Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, diğer bir ismiyle resmi tercüme, yurt içi ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları veya bazı özel kuruluşlarda kullanılacak olan belgelerin tercümelerdir. 

Bu belgeler genel olarak gündelik hayatımızda kullanılan belgelerin yanı sıra, hukuki, ticari ve bilimsel gibi pek çok konuda içerikli de olabilmektedir.

Yeminli Tercüme, akredite edilmiş yeminli tercümanlar tarafından aslına uygun olarak yapılan ve yine kendileri tarafından imzalanarak ve mühürlenerek hukuki ve ticari anlamda sorumluluk üstlenilen tercümelerdir.

Yeminli tercümanakreditasyonu yetkili akreditasyon kurum veya kuruluşları tarafından verilmektedir. Ülkemizde bu akreditasyon yetki ve sorumluluğu Noterler Kanunu Yönetmeliğine dayanılarak noterlere aittir. Üniversite düzeyinde dil eğitimini tamamlamış ve yetkin olan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Bu sayede yeminli tercümanlara imza yetkisi verilmiş olur.

Genel olarak yeminli tercüme yapılması ihtiyaç olunan belgeler;

Ticari evrakların yeminli tercüme

Yurt dışı ile ticaret yapan, yurt dışında yatırımları olan, yurt dışında ortaklık veya yatırım yapanlar, şube ve yeni şirket kuracaklar, yurt dışında ihale ve müteahhitlik veya taahhüt projeleri yapanlar, yabancı ortaklık yapıları olan veya yabancı yatırımcıları olan firmalar, yurt dışında hukuki işleri olanlar gibi pek çok işler için gerekli olan, imza sirküleri, ticaret sicil kayıtları ve gazeteleri, vergi levhası, şirket ana sözleşmeleri, faaliyet belgeleri, şirket kararları, vekaletnameler, muvafakatnameler, sözleşmeler, teknik şartnameler, ihale dokümanları, sertifikalar, kalite belgeleri, finansal tablolar, kullanım kılavuzları, maaş bordroları, sigorta poliçeleri, dava dosyaları, dava dilekçeleri, dava karar metinleri, faturalar, ihracat beyannameleri, menşe şahadetnameleri, MSDS (Material safety data sheet – güvenlik bilgi formları), patent metinleri, marka tescil belgeleri gibi pek çok belge ve evrağın yeminli tercümeleri yapılmaktadır.

İlaveten, yabancı yatırımcı veya girişimcilerin yurt içerisinde şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinde de çeşitli evrakların yeminli tercümeleri gerekmektedir. Bu yatırımcı veya girişimcilerin uyruğu veya iyi bildikleri dil üzerinden yeminli tercümanlar tarafından yeminli sözlü tercüme olarak şirket ana sözleşmeleri , imza beyannameleri ve sirküleri gibi evrakların tercümeleri yapılmaktadır. 13 Mart 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile yerli ve yabancı yatırımcılar veya girişimciler artık şirket kuruluşlarını TOBB’ ne bağlı sanayi ve ticaret odaları bünyelerinde bulunan sicil müdürlüklerinde yapabilmekteler.

Öğrenci belgelerinin yeminli tercüme leri

Okul veya yüksek öğrenim kayıtlarında gerekli olan diploma, öğrenim durumu belgesi ve transcript gibi belgeler, gerek yurt içinde gerek ise yurt dışında öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerden talep edilen belgelerdir. İlave olarak, 18 yaş altı öğrencilerin velilerinden öğrenim süreleri içerisinde ihtiyaç duyulan masraflarının taraflarından karşılanacağını belirten ödeme taahhütname belgesinin de yeminli tercümeleri gerekmektedir.

Evlilik işlemlerinde istenilen evrakların yeminli tercüme leri

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de nikah işlemi yapabilmesi için pasaport, evlenme ehliyet belgesi veya diğer bir ismiyle bekarlık belgesi ve doğum belgelerinin tercümeleri gerekmektedir. Ancak, evlenme ehliyet belgesi alınması yeterli değildir. Mutlaka belgede “ evlenmesinde bir sakınca yoktur” ibaresi gerekmektedir. Bu işlemlerin yanı sıra, nikah töreni esnasında nikah memuru kişi veya kişilerin yeterli düzeyde Türkçe bilmediklerine kanaat ederse, sözlü tercümeleri için tören esnasında yeminli tercümanın da bulunmasını ve nikah töreni süresince konuşulan ve aktarılan bilgilerinin tam anlamıyla doğru olarak tercümelerinin yapılmasını isteyecektir.

Vize işlemlerinde gerekli olan belgelerin yeminli tercüme leri

Turistik, öğrenci, ticari, çalışmak için, kaptan, hostes ve pilot gibi geçici süre ile kısa dönem çıkışlar, basın ve medya çalışan ve mensupları, global şirketlerde çalışanların geçici süre ile farklı ülkelerde bulunan grup bünyesinde bulunan şirketlere giderek çalışmaları veya eğitim almaları, sanatçılar, din adamları, NATO çalışanları ve sporcular gibi pozisyonlarda bulunanlara verilen kısa dönem ve uzun dönem verilen vizeler bulunmaktadır.

Her ülkenin vizelerinde ayrı ayrı rejimleri bulunmakta ve uygulamaktadırlar.

Genel olarak vize işlemlerinde istenilen belgeleri ele alacak olursak yukarıda belirttiğimiz vize türleri yani çıkış türünüze göre talep edilen vize türünüze göre evraklarınızı hazırlamanız ve tercümelerini yaptırmanız gerekmektedir. Bunlardan bazıları gelirinizi gösteren belgelerdir, çalışansanız maaş bordroları veya emekli iseniz SGK dan temin edeceğiniz emekli maaşı dökümünüz, mal varlığınızı gösteriri belgeler, tapu, hisse sentleri, şirket ortaklıklarınızı gösterir belgeleriniz, banka hareketlerinizi gösterir güncel banka hesap dökümünüz, nüfus kayıt örneğiniz gibi evraklardır. Bu evraklarınızı tedarik ettikten sonra yeminli tercümelerini yaptırmanız gerekmektedir.

Güncel hayatta en çok talep edilen vize türleri turistik vize ve öğrenci vizelerdir. Öğrenci vizelerinde istenilen evrakları yeminli tercümeleri, özellikle, Erasmus, üniversite, yüksek lisans, doktora ve benzeri eğitim görmek için yurt dışına gidecek olan öğrencilerden istenilen belgelerin tercümelerdir. Bunlara kısaca Diploma, transcript, öğrenci durum belgeleri, muvafakatname, taahhütname gibi belgeler olarak sayabiliriz.

Şirket veya şube kuruluşu için gerekli olan belgelerin yeminli tercümeleri

ve yurt dışında yeni şirket kurmak veya şube kurmak için gerekli olan evrakların tercümeleridir. Eğer kurulacak olan şirket ŞAHIS şirketi ise pasaportunuz yeterlidir. Kurulacak olan şirket ORTAKLI şirket ise yine pasaportların tercümeleri yeterlidir. Ancak, kurulacak olan şirket kurumsal ortaklı veya şube ise yurt içinde bulunan şirkete ait, Ticaret sicil gazetesi güncel, yine ticaret sicil kuruluş gazeteleri, ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi, şirket kararı, imza sirküleri gibi evrakların tercümeleri gerekmektedir. Aynı şekilde yurt dışında bulunan kişi ve tüzel kişiliklerin de yurt içerisinde yeni şirket kuruluşu ve tescili veya şube açılışında benzer evrakların tedarik edilerek hazırlanması gerekmektedir. Yurt dışında şirket veya şube kuruluşları için aracı kişi veya kuruluşlara vekalet de verilebilmektedir. Vekaletname vereceğiniz kişi veya kuruluşlara ait bilgiler ile süreli veya süresiz sınırlı veya geniş kapsamlı olarak herhangi bir noterden öncelikle Türkçe vekaletname verilmekte ve daha sonra bu vekaletnamenin kullanılacağı ülkenin dilinde yeminli tercümesinin yapılması gerekmektedir. Yurt dışında yapılacak işlemler öncesi, her ülkenin kendi yasalarına özgün uygulamaları olması sebebiyle, o ülkede bulunan hukuk bürolarına ülkeye ait uygulamalar ve yasal zorunluluklar konularında detaylı bilgi alınarak danışılması daha uygundur.

Hukuki metin ve belgelerin yeminli tercümeleri 

Yurt içi veya yurt dışında boşanma davaları, borç ve alacak davaları, veraset davaları, ticari davalar gibi pek çok hukuki konularda açılmış, açılacak veya sonuçlanmış davalarda kullanılacak olan pek çok belgenin yeminli tercümelerdir. Bunlardan bazıları olarak, dava dilekçeleri, dava dosyaları, anlaşma protokolleri, karar metinleri, talepnameler, delil olarak sunulacak Facebook, Twitter, Whatsaap, İnstagram gibi sosyal medya metinleri veya yazışmaları, mail yazışmaları, sms ve benzeri gönderiler, doktor raporları, hastane raporları, hastane kayıtları, tedavi dosyaları, bilir kişi raporları, otel veya benzeri konaklama kayıtları, şahit veya tanık ifadeleri, darp raporları, kaza tutanakları, kredi kartı ekstreleri, banka dökümleri, alış veriş fiş ve faturaları,uçak, otobüs, gemi ve tren ile seyahat biletleri gibi pek çok döküm, evrak ve belgelerin yeminli tercümeleri olarak sayabiliriz. İlaveten bütün bu belgeleri yurt dışında açılacak ve açılmış olan davalarda da kullanılmak üzere yeminli tercümelerini yapılabilmektedir. Yurt dışı açılacak davalarda kullanılan tebliğ talepnamesi, form 184, ek-3, ek-4 gibi düzenlenerek gönderilmesi gerekilen form matbuu evraklarda davanın açılacağı ülkenin resmi dilinde yeminli tercümeleri yapılmaktadır.

Gündelik hayatta ihtiyaç duyabileceğiniz bazı belgelerin yeminli tercümeleri,

Pasaport yeminli tercüme

yabancı uyruklu herkesin yurt içinde yapacağı bütün işlemler için, vergi numarası almak, vekaletname vermek, emlak alım ve satım işlemleri, şirket kuruluş, tescili veya ortaklık işlemleri, oturum izinleri gibi bütün işleri için temel olan ilk iş pasaport tercümelerdir. Bütün yapılacak olan işlemlerde pasaport tercümesi istenilmektedir.

Muvafakatname yeminli tercüme

Bir kişinin herhangi bir işlem için vermiş olduğu izin belgesidir, kendisi dışında bir başka kişi veya kuruluşa verilen işlemlerinin başkası tarafından yapılacağının müsaadesi ve haklarının korunduğunu gösterir belgedir, aynı zaman da sıklıkla yurt dışına yolculuk yapacak olan 18 yaş altı çocukların ebeveynlerinden (anne ve babalarından) istenilen ve yurt dışına diğer ebeveyni ile birlikte çıkabileceğinin izni için düzenlenen belgedir. Muvafakatname aynı zaman da miras işlemlerinde reşit olmayan çocukların okul veya kurs kayıtlarında da istenilmektedir.

Vekaletname yeminli tercüme

Yurt dışında yapılacak resmi işlemler (şirket kuruluşu, emlak alım satımı, veraset işlemleri, vergi işlemleri…) için kendisi yerine işlemleri yapmaya, takip etmeye veya tamamlamaya kişi veya tüzel kişiliği yetkili vekil tayin eden belgedir. Bu belgeler süreli veya süresiz olarak, aynı zamanda belirtilen bir konu ile sınırlı veya genel olarak düzenlenebilir. Bu işlem için öncelikle yetkilendirilen kişinin pasaport bilgileri ile birlikte herhangi bir notere gidilmesi ve Türkçe vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir. Daha sonra vekaletname hangi ülkede kullanılacak ise o ülkede kabul edilen dilde yeminli tercümesi yapılmalı, takiben tekrar notere tasdik yapılmalıdır. Ülkeler ile olan anlaşmalar gereği, eğer belgenin kullanılacak olan ülke Lahey antlaşması taraf ülke ise, o ülkenin belirtileceği ve kaymakamlıklar veya valilikler tarafından noter tasdiki yapılan belgenin üzerine apostil onayı da yapılmalıdır. Eğer kullanılacak olan ülke Lahey antlaşması taraf ülke değilse o ülkenin konsolosluk veya büyükelçilikleri tarafından onayları yapılmalıdır. Ayrıca, yurt dışından gelerek ülkemiz içerisinde gerek kişisel gerek hukuki gerek ise ticari işlemler için vekalet vermek isteyen yabancılar da noterler nezninde sözlü yeminli tercüme ile vekaletname verebilmektedir.

Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgelerinin yeminli tercüme’leri

Bu belgeler genel olarak bir çok işlemlerde istenilmektedir. Kısaca vize işlemleri, oturum ve çalışma izinleri ve okul kayıtları gibi işlemleri sayabiliriz,

Doğum belgesi ve ölüm belgesinin  yeminli tercümesi

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen doğum ve ölüm belgelerinin nüfus kayıt, vatandaşlık müracaat, veraset gibi işlemler için Türkçe’ye veya kullanılacak olan ülkenin dillerine yeminli tercümesidir.

Kat mülkiyetli tapu, kat irtifaklı tapu ve hisseli tapuların yeminli tercümeleri

Yabancı uyrukluların yurt içi veya Türk vatandaşlarının yurt dışında almış oldukları taşınmazlarına ait tapuların yapılacak olan işlemleri için o ülkeye ait dil yönünde yeminli tercümelerdir.

Evlilik cüzdanı ve boşanma mahkeme kararı yeminli tercümeleri

Yurt içi veya yurt dışında gerçekleşmiş olan nikah işlemleri ve yine boşanma mahkeme kararlarının kullanılacak olan ülkenin medeni ve hukuki kanunları nezninde tescili işlemleri için ilgili dillere yeminli tercümelerdir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bir çok evrak ve belgenin yanı sıra örnekleri, kullanım yerleri ve talep şekillerini çoğaltabiliriz…

Yeminli tercüme, ayrıntılı bilgi ve talepleriniz için lütfen Perpa Ticaret Merkezin’de yer alan Okeanos Tercüme Buromuzu 0212 221 45 21numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!