Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri

HUKUKİ TERCÜME VE HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuk çevirileri hukuk alanındaki metinlerin tercümesidir. Yasalar kültüre bağlı bir konu alanı olduğundan, hukuki çeviri mutlaka dilsel olarak şeffaf değildir. Translasyondaki şeffaflık, mümkün olduğu durumlarda Latin hukuk terminolojisi kullanılarak biraz önlenebilir.

Şeffaflık, bir sözleşme açısından, örneğin, önlenebilir davalarla sonuçlanan, pahalı anlaşmazlıklara yol açabilir. Yasal çeviri, genellikle uzman hukuk çevirmenleri tarafından yapılır. Bir çevirinin hukuki etkisi üzerindeki çelişkiler, metnin “otantik” olduğu, yani kendi şartlarında yasal olarak faaliyet gösterdiği veya bunun yerine yalnızca yasal olarak geçerli olmayan bir “kolaylık çevirisi” olduğu belirtilerek önlenebilir. Mahkemeler sadece otantik metinleri uygular ve hak sahiplerinin haklarını ve görevlerini karara bağlayarak “kolaylık” çevirilerine güvenmezler.

Yasal olarak bağlayıcı hak ve görevleri kesin olarak tanımlamak isteyen yasal yazımların çoğu kesin ve tekniktir. Bu nedenle, kaynak metin ve çeviride bu hak ve görevlerin kesin bir şekilde yazılması esastır. Tercüme edilen metinde yer alan yasal hak ve yükümlülükleri anlamanın yanı sıra kesin olarak tercüme etmenin yanı sıra, hukuk çevirmenleri de kaynak metin hukuk sistemini ve büyük ölçüde farklılık gösterebilecek hedef metnin hukuk sistemini dikkate almalıdır. Birbirinden: Anglo-Amerikan ortak hukuku, İslam hukuku veya alışılmışın aşiret hukuku örnekleri gibi…

Terminolojik boşluklardan başka, kaynak dilde metinsel kurallar genellikle kültüre bağlıdır ve hedef kültürdeki kurallara uymayabilir. Kaynak dilde sıklıkla bulunan dil yapıları, hedef dilde doğrudan eşdeğer yapıya sahip olmayabilir. Bu nedenle çevirmen, hedef metinde bir metin üretmek için kaynak metinde kullanılan dil arasındaki belirli dilbilimsel, sosyal ve kültürel denklik standartlarına göre yönlendirilmelidir. Bu standartlar çeviri kuramında çeviriye farklı yaklaşımlar olarak tanımlanan çeşitli farklı ilkelere karşılık gelir. Standartların her biri, hedef dilde korunacak kaynak dil unsurları arasında belirli bir öncelik belirler.

Örneğin, işlevsel yaklaşımı takip eden çevirmenler, kaynak dilde bulunan işlevlerle aynı işlevlere sahip hedef dil yapılarını bulmaya çalışırlar, böylece kaynak metindeki bir metin parçasının işlevini, kaynak metindeki belirli kelimelerin anlamlarından daha fazla değerlendirir.

Çeviriye farklı yaklaşımlar, çeviri kuramına farklı yaklaşımlarla karıştırılmamalıdır. Bunlardan ilki, çevirmenlerin ticaretinde kullandıkları standartlardır, ikincisi ise çeviri kuramının geliştirilmesinde kullanılan farklı paradigmalardır.

Birkaç hukukçu çeviri kuramı terimlerine aşinadır. Tercümanların ve çevirmenlerin sözlü çeviri yapmasını isteyebilir. Genellikle bu terimi hedef dilde istediklerini net bir kalite standardı olarak görürler. Bununla birlikte, farklı dilbilgisi yapıları ve farklı yasal sistemlerdeki farklı hukuki terimler veya kurallar nedeniyle genellikle sözlü çeviri yapılamaz. “Verbatim” tercümesini isteyen hukukçular, doğru bir çevirinin, hedef dilin “doğru” kelimelerinin kaynak dilden bire bir yer değiştirmesiyle elde edilebileceği konusunda yanlış bir anlama getiriyor olabilir. Gerçekte, sadece kaynak dilin sadık ve akıcı bir çevirisine sahip olmayı talep ederler, hiç şüphesiz uzman çevirmen bunu sağlayabilecektir. Onlar, kelime-kelimeli çevirilerin, hedef dilde tam anlamıyla saçma veya anlamsız gibi gelebileceğini ve genellikle farklı profesyonel çeviri standartları hakkında hiçbir fikre sahip olmadıklarını anlamıyorlar. Birçok çevirmen muhtemelen, mahkeme personelini eğitmeye çalışmak yerine, deneyimlerine dayanarak verilen bir durumda kendilerinin daha uygun bulduğu standarda uymayı tercih edecektir.

Hukuk çevirmenleri genellikle iki dilli veya çok dilli hukuk sözlüklerine başvururlar. Bazı iki dilli hukuk sözlüklerinin kalitesiz olması ve kullanımlarının yanlış tercüme edilmesine yol açabileceğinden, dikkatli olunmalıdır.

Hukuki tercüme, yasal ilişkileri düzenleyen belgelerin tercümesidir. Çeşitli uluslararası ilişkilerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli hukuki belgelerin tercümesinin yanı sıra farklı ülkelerin hukuk uzmanları arasında bilgi ve deneyim alışverişi için yasal metinlerin tercümesini de içerir. Bu tür çeviri, çevirmenlerin sadece ses dil becerilerine sahip olmasının yanı sıra hukuk, çeşitli yasalar ve uluslararası standartlarda mükemmel bilgiye sahip olmaları gerektiğinden, en zor olanlardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, tercüme edilen metnin, kesin ve profesyonel bir sonuca ulaşmak için yasal açıdan yeterli olması gerekmektedir.

 

Hukuki Tercüme Türleri:

Sözleşmelerin, anlaşmaların ve düzenlemelerin, alım-satım sözleşmelerinin yanı sıra, kira sözleşmeleriiş sözleşmeleri ve lisans düzenlemelerikuruluş belgelerinin çevirisi (Ana Sözleşme, kararlar, toplantı tutanağı, tescil belgesi vb.), Belgelerin yasallaştırılması çeşitli ülkelerin resmi makamlarının (kanunlar, toplantı tutanakları, kararnameler, tüzük ve yönetmelikler) mevzuat düzenlemelerinin çevirisi, yerel mevzuat düzenlemelerinin çevirisi (yönetmeliklerin hükümleri, kanunlar vb.), mahkeme belgelerinin çevirisi (başvuru, dilekçe, mahkeme kararları, talimatlar ve yönergeler), belgelerin yasallaştırılması, her türlü yardımcı belgelerin (vekaletnameler, sertifikalar, ruhsatlar ve izinler) çevirisi, belgelerin yasallaştırılması.

Hukuki belgelerinin çevirisi, anayasal, idari, medeni, ticari, vergi, ceza hukuku, uluslararası hukuk gibi yasal hukuki alanların yanı sıra diğer hukuksal ilişkileri de kapsar.

Yasal ilişkilerin kendine özgü niteliği, belgelerin herhangi bir hatanın veya belirsizliğin ciddi hukuki sonuçlara yol açabilmesi gerçeğidir. Masum bir yazım hatası veya küçük bir yetersizlik, bir işlemin tescil edilmesinin aksamasına ve ayrıca mahkemede verilen maddi tazminat ve tazminat olasılığını da yanlış sonuçlandırabilir. Bu nedenle, yasal belgelerin çevirisi belirli bir yeterlilik gerektirir – hukuki çeviriler, ya iş alanında önemli bir iş tecrübesine sahip olan ya da ek hukuk eğitimi olan profesyonel çevirmenler tarafından yapılır.

Hukuki tercüme ve hukuki çeviri, dil ve stilin kullanımı için özel gereksinimleri ortaya çıkarır – stilin doğru kullanımı, formülasyonlarda doğruluk, mantıksal yapı ve içeriğin %100 özgünlüğünü sağlar. Bu bağlamda, hukuki belgelerin yüksek kaliteli tercümesi sadece gerekli hukuki uzmanlık miktarını değil, aynı zamanda özel hukuki dilin mükemmel bir şekilde kontrolünü de içerir. Elbette, çeviri sadece bilgi için kullanılabileceği, tercüme belgelerinin resmi bir tercümesi olabileceği ya da noter tasdiknamesi için gerekli olduğu için çevirinin amacını dikkate almak gerekir.

Hukuk çevirisinin ek bir karmaşıklığı, sadece dilin ve tarzın farklı olmaması, hukuk sisteminin ülkeler arasında da değişmesi gerçeğiyle ilgilidir. Orijinal metin, uygun dil kullanılarak, menşei ülkede kurulan kurallara göre oluşturulur. Çevrilen belgede yer alan yazı orijinalinin içeriğini ve yasal özelliklerinin tamamını doğru olarak yansıtmalıdır. Aynı zamanda, tercümenin kullanılacağı ülkenin hukuk sisteminin kurallarını gözeterek ve burada uygun olan terimleri kullanarak inşa edilmelidir.

Hukuki metinleri tercüme etmede büyük zorluklar terminoloji nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu, hukuk alanlarının çeşitliliği ve her birinde kullanılan belirli terminoloji ile ilgilidir.

Belirli şartlara ek olarak, belirli bir yasal anlamı taşıyan yasal kalıplar de vardır. Bu tür ifadelerin hukuki çevirisi daha da karmaşıktır çünkü hukuk sistemi ve dilsel yapıların akıllıca seçilmesi konusunda oldukça derin bir bilgi gerektirir.

 

Genel olarak, yasal metinlerin çevirisi birçok nüanstan oluşur ve yüksek profesyonellik gerektirir.

Deneyimli bir çevirmen, günde yaklaşık 6-7 sayfalık orijinal yasal metnin yüksek kaliteli çevirisini sağlayabilir. Büyük hacimli acil hukuki tercümeler, aynı zamanda, her biri kendi vizyonu, bilgisi, deneyimi ve diğer nitelikleri olan birçok uzman tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu, sonuç üzerinde bazı etkiye sahiptir. Böyle bir durumda, sözleşmelerin ve diğer belgelerin yüksek kaliteli hukuki çevirisi için kullanılan önemli kriterlerden biri olan, kullanılan terimlerin katı birliğini ve belirsizliğini sağlamak önemlidir.

Hukuk çevirisinde uzmanlarımız, hem basılı bilgilerin yanı sıra modern yazılım çözümlerinin basılı kaynaklarını da kullanmaktadır.

 

Hukuk Çevirisi nedir ve farklı kılan nedir?

Diğer tercüme çeviri çalışmaları gibi yasal çeviri, kaynak dilin hedef dil ile değiştirilmesidir. Bununla birlikte, hukuk çevirisi kültürden bağımlı olduğu için farklıdır.

Kaynak belgenin ait olduğu ülkede geçerli olan yasal sistem içerisindeki içerik ve terimleri kullanır. Dünya daha küreselleştikçe, yasal çeviri ihtiyacı artar.

Dil engellerinin yanı sıra, hukuk sistemindeki farklılıklar yasal çeviriyi çok karmaşık hale getirmektedir.

Seküler ve dini hukuk arasında açık bir bölünmenin olduğu ülkeler var. Fakat diğer ülkelerde, bu iki yasa açıkça ayrılmamıştır.

Suudi Arabistan’da, ülkenin yasal sistemi, İslam’ın yasaları etrafında büyük ölçüde organize edilmiş, ancak hükümet, küresel iş dünyasında büyük bir oyuncu olma arzusu nedeniyle bazı laik kodlar da eklemiştir. Diğer taraftan Fas’ın, Fransız hukuku ve İslam hukukunun bir karışımı olan yasal bir sistemi var.

 

Hukuk Çevirisi nedir?

Hukuki tercüme ve çeviriye neyin dahil olduğunu anlamaya çalışmak? Düzgün (transpozisyon) yazıya ihtiyaç duyan standart veya düzenli çeviriden daha karmaşıktır.

İlgili hukukun resmi dilini kullanmak için hukuki çeviri gereklidir, dolayısıyla çok çeşitli metinleri kapsar. Kimlik belgeleri, mali belgeler, resmi raporlar, transkriptler, dosyalanmış patentler, emsaller ve yasal hükümler ve tanık ifadeleriolabilir. Göçmenlik belgeleridava belgeleri, kuruluş belgeleri, iradeler ve tröstler için de hukuki tercümegerekmektedir.

Hukuki belgeler için çeviri hizmetleri sadece uzmanların / konu uzmanlarının (KOBİ’ler) kaynak ve hedef ülkelerin / dillerin yasalarını derinlemesine bilmesi ve yanlış çevirileri önlemek için yapılması gerekir.

 

Yasal Tercümanlar için Yönetmelikler

Her ülkenin yasal çevirmenler için kendi düzenlemeleri vardır. Birçok ülkede, hukuk çevirmenlerinin iş ve hukuk çevirisinde bir derece olması gerekir. Arjantin ve Brezilya’da yasal çevirmenler devlet tarafından onaylanmış olmalıdır. Hollanda, İsveç ve İspanya gibi ülkeler, yasal yemini gerçekleştirebilecek çevirmenlere ihtiyaç duyuyor. Dahası, iyi uygulamalarını ve yeterliliklerini sağlamak için düzenli olarak incelenirler. Ayrıca merkezi olarak düzenlenirler. Bununla birlikte, İtalya’da, tüm yasal çeviriler profesyonel bir hukukçu tarafından onaylanmış ya da noter onaylı olması gerekmektedir.

 

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde durum farklıdır. Bu iki ülke, hukuk çevirmenlerinin akreditasyonu konusunda çok katı değildir. Birçok dil hizmetleri sağlayıcısı (LSP), müşteri tarafından talep edildiğinde doğruluk sertifikaları sağlar. Bazıları, akreditasyonu belirtmek için üyelik ve nitelikler sunan ticaret birlikleri ve bağımsız organlara katılır. Aynı zamanda kalite ölçütü olarak kullanılır.

 

Hukuk Çevirisi’ni Farklı Kılan Nedir?

Belirtildiği gibi, belge çevirisinin en karmaşık biçimlerinden biridir. Yanlışlık, belirsizlik veya yanlış yorumlama, ne kadar küçük olursa olsun, tercüme edilen belge geçersiz hale gelebileceğinden, yasal çeviride hataya yer yoktur. Dahası, basit bir hatadan dolayı bile ortaya çıkabilecek devasa yasal ve finansal komplikasyonlar gerçekleşebilir.

Yasal çevirinin karmaşıklığına ek olarak, kültürel faktörler ve dilde farklılık ile birleşen benzersiz terminolojisidir. Yasal çeviride, sadece bir kelimeyi bir başkasıyla değiştirmekle ilgili değildir. Tercüman yasal kavramları başka bir dile aktarmalıdır. Yasal ifadeler ve geleneklerdeki farklılıktan ötürü, çevirmenin hedef yargı alanında hangi dilin kullanılacağı konusunda çok spesifik olması gerekir.

Hukuk metninde belirli bir dil türü vardır ve bir yargıç ya da bir avukatın yanlış kelimelerin kullanıldığını görürse, çevirinin tamamı artık güvenilir olmayabilir. Ayrıca, çevirmen yasal çevirinin amacına uygun olmalıdır. Yasal olarak bağlayıcı yasal ve kamu tüketimi için yasal çeviri arasında bir fark vardır.

Hukuki metin, tanıdık olan herkesin yasal olduğunun bilincinde olacaktır. Hukuk İngilizcesi farklı konuları içerir ve cümle yapıları genellikle bileşik ve karmaşıktır. Yasal İngilizce için dil çok resmidir ve pasif sese yazılacak yasal belgeler için normaldir. Bazı yabancı diller olduğu gibi, bir çevirmenin aktif bir sese pasif bir ses çevirmesi zor olabilir.

 

Uzman Tercüman Gerekli

Hukuki çeviri, makine çevirisi ile sağlanamayan çok yüksek bir doğruluk derecesi gerektirir. Bunun nedeni, yasal belgelerin, örneğin akademik yazılarsözleşmeler, doğum belgeleri, beyanlar ve mahkeme delilleri gibi yasal belgeler için resmi belgeler olarak kullanılmasıdır.

İlgili iki yasal sistemin karmaşıklığı nedeniyle çeviri otomasyonu önerilmez. Doğrudan çeviriler mümkün değildir, çünkü bunlar hedef okuyucu için anlamlı olmayabilir. Yasal çevirmen, unvanların, akıl yürütme ve teknik terimlerin yasal olarak geçerli olmasını sağlamalıdır.

Kaynak dilde yasal ifadelerin çoğu hedef dilde belirli bir eşdeğere sahip değildir. Bu gibi durumlarda, makinelerin üretemediği kavramsal eşdeğerler kullanılır. Kaynak dilden tam yasal ifadenin, vurgu için ifadenin açıklamasının yanı sıra çeviriye dahil edilmesi gerektiği durumlar olabilir.

Çeviri işinin en kolay şekli olmadığı için, hukuksal çeviri üretmek zaman alır. En yüksek doğruluk derecesini gerektirir. Müşterinin, yasal çeviri uzmanlığı ve konuyla ilgili yılların deneyimi olan profesyonel bir dil hizmetleri sağlayıcısı ile çalışması önemlidir.

Tek bir hatanın paranın artı diğer yasal sonuçların olduğunu unutmayın. Daha fazla bilgi için yasal çeviri hizmetlerimizi buradan okuyabilirsiniz.

Hukuki çeviri, hukukun ve hukuki süreçlerin dilini içeren ve ilgili olan bir çeviri ya da teknik çeviri türüdür. Hukuki çeviri, Kaynak Dil’den hukuki metinlerin Hedef Dile dönüştürülmesini ifade eder.

Yasal çeviri farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir. Örneğin, hukuki tercüme, kaynak dil metinlerinin konusuna göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir: iç tüzüklerin ve uluslararası anlaşmaların çevrisi ; özel hukuk belgelerini tercümeetmek; hukuki bilimsel çalışmaları tercüme etmek ve içtihat hukukunu tercüme etmek.

Hukuki çeviri ayrıca kaynak dil metinlerinin durumuna göre de bölünebilir: uygulanabilir yasaların, ör., Tüzüklerin tercüme edilmesi; ve yasal olmayan çalışmaların, örneğin yasal olmayan çalışmaların tercüme edilmesi. Aynı zamanda, hukuki çeviri, kaynak dilde yasal metinlerin işlevlerine göre sınıflandırılabilir: öncelikli olarak kurallar, ör. Yasalar, yönetmelikler, kodlar, sözleşmeler, anlaşmalar ve sözleşmeler; öncelikli olarak tanımlayıcı ve aynı zamanda yargısal kararlar ve adli kararlar ile adli ve idari işlemlerin yürütülmesi için kullanılan eylemler, itirazlar, özetler, itirazlar, istekler, dilekçeler vb. ve yasal olarak açıklayıcı, mesela, yasal görüşler, hukuk ders kitapları ve farklı hukuk sistemlerinde değişiklik gösteren makaleler gibi hukuk bilginleri tarafından yazılmış bilimsel çalışmalar. Hukuki çeviri, hedef dil metinlerinin amaçları ışığında da sınıflandırılabilir: normatif amaç, yani iki dilli ve çok dilli yerel yasalar ve uluslararası yasal belgeler ve diğer yasaların eşit derecede yasal metinlerinin üretimi; tercümanın amacı hedef okuyuculara bilgi sağlamaksa, tüzük, mahkeme kararları, bilimsel çalışmalar ve diğer hukuki belgelerin tercümesi; ve genel hukuki veya yargısal amaç. Kısaca yasal çeviri, hukukun tercümesini ve yasal ortamlardaki diğer iletişimleri kapsayacak genel bir terim olarak kullanılmaktadır.

 

Hukuk çevirisinde zorluk nedenleri

Yasal çeviri genellikle zor ve karmaşık olduğu söylenir. Özünde, hukukun niteliği ve yasal dil, yasal çeviride karmaşıklığa ve zorluğa katkıda bulunur. Bu, iki dili ve çeviri içindeki yasal sistemleri geçmekten kaynaklanan komplikasyonlarla birleştirilmiştir.

Buna göre, hukuki çeviri güçlüğü kaynakları hukukta sistemsel farklılıkları, dilsel ve kültürel farklılıkları içerir. Bütün bunlar yakından ilişkilidir.

 

Her şeyden önce, hukuki dil teknik bir dildir, ancak yasal dil evrensel bir teknik dil değildir, ancak saf bilimde kullanılan dilden farklı olarak ulusal bir hukuk sistemine bağlı olan matematik ya da fiziği ifade eder. Hukuk ve hukuk dili sisteme bağlıdır, yani tarih, evrim ve kültürü ve her şeyden önce belirli bir hukuk sisteminin yasasını yansıtmaktadır. Soyut bir kavram olarak hukuk, farklı ülkelerde yazılı yasalara ve geleneksel davranış normlarına yansıdığından evrenseldir. Bununla birlikte, yasal sistemler, formüle edildiği toplumlara özgüdür. Her toplum, kendi koşullarına göre ayrı ayrı geliştirilen farklı kültürel, sosyal ve dilsel yapılara sahiptir.

Yasal kavramlar, yasal normlar ve yasaların uygulanması, toplumdaki farklılıkları yansıtan her bir toplumda farklılık gösterir. Yasal çeviri, bir yasal sistemden diğerine çeviri yapılmasını içerir. Saf bilimlerden farklı olarak, hukuk ulusal bir olgu olarak kalır. Her ulusal yasa, kendi terminolojik aygıtları, kavramsal yapıları, sınıflandırma kuralları, hukuk kaynakları, metodolojik yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik ilkeleri ile bağımsız bir hukuk sistemi oluşturur. Bu, farklı diller, kültürler ve hukuk sistemleri arasında iletişim kurulduğunda yasal çeviri için anlamları vardır.

Kanun, kültürel ve yargı yetkisine özgüdür. Romano-Germanic Law (Continental Civil Law) ve dünyanın en etkili iki yasal ailesi olan Common Law gibi farklı yasal sistemler veya aileler vardır. David ve Brierley’nin de belirttiği gibi, her bir hukuk sistemi veya ailesi kendi özelliklerine sahiptir ve “kavramları ifade etmek için kullanılan bir kelime hazinesi, kuralları kategoriler halinde düzenlenir, kuralları ifade etme ve yorumlama teknikleri vardır, sosyal bir bakış açısı ile bağlantılıdır. Kanunun uygulanma biçimini belirleyen ve bu toplumdaki hukukun işlevini şekillendiren emri kendisi ”. Tarihsel ve kültürel gelişmedeki farklılıklar nedeniyle, kaynak hukuk sisteminin unsurları basitçe hedef hukuk sistemine aktarılamaz. Bu nedenle, yasal çevirmene yönelik ana zorluk, kaynak dil ve hedef dilde yasal sistemlerin uyumsuzluğudur. Sonuç olarak, farklı yasal aileler arasındaki sistemik farklılıklar çeviri açısından büyük bir zorluk kaynağıdır.

Ayrıca, farklı hukuk kültürleri ve hukuk sistemlerinde bulunan farklılıklardan çeviri konusunda dilbilimsel zorluklar da ortaya çıkmaktadır. Yasal çeviri, evrensel bilgiyi aktaran diğer teknik çeviri türlerinden ayrılır. Bu anlamda hukuki çeviri sui generis’tir. Her yasal dil, özel bir tarih ve kültürün ürünüdür.

Örneğin, Fransızcada laikliğin deşifre edilme özelliklerinin yasal İngilizceye uygulanması zorunlu değildir. Hukukun İngilizce diline sahip olanların da Fransızca’ya başvurması gerekmez.

Hukuk çevirisinde temel bir dilsel zorluk, farklı diller arasında eşdeğer terminolojinin olmamasıdır. Bu, kaynak dilin ve hedef dilin yasal sistemleri arasında sürekli karşılaştırma gerektirir. Hukuk tarzı açısından, yasal dil, kendi stili ile son derece uzmanlaşmış bir dil kullanımıdır. Ortak Hukuk ve Medeni Hukuk sistemlerinin dilleri temelde farklıdır. Hukuki gelenekler ve yasal kültür, hukukun yazıldığı şekli üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Yazılı hukuk dili, bir hukuk kültürünün temel unsurlarını yansıtır ve çok yönlü etkileri ile yasal çevirmenle yüzleşir.

Son olarak, kültürel farklılıklar hukuk çevirisinde başka bir zorluk kaynağıdır. Hukuk, kültürün bir ifadesidir ve yasal dil ile ifade edilir. Belirtildiği gibi, “her ülke, kendi özel hukuk düzeninin sosyal gerçekliğini temsil eden kendi yasal diline sahiptir”. Yasal çevirmenler, SL okuyucusu için yazılmış bir yasanın hedef dil versiyonunu yeniden üretirken, kaynak dil ve hedef dil toplumları arasındaki kültürel engellerin üstesinden gelmelidir. Bu bağlamda, Weston, herhangi bir yasal çevirinin en önemli genel özelliklerinin, metnin olağan dışı büyük bir kısmının kültüre özgü olduğu yönündedir. Farklı hukuki kültürlerin ve geleneklerin varlığı, yasal dillerin birbirinden farklı olmasının önemli bir nedenidir ve öyle kalacaktır. Aynı zamanda, her ulusal yasal düzen içinde yasal dilin o ile aynı olmayacağı ve olmayacağı bir nedendir.

Farklı yasal metinleri çeviri

Yasal çeviri farklı yasal metin türlerini içerir. Ortak yasal metin türleri arasında özel yasal belgeler, ulusal mevzuat ve uluslararası yasal araçlar bulunmaktadır.

 

Özel yasal belgeleri tercüme etmek

Özel hukuki belgeler, avukatlar tarafından günlük uygulamalarında müşterileri adına hazırlanan ve kullanılanlardır. Bunlar, tapuları, sözleşmeleri ve diğer anlaşmaları, kiraları, vasiyetnameleri ve yasal beyanname, vekâletname, alacak beyanları veya diğer mahkeme belgeleri gibi diğer yasal metinleri ve avukatların müşterilere tavsiyesini içerebilir.

Bu belgelerin çevirisi, birçok hukuk çevirmeni için gerçek çeviri çalışmasının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Özel hukuki belgeler genellikle belirli bir yargı alanındaki belirli yerleşik kalıpları ve kuralları takip eder. Türkçe’den en çok tercüme edilen özel hukuki belgeler arasında yer alan sözleşmeler ve sözleşmeler, genellikle benzer biçimlerde yazılmaktadır.

Bazıları bu ortaklıkları kelime veya ayrıntı olarak tanımlar. Özel hukuki belgelerde bulunan diğer bir ortak dilsel özellik, cümlelerin tipik olarak uzun ve karmaşık olması ve pasif yapıların sıklıkla yaygın olarak kullanılmasıdır.

 

İç mevzuatın çevrilmesi

Bu kategoride, belediye tüzüklerinin tercüme edildiği iki durum vardır.

İlk tip, iki veya daha çok dilin resmi yasal diller olduğu iki dilli ve çok dilli yargı alanlarında (bkz. Çok dillilik ve çeviri) bulunur. Örnekler Kanada, İsviçre, Hong Kong ve Güney Afrika’dır. İkinci tür tercüme edilen mevzuat, yasalarının yabancı bir dile çevrildiği ya da ABD ve Çin gibi bilgi amaçlı dillere dönüştürüldüğü tek dilli bir ülkede bulunmaktadır.

Genel anlamda, modern tüzükler, aşağıdaki ortak unsurlara sahip genel bir yapı ve standart formdan oluşur:

– Başlık

– tarih

– başlangıç

– kanun kelimeleri

– maddi bedeni: parçalar, makaleler ve bölümler

– çizelgeler veya formlar

Mevzuat metinlerinin önde gelen bir dilsel özelliği illokratik güçtür. Belgeyi yürürlüğe sokan bir kural olarak bir yasama metni, sözkonusu güçler ile yapılan bir konuşma eylemidir. Bu pragmatik özellik, hem yerel hem de belediye kanuni araçlar ve çok taraflı yasal araçlar için tüzüklerin önemli ve tanınmış bir dilsel yönüdür. Hukukun temel işlevi, toplumdaki yükümlülük, izin ve yasakları belirleyerek insan davranışlarını ve ilişkilerini düzenlediği için evrensel olarak önemlidir.

 

Uluslararası yasal araçların tercümesi

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası veya uluslarüstü kuruluşlardaki yasal araçların tercümesi, özel bir hukuk çevirisi uygulaması alanı oluşturur. Bu tür çeviri faaliyetleri, BM’nin çeşitli dilleri içeren uluslararası araçları gibi çok dilli belgelerin tercüme edilmesini ve iki dili içeren ikili anlaşmaları tercüme etmeyi gerektirebilir. Uluslararası nitelikteki bu tür yasal belgelerin, iç hukukun aksine tercümesi, genel olarak çeviri hukukunun özelliklerini paylaşmanın yanı sıra, kendine özgü bir kimliğe sahiptir.

Çok dilli hukukun uygulanmasında önemli bir ilke, eşit orijinallik ilkesidir, yani, tercüme edilmiş olsun olmasın, uluslararası bir anlaşmanın tüm resmi dil metinleri, eşit yasal güçlere sahip, eşit derecede otantikdir. Belirtildiği gibi, otantik metinlerin eşitliği ilkesine bağlılığın, otoriter çevirilerin yetersiz statüsünü ortadan kaldırarak gerçek metinlerin her biri üzerinde tartışmasız bir yetki vermesi amaçlanmıştır.

Bu aynı zamanda hukuk çevirmeninin doğruluğu için üst düzey gereksinimleri de taşımaktadır.

 

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak tüm hukuki dosyalarınızı kalite standartlarına dayanarak profesyonel ekibimiz tarafından tercümesini ve redaktesini yapıp tarafınıza iletiyoruz. PERPA Ticaret Merkezi nde yer alan firmamız tüm hukuki tercüme dosyalarında ve tüm dillerde yeminli tercümenoter onaylı tercüme, hizmetleri veriyoruz.

Yeminli adliye tercümanıadli bilirkişiyeminli tercüman ve mahkeme, karakol ifadeleri gibi hukuksal sözlü tercüme hizmetleri de sunmaktayız.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak Hukuki Tercüme ve Hukuki Çevirileriniz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Tüm hukuki tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!