmalıdır. Belirli bir sigorta poliçesi (bu Rehberin EK I’ine bakınız) öngören Avrupa Gönüllü Hizmeti haricinde, Erasmus+ programı ne tek bir sigorta formatı tanımlamakta ne de belirli sigorta şirketlerini tavsiye etmektedir. Program yürütülen projenin türüne ve ulusal ölçekte mevcut sigorta formatlarına göre en uygun sigorta poliçesini araştırmayı proje organizatörlerine bırakmaktadır. Ayrıca, katılımcıların hali hazırda daha önce proje organizatörleri tarafından öngörülmüş olan sigorta poliçelerinin kapsamına girmesi halinde, projeye özgü bir sigorta yaptırmak gerekli değildir.

Her şart altında, aşağıdaki alanlar kapsanmalıdır:

 • Duruma göre, seyahat sigortası (bagajın hasara uğraması ya da kaybedilmesi dahil);
 • Üçüncü şahıs teminatı (gerekli hallerde profesyonel güvence veya mesuliyet sigortası dahil);
 • Kaza ve ciddi hastalık (kalıcı veya geçici işgöremezlik dahil);
 • Ölüm (yurt dışında yürütülen projelerde kişinin ülkesine geri gönderilmesi dahil).

Uygulanabilmesi halinde, ulus ötesi projelerde katılımcıların bir Avrupa Sağlık Sigortası Kartına sahip olmaları şiddetle tavsiye edilir. Bu kart, ücretsiz olarak verilen ve 28 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’deki geçici kalışlar esnasında bu ülkelerde sigortalı olan kişiler ile aynı koşullar altında ve aynı maliyet üzerinden (bazı ülkelerde ücretsiz) devlet tarafından tedarik edilen ve tıbbi açıdan gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlamaktadır. Kart ve kartın nasıl elde edileceğine dair daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki adreste mevcuttur:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Son olarak, eğer projeler 18 yaşın altındaki gençleri içeriyorsa, katılımcı kuruluşlar katılımcıların ebeveynlerinden veya onların vekillerinden bir ön katılım izni almalıdır.

ERASMUS+ PROGRAMININ YAPISI NEDİR?

Hedeflerine ulaşmak adına, Erasmus+ Programı aşağıdaki Eylemleri uygulamaktadır:

ANA EYLEM 1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Bu Ana Eylem şu maddeleri desteklemektedir:

 • Öğrencilerin ve personelin hareketliliği: Öğrencilere, stajyerlere, gönüllülere, gençlere, öğretmenlere, akademisyenlere, eğitmenlere, gençlik çalışanlarına, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının personeline başka bir ülkede bir öğrenme deneyimi veya mesleki bir deneyim yaşamaları için imkanlar;
 • Ortak Yüksek Lisans Derecesi: Dünya çapında en iyi Yüksek Lisans öğrencilerine tam burslar veren yükseköğretim kurumları konsorsiyumu tarafından sağlanan yüksek derece entegre uluslararası eğitim programları.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi: Yükseköğretim öğrencileri tam burslu bir Yüksek Lisans seviyesi için yurt dışına çıkmak amacıyla program tarafından desteklenen kredi alabilirler. Öğrenciler ulusal bankalara veya öğrenci kredi ajanslarına başvurmalıdır.

ANA EYLEM 2 – YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Bu Ana Eylem aşağıdaki hususları desteklemektedir:

 • Eğitim, öğretim ve gençlik ile alakalı bir veya daha çok alanı kapsayan girişimler geliştirmeyi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanında ya da başka alakalı alanlarda hizmet veren değişik türden kuruluşlar arasında tecrübe ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan ulus ötesi Stratejik Ortaklıklar. Bazı hareketlilik faaliyetleri projenin hedeflerine katkı yaptıkları ölçüde desteklenmektedir;
 • Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında oluşturulan ve yeniliği, girişimciliği, yaratıcılığı, istihdam edilebilirliği, bilgi paylaşımını veya birden çok akademik disiplini ilgilendiren öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan Bilgi Ortaklıkları;
 • Ortaklaşa mesleki  eğitim  müfredatının,  programların  ve  öğretme  ve  öğretim  metodolojilerinin  planlanması  ve sunulmasını destekleyen; belirli bir ekonomik sektördeki eğilimler ve bir veya birden çok uzman alanda faaliyet göstermek için ihtiyaç duyulan beceriler hakkında bulgu toplayan Sektörel Beceri Ortaklıkları.
 • Yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyen Kapasite Geliştirme projeleri. Kapasite geliştirme projeleri modernizasyon ve uluslararasılaşma süreçlerinde kurumları ve sistemleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bazı hareketlilik faaliyetleri projenin hedeflerine katkı sağladıkları ölçüde desteklenmektedir;
 • eTwinningAvrupa Yetişkin Eğitimi Platformu (EPALE) ve Avrupa Gençlik Portalı gibi gerek okul ve yetişkin eğitimi alanında öğretmenlere, eğitici/eğitmenlere ve uygulayıcılara, gerekse Avrupa çapında ve daha ilerisinde gençlere, gönüllülere ve gençlik çalışanlarına fiili işbirliği alanları, uygulama toplulukları ve diğer online hizmetler sunan Bilgi Teknolojilerine (BT) yönelik destek platformları.

ANA EYLEM 3 – POLİTİKA REFORMLARINA DESTEK

Bu Ana Eylem aşağıdaki hususları desteklemektedir:

 • Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde bulguya dayalı politika oluşturmak ve izlemek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi; özellikle:
  • Akademik ağlar ile işbirliği suretiyle yapılanları da kapsayan, ülkeye özgü ve tematik analiz;
  • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında Açık Koordinasyon Yöntemleri aracılığıyla akranla öğrenme ve akran denetimi;
 • Paydaşlar arasında  yenilikçi  politika  geliştirmeyi  teşvik  etmek  ve  kamu  otoritelerinin  sağlam  değerlendirme
 • metodolojilerine dayanan alan denemeleri aracılığıyla yenilikçi politikaların etkinliğini test edebilmelerini sağlamak için
 • ileriye dönük girişimler;
 • Beceri ve yeterliliklerin şeffaflığını, tanınmasını, kredi transferini kolaylaştırmak, kalite güvencesini geliştirmek, yaygın ve sargın öğrenmenin doğrulanmasını, beceri yönetimini ve rehberliği desteklemek adına Avrupa politika araçlarını desteklemek. Bu Eylem Avrupa çapında değişimleri kolaylaştıran ağlara, vatandaşların öğrenme ve çalışma hareketliliğine ve değişik eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında esnek öğrenme yollarının geliştirilmesine destek vermeyi de içermektedir;
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politikaların etkisini ve katma değerini güçlendirmek amacıyla üst düzeyde tanınan uzmanlık ve analitik kapasiteye sahip olan uluslararası kuruluşlar (OECD ve Avrupa Konseyi gibi) ile işbirliği;
 • Gerek Avrupa 2020 Stratejisi, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Stratejik Çerçevesi (ET2020), Avrupa Gençlik Stratejisi, gerekse Avrupa ile ilgili diğer sektörel politika gündemleri ve AB’nin eğitim ve öğretim politikalarının dış boyutu konusundaki bilinci artırmak için eğitim, öğretim ve gençlik alanında kamu idareleri, sunucular ve paydaşlar ile paydaş diyaloğu, politika ve program tanıtımı gereklidir. Bu hususlar Program sonuçlarının etkin kullanımının teşvik edilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi açısından önem taşımaktadır.

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

Jean Monnet faaliyetleri aşağıdaki hususları destekleyecektir:

 • Bir yükseköğretim kurumunun legal müfredatında bulunan Avrupa entegrasyon araştırmaları ile ilgili öğretimi derinlemesine incelemek ve öğretmen eğitimi ve zorunlu eğitim gibi diğer eğitimsel seviyeler için de AB içeriği ile ilgili araştırmalar yapmak, bunları izlemek ve kontrol etmek adına Akademik Modüller, Kürsü Başkanlıkları, Mükemmellik Merkezleri. Bu işlemler işgücü piyasasında giderek çoğalacak şekilde istenilen alanlarda geleceğin uzmanları için Avrupa entegrasyonu ile ilgili konularda derinlemesine eğitim vermeyi ve aynı zamanda Avrupa entegrasyonuna tabi alanlarda genç öğretmen ve araştırmacı neslini teşvik etmeyi, onlara danışmanlık ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır;
 • Aşağıdaki nedenler aracılığıyla desteklenen akademi dünyası ile yapılan politika tartışmaları: a) Avrupa ve dünya çapında değişik üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, yüksek öneme sahip AB konuları ile ilgili olarak kamusal aktörler ve Komisyon servisleri ile işbirliğini geliştirmek ve üst düzey bir bilgi değişim platformu oluşturmak adına ağlar;
 • b) yeniliğe, karşılıklı etkileşim artışına ve AB içeriğinin yayılmasına yönelik olarak AB konularında tartışmayı, düşünmeyi teşvik etmeyi ve Ortaklık ve onun süreçleri ile ilgili bilgiyi iyileştirmeyi amaçlayan projeler;
 • AB araştırmaları ve AB konuları ile ilgilenen kuruluş ve derneklere legal faaliyetlerini organize edip yürütmeleri ve aktif vatandaşlığı güçlendirecek şekilde AB ile ilgili olguları daha yaygın bir kamuoyuna duyurmaları için destek. Jean Monnet faaliyetleri ayrıca Avrupa çıkarlarını koruma amacıyla hareket halinde bulunan belirlenmiş kuruluşlara işletme hibeleri sunmaktadır;
 • Özellikle politika yapıcıların, sivil toplumun ve üst düzey akademisyenlerin katılımı ile yüksek ihtimama sahip siyasi konularda düzenlenen senelik ana uluslararası konferans aracılığıyla, eleştirel bağımsız akademik görüşler yoluyla politika yapıcılara yeni anlayışlar ve somut öneriler sunmaya ve AB ile ilgili mevcut hususları yansıtmaya yönelik çalışmalar ve konferanslar.

SPOR

Spor alanındaki Eylemler aşağıdaki hususları destekleyecektir:

 • Özellikle amatör spor ve fitnes gibi rekreasyon ortamlarında her seviyede doping ile mücadele etmeyi, şikenin engellenmesini ve şikeye karşı mücadele eden paydaşların bilinçlendirilmesini, sporda şiddet, ırkçılıkla ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi amaçlayan işbirliği ortaklıkları. Bu ortaklıklar ayrıca sporda iyi yönetişim ile ilgili AB ilkelerinin uygulanmasının desteklenmesini, sporcuların çift taraflı kariyerleri için AB Rehberlerinin desteklenmesini, sosyal içerme ve eşit fırsatlar alanlarında AB stratejilerinin desteklenmesini ve spora ve fiziksel faaliyete katılımı cesaretlendirmek adına AB Beden Eğitimi Rehberinin desteklenmesini amaçlamaktadır;
 • Belirli bir etkinliğin hazırlanması, organizasyonu ve takibinden sorumlu olan hibe sağlayıcı kuruluşların düzenlediği kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri. Söz konusu faaliyetler, etkinlik öncesi hız alma koşusunda sporcular ve gönüllüler için antrenman faaliyetlerinin, açılış ve kapanış törenlerinin, yarışmaların, spor etkinliğine ek yan faaliyetlerin (konferanslar, seminerler) organizasyonunun yanı sıra, değerlendirmeler veya gelecek planlarının hazırlanması gibi mevcut faaliyetlerin uygulanmasını da içerecektir;
 • Araştırmalar, veri toplama, incelemeler; ağlar; Program Ülkeleri ve spor kuruluşlarındaki iyi uygulamaları yayan ve ağlardaki ulusal üyelerin ortakları ile oluşan sinerji ve değişimlerden faydalanmaları için AB seviyesinde ağları güçlendiren konferanslar ve seminerler aracılığıyla politika oluşturma kaynaklarını güçlendirmek;
 • İlgili Avrupa paydaşları ile diyalog. AB seviyesinde yaklaşık 300 paydaşı bir araya getiren yıllık AB Spor Forumu, diyalog için planlanan temel faaliyettir. Spor paydaşları ile optimal bir diyaloğu sağlamaya yönelik diğer geçici toplantı ve seminerler de duruma göre organize edilebilir.
 • AB’nin dönem başkanlığını yürüten AB Üye Devletleri tarafından Spor alanında düzenlenen Başkanlık etkinliklerine destek.

BÜTÇE NEDİR?

Program, AB Bütçesinin 1 numaralı başlığında yedi sene için (2014-2020) 14.774 milyar Avro tutarında gösterge niteliğinde finansal çerçeveye sahiptir. Yıllık bütçe, Yetkili Bütçe Makamı tarafından kabul edilmektedir. AB bütçesinin kabulü ile ilgili farklı aşamalar aşağıdaki adresten takip edilebilir:

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

ERASMUS+ PROGRAMINI KİMLER UYGULAR?

AVRUPA KOMİSYONU

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programını uygulamaktan nihai olarak mesuldür. Süreklilik arz eden bir temelde bütçeyi organize eder ve yönetir ve Programın önceliklerini, hedeflerini ve ölçütlerini belirler. Ayrıca Programın Avrupa statüsünde genel anlamda uygulanmasına, takibine ve değerlendirmesine kılavuzluk eder ve faaliyetleri takip eder. Avrupa Komisyonu bunun dışında Programı ulusal düzeyde uygulamakla yükümlü olan yapıları denetlemek ve koordine etmek ile ilgili genel sorumluluğu da taşımaktadır.

Avrupa seviyesinde, Avrupa Komisyonunun Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Yürütme Ajansı) Erasmus+ Programının merkezi eylemlerinin uygulanmasından sorumludur. Yürütme Ajansı programın tanıtımından hibe taleplerinin analizine, projelerin yerinde izlenmesine ve proje ve program sonuçlarının yaygınlaştırılmasına kadar projelerin yaşam döngüsünün tamamının yönetiminden sorumludur. Ajans ayrıca bu Rehber kapsamına girmeyen bazı Program Eylemlerine özgü teklif çağrıları yapmakla da yükümlüdür.

Avrupa Komisyonu, özellikle Yürütme Ajansı aracılığıyla, aşağıdakilerden de sorumludur:

 • Program tarafından desteklenen alanlarda çalışmalar yapmak;
 • Eurydice ağı aracılığıyla araştırmalar ve bulguya dayalı faaliyetler yürütmek;
 • Program sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılmasına yönelik faaliyetler aracılığıyla Programın görünürlüğünü ve sistemik etkisini geliştirmek;
 • Erasmus+ programı tarafından desteklenen kuruluş ve ağların sözleşmeye dayalı olarak yönetilmesini ve finansmanını sağlamak;
 • Program çerçevesindeki hizmetleri sunmak için teklif çağrılarını yönetmek.

ULUSAL AJANSLAR

Erasmus+ Programının uygulaması yaygın ölçüde Dolaylı Yönetim kapsamında gerçekleşmektedir; bir diğer deyişle Avrupa Komisyonu bütçe uygulamaları ile alakalı görevleri Ulusal Ajansların yetkisine vermektedir. Bu tutumun temeli, Erasmus+’ı mümkün olabildiğince yararlanıcılarına yaklaştırmak ve ulusal eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin çeşitliliğine adapte etmektir. Bu nedenle, her Program Ülkesi bir veya daha çok Ulusal Ajans tayin etmiştir. Bu Ulusal Ajanslar ulusal düzeyde programı duyurup uygulamakta ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde Avrupa Komisyonu ile katılımcı kuruluşlar arasında bir bağlantı noktası olarak hareket etmektedir.

Bu Ajansların görevleri şunlardır:

 • Erasmus+ Programı ile ilgili bilgi sunmak;
 • Kendi ülkelerinde fonlanacak proje başvuruları için şeffaf ve adil bir seçim süreci yönetmek;
 • Ülkelerinde Programın uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek;
 • Proje döngüsü içerisinde projeye başvuranlara ve katılımcı kuruluşlara destek vermek;
 • Tüm Ulusal Ajanslar ağı ve Avrupa Komisyonu ile etkin bir işbirliği yapmak;
 • Programın görünürlüğünü sağlamak;
 • Program sonuçlarının ulusal ve yerel seviyede yaygınlaştırılması ve kullanılmasını teşvik etmek.

Ayrıca, Ulusal Ajanslar aşağıdaki unsurlar aracılığıyla Erasmus+ Programının niteliksel gelişiminde aracı şablonlar olarak önemli bir rol oynamaktadır:

 • Proje döngüsünün yönetimine yönelik görevlerin haricinde, Programın niteliksel uygulamasını teşvik eden veya Program tarafından desteklenen alanlarda politika ilerlemelerini harekete geçiren faaliyetlerde bulunmak;
 • Programa tam katılımın önündeki engelleri kaldırmak için yeni başlayanlara ve dezavantajlı hedef kitlelere yönelik destekleyici bir yaklaşım benimsemek;
 • Programın ülkelerindeki etkisini artırmak adına diğer kuruluşlarla işbirliğini amaçlamak.

Ulusal Ajansların destekleyici yaklaşımı başvuru sürecinde Program ile ilk temastan, başvurucu sürecine, projenin gerçekleştirilmesine ve nihai değerlendirmeye kadar geçen tüm aşamalarda, Programın kullanıcılarına rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. Bu ilke, seçim prosedürlerinin adaleti ve şeffaflığı ile çelişkili değildir. Ancak, herkese eşit fırsatlar sunmak adına, danışmanlık, izleme ve rehberlik sistemleri aracılığıyla bazı hedef grupların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış daha çok yardım verilmesi gerektiği fikrine dayanmaktadır.

ERASMUS+ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Bireyler üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler, gönüllüler, akademisyenler, öğretmenler, eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların uzmanları Programın temel hedef kitlesini oluşturmaktadır. Ancak, Program bireylere bu türden faaliyetleri organize eden kuruluşlar, teşekküller veya gruplar aracılığıyla ulaşmaktadır. Dolayısıyla Programa erişim şartları iki aktörle ilgilidir: “katılımcılar” (Programa katılan bireyler) ve “katılımcı kuruluşlar” (gençlik kuruluşları kapsamında olsun ya da olmasın, gençlik çalışması alanında faal olan ve gayri resmi gençlik grupları olarak da bilinen genç grupları dahil). Hem katılımcılar hem de katılımcı kuruluşların, katılım şartları yerleşik oldukları ülkeye bağlıdır.

KATILIMCILAR

Genel kural olarak, Erasmus+ projelerindeki katılımcılar bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Özellikle yükseköğretim ve gençlik alanındaki bazı Eylemler Ortak Ülkelerden gelen katılımcılara da açıktır.

Bir Erasmus+ projesine katılmak için belirli nitelikteki şartlar, ilgili Eylemin türüne göre değişmektedir. Genel olarak:

 • Yükseköğretim alanı ile ilgili projeler için, temel hedef kitleler şunlardır: Yükseköğretim öğrencileri (kısa dönem, birinci, ikinci veya üçüncü dönem), yükseköğretim akademisyenler, yükseköğretim kurumlarının personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar;
 • Mesleki eğitim ve öğretim alanı ile ilgili projeler için, temel hedef kitleler şunlardır: Mesleki eğitim ve öğretimdeki çıraklar ve öğrenciler, mesleki eğitimdeki uzmanlar ve eğitmenler, ilk aşama mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar;
 • Okul eğitimi alanı ile ilgili projeler için, temel hedef kitleler şunlardır: Okul liderleri; okul öğretmenleri ve okul personeli; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri;
 • Yetişkin eğitimi alanı ile ilgili projeler için, temel hedef kitleler şunlardır: Yetişkin eğitimi veren kuruluşların üyeleri, yetişkin eğitimi öğrenicileri, eğitmenler, yetişkin eğitimi alanındaki personel;
 • Gençlik alanı ile ilgili projeler için temel hedef kitleler şunlardır: 13 yaşından 303 yaşına kadar gençler, gençlik çalışanları, gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların personeli ve üyeleri.
 • Spor alanı ile ilgili projeler için, temel hedef kitleler şunlardır: spor alanındaki uzmanlar ve gönüllüler, sporcular, antrenörler.

KATILIMCI KURULUŞLAR

Erasmus+ projeleri, katılımcıları temsil eden katılımcı kuruluşlar tarafından sunulmakta ve yönetilmektedir. Bir projenin seçilmesi halinde, başvuru sahibi katılımcı kuruluş Erasmus+ hibesinin yararlanıcısı haline gelmektedir. Yararlanıcılar projelerinin gerçekleştirilmesi için mali destek almaya hak kazandıkları bir hibe sözleşmesi imzalamakta veya hibe kararı almaktadır (bireysel katılımcılar hibe sözleşmesi yapamazlar). Programın bazı Eylemleri gayri resmi gençlik gruplarına da açıktır.

Genel kural olarak, Erasmus+ projelerine katılan kuruluşlar ve gruplar bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Özellikle yükseköğretim ve gençlik alanındaki bazı Eylemler, Ortak Ülkelerden gelen katılımcı kuruluşlara da açıktır.

Bir Erasmus+ projesine katılmak için aranan özel şartlar, Program tarafından desteklenen Eylem türüne bağlıdır. Genel anlamda, Program eğitim, öğretim, gençlik veya spor alanlarında faal olan her türlü kuruluşa açıktır. Çok sayıda Eylem işgücü piyasasının diğer aktörlerinin katılımına da açıktır.

UYGUN ÜLKELER

Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:

PROGRAM ÜLKELERİ

VİZE VE OTURMA İZİNLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Erasmus+ projelerinin katılımcıları faaliyete ev sahipliği yapan Program Ülkesinde ya da Ortak Ülkede kalmak için vize almaya ihtiyaç duyabilir. Planlanan Faaliyet gerçekleşmeden önce gerekli izinlerin (kısa veya uzun dönemli vizeler veya oturma izinleri) alınmasını sağlamak, tüm katılımcı kuruluşların sorumluluğundadır. İşlemler haftalarca sürebileceğinden, izinlerin yasal makamlardan çok önceden istenmesi şiddetle tavsiye edilir. Ulusal Ajanslar ve Yürütme Ajansı vizeler, oturma izinleri, sosyal güvenlik vb. ile ilgili daha çok tavsiye ve destek verebilir.

AB Göç Portalı hem kısa hem de uzun vadeli kalışlar için vize ve oturma izinleri konusunda genel bilgiler içermektedir: http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en.

Yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi ve yetişkin eğitimindeki fırsatlar)

HANGİ EYLEMLER DESTEKLENİYOR?

Aşağıda yer alan “Ana Eylem 1″, “Ana Eylem 2” ve “Ana Eylem 3” bölümleri, eğitim ve öğretim alanında program hedeflerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olan somut Eylemler sunmaktadır. Bu eylemler arasında, münhasıran olmasa da büyük ölçüde eğitim ve öğretim alanı ile bağlantılı olanlar şunlardır:

 • Yükseköğretim ile Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki öğrenici ve personele yönelik hareketlilik projeleri
 • Okul eğitimi ve yetişkin eğitiminde yer alan personele yönelik hareketlilik projeleri
 • Ortak Yüksek Lisans Derecesi
 • Stratejik Ortaklıklar
 • Bilgi Ortaklıkları
 • Sektörel Beceri Ortaklıkları

Ana Eylem 3 bölümü, eğitim ve öğretim sistemlerine destek olarak Erasmus+ altında teşvik edilecek olan politika analizi eylemleri ve eşli öğrenme, potansiyel girişimler, araçlar ve ağlar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve paydaşlar ve paydaş kuruluşlar ile diyalog konularında bilgiler de sağlayacaktır. Bu eylemler Avrupa Komisyonu’nun Yürütme Ajansı veya doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen özel teklif çağrıları aracılığıyla uygulanacaktır.

ÜÇ ANA EYLEM

Takip eden bölümlerde eğitim ve öğretim ile gençlik alanlarındaki eylemler ortak bir şekilde, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak sunulacaktır:

 • Bu eylemlerin hepsi üç Ana Eyleme dayanan bir çerçevede organize edilmektedir;
 • Çok sayıda eylem hem eğitim ve öğretim, hem de gençlik alanlarındaki hedefleri destekleyen araçlardır;
 • Erasmus+ programı değişik alanlar arasındaki sinerjileri, işbirliğini ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım Rehberdeki gereksiz tekrarlara engel olacaktır.

ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

HANGİ EYLEMLER DESTEKLENİYOR?

Bu Ana Eylem aşağıdaki unsurları desteklemektedir:

 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetleri
 • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri
 • Ortak Yüksek Lisans Derecesi
 • Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi

Bu Ana Eylem kapsamında desteklenen faaliyetlerin, ilgili katılımcılar ve katılımcı kuruluşların yanı sıra, bu türden faaliyetleri şekillendiren politika sistemleri üzerinde pozitif ve uzun süreli etkiler doğurması beklenmektedir. Öğrenciler, çıraklar, stajyerler, gönüllüler ve gençler ile ilgili olarak, bu Ana Eylem kapsamında desteklenen hareketlilik faaliyetlerinin aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir:

 • Daha iyi öğrenme performansı;
 • Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri;
 • Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu
 • Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması
 • Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması;
 • Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık;
 • Aktif toplumsal katılımın artırılması;
 • Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması;
 • Yurt dışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki örgün eğitim veya öğretimlerde yer almaya yönelik motivasyonun artırılması.

Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki personel, uzmanlar ve gençlik çalışanları ile ilgili olarak hareketlilik faaliyetlerinin aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir:

 • Mesleki profilleri ile bağlantılı geliştirilmiş yeterlilikler (öğretme, öğretim, gençlik çalışması vb.);
 • Ülkeler arasında  eğitim,  öğretim  veya  gençlik  konusundaki  uygulamaların,  politikaların  ve  sistemlerin  daha kapsamlı şekilde anlaşılması;
 • Eğitim kurumlarının modernizasyonu ve uluslararası açılımının getirdiği değişikliklerin yapılması için kapasite artırımı;
 • Sırasıyla örgün, yaygın eğitim ve mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının artırılmasının öneminin kavranması
 • Öğrenciler, stajyerler, çıraklar ve okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler ve gönüllülerin lehine yaptıkları çalışmaların kalitesinin artırılması;
 • Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin daha iyi anlaşılması;
 • Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin artırılması;
 • Öğrenicilere yönelik hareketlilik faaliyetlerine daha çok destek ve teşvik verilmesi;
 • Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi konusundaki fırsatların artırılması;
 • Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi;
 • Günlük çalışmalarında daha çok motivasyon ve tatmin.

Bu Ana Eylem altında desteklenen faaliyetlerin katılımcı kuruluşlar üzerinde aşağıdaki çıktıları da üretmesi beklenmektedir:

 • AB uluslararası seviyede faaliyet göstermek konusunda artırılmış kapasite: iyi yönetim becerileri ve uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesi; diğer ülke ortakları ile güçlendirilmiş işbirliği; AB uluslararası seviyede projeler organize etmek amacıyla artırılmış finansal kaynak (AB fonları haricindeki) tahsisi; AB ve uluslararası seviyede projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde geliştirilmiş kalite;
 • Öğrenciler, stajyerler, çıraklar, gençler ve gönüllülerin ihtiyaçları ve beklentileri ile uyumlu daha çekici programlar sağlamak vb. suretiyle, katılımcı kuruluşların hedef kitlelerine yönelik yenilikçi ve geliştirilmiş işleyiş şekli; eğitim ve öğretim personeli açısından geliştirilmiş yeterlilikler; yurt dışında geçirilen öğrenme dönemlerinde kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve doğrulanması ile ilgili iyileştirilmiş süreçler; yerel toplulukların yararına etkin faaliyetler, gençleri aktif olarak dahil etmek ve/veya dezavantajlı gruplara vb. yönelik geliştirilmiş gençlik çalışması yöntemleri ve uygulamaları;
 • Kurum içerisinde işe bağlılığın yüksek olduğu daha modern,  dinamik ve profesyonel bir  ortam: iyi uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere entegre etmeye hazır; değişik sosyal, eğitimsel alanlarda ve istihdam alanlarında faal olan kuruluşlar ile sinerjilere açık; bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedefler ile bağlantılı olarak personellerinin mesleki gelişimini stratejik açıdan planlayan; mümkünse, dünyanın her yerinden başarılı üniversite öğrencileri ve akademik personel çekme yeteneğine sahip.

Uzun vadede, bu Ana Eylem kapsamında desteklenen binlerce projenin karma etkisinin Katılımcı Ülkelerindeki eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri üzerinde sistemik bir etkiye sahip olması ve böylece politika reformlarını harekete geçirmesi, Avrupa ve ötesinde hareketlilik fırsatları için yeni kaynakları çekmesi beklenmektedir.

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK ALANINDAKİ HAREKETLİLİK PROJELERİ

 HAREKETLİLİK PROJESİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

Eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetleri, her yaştan insanın aktif olarak işgücü piyasasına ve bütünüyle topluma katılması için gerekli araçların sağlanmasında anahtar bir rol oynamaktadır. Bu eylem altındaki projeler, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak öğrenicileri (öğrenciler, , stajyerler, çıraklar, gönüllüler ve gençler) ve personeli (öğretmenler, akademisyenler, eğitici/eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan kuruluşlarda çalışan insanlar) hedef alan ulus ötesi hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmekte ve aşağıdaki hususları amaçlamaktadır:

 • Öğrenicilerin kişisel  gelişimini  ve  Avrupa  işgücü  piyasasında  istihdam  edilebilirliğini  iyileştirmek  amacıyla, yeterliliklerin edinilmesi (bilgi, beceri ve davranış) konularının desteklenmesi;
 • Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasını yenilemek ve kalitesini artırmak amacıyla, eğitim, öğretim ve gençlik alanında çalışanların mesleki gelişiminin desteklenmesi;
 • Özellikle katılımcıların yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi;
 • Katılımcıların diğer kültürler ve ülkeler ile ilgili farkındalığını ve anlayışını artırmak, onlara topluma aktif katılım , Avrupa vatandaşlığı ve kimlik anlayışını geliştirmeleri için uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak;
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların Avrupa içinde ve dışında bireylerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve programlar sunabilmelerini teminen söz konusu kuruluşlara olan ilgi ve bu kuruluşların kapasitelerini, çekiciliklerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek;
 • Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerjileri ve geçişleri güçlendirmek;
 • Yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak.

Ana Eylem 1 yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkelerden gelen ya da bunlara yönelen uluslararası hareketlilik faaliyetlerini de desteklemektedir. Bu kapsamda, Ana Eylem’in diğer amaçları şunlardır:

 • Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi artırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet etmesini desteklemek;
 • Ortak Ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacıyla, Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına, çekiciliğine ve modernizasyonuna destek vermek;
 • Gençlik alanında Ortak Ülkeler ile yaygın öğrenme ve işbirliğini teşvik etmek.

Buna ek olarak, Komisyon tarafından kabul edilen yıllık Çalışma Programı ile uyumlu olarak, bu Rehberin B Bölümünün ”Eğitim ve Öğretim” ve “Gençlik” giriş bölümlerinde açıklanan ilgili bir veya daha çok önceliği taşıyan projeler öncelikli olacaktır.

HAREKETLİLİK PROJESİ NEDİR?

Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan kuruluşlar, değişik türden hareketlilikleri teşvik eden projeleri yürütmek için Erasmus programından destek alacaktır. Bir hareketlilik projesi aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:

 • Hazırlık (uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılması, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar düzenlenmesi, ayrılış öncesi katılımcıların dilsel açıdan/kültürel çeşitlilik açısından/ görev açısından hazırlanması da dahil olmak üzere);
 • Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması;
 • İzleme (Faaliyetlerin  değerlendirilmesi,  uygulanabilen  durumlarda,  katılımcıların  faaliyet  sırasındaki           öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması da dahil olmak üzere).

Önceki Avrupa programları kapsamında desteklenen çok sayıda hareketlilik eylemine göre Erasmus+ ’nın getirdiği önemli bir yenilik, hareketlilik faaliyeti katılımcılarının yurt dışında kaldıkları süre sonrasında ve öncesinde yabancı dil yeterliliklerini iyileştirmek için sunulan desteğin güçlendirilmesidir. 2014 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından adım adım online dil desteği hizmeti devreye sokulacaktır. Bu destek uzun vadeli hareketlilik katılımcılarına yurtdışında eğitim görmek, çalışmak veya gönüllü hizmeti sunmak için kullanacakları dile ilişkin bilgilerini değerlendirme ve yeterliliklerini iyileştirmek için bir online kurstan yararlanma fırsatını verecektir.

Ayrıca, , Erasmus+ değişik geçmişe sahip olan ve değişik alanlarda ve sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ortak kuruluşları kapsayan hareketlilik faaliyetlerinin geliştirilmesine önceki programlardan daha çok yer verecektir.(örneğin üniversite öğrencilerinin veya Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicilerinin işletmelerde yaptıkları stajlar, STK’lar, kamu kuruluşları; işletmelerde veya eğitim merkezlerinde mesleki alanda gelişim kursu alan okul öğretmenleri; yükseköğretim kurumlarında ders veya eğitim veren işletme uzmanları; dernekler ve sosyal girişimler ile gönüllülük programları geliştiren Kurumsal Sosyal Sorumluluk işletmeleri vb.)

Hareketlilik faaliyetlerinin üçüncü önemli yenilik ve kalite unsuru, Erasmus+ katılımcı kuruluşlarının daha geniş bir stratejik çerçevede ve orta vadede hareketlilik faaliyetleri organize etme imkanına kavuşacak olmalarıdır. İki yıla kadar bir süreyi kapsayan bir hibe başvurusu yoluyla, hareketlilik projesinin koordinatörü çok sayıda bireyin yurt dışına gitmesine imkan sağlayacak değişik ülkelerde çeşitli hareketlilik faaliyetleri organize edebilecektir. Sonuç olarak, Erasmus+ kapsamında, başvuran kuruluşlar projelerini katılımcıların ihtiyaçlarına ve aynı zamanda kendi iç uluslarasılaşma, kapasite oluşturma ve modernizasyon planlarına uygun olarak tasarlayabileceklerdir.

İlgili katılımcıların profiline bağlı olarak, aşağıdaki hareketlilik projeleri Erasmus+ Programında Ana Eylem 1 kapsamında desteklenmektedir:

Eğitim ve Öğretim alanında:

–           Yükseköğretim öğrencilerine ve personeline yönelik hareketlilik projesi

–           Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicilerine ve personeline yönelik hareketlilik projesi

–           Okul personeline yönelik hareketlilik projesi

–           Yetişkin eğitimi personeline  


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!