Teknik Tercüme ve Teknik Çeviri

TEKNİK TERCÜME VE TEKNİK ÇEVİRİ

Teknik çeviri, teknik yazarların (kullanıcı kılavuzları, kullanım kılavuzları, vb.) veya daha spesifik olarak, teknolojik konu alanlarıyla ilgili metinlerin veya bilimsel ve teknolojik bilgilerin pratik uygulamasıyla ilgilenen metinlerin tercümelerini içeren bir tür özel çeviri türüdür. Özel terminolojinin varlığı teknik metinlerin bir özelliğiyken, özel bir terminoloji olarak nitelendirilebilecek çok sayıda disiplinin ve “teknik” konuların bulunmadığı için bir metnin “teknik” olarak sınıflandırılması için tek başına özel terminoloji yeterli değildir. Teknik çeviri, birçok türden özel metinlerin çevirisini kapsamakta ve yüksek düzeyde konu bilgisi ve ilgili terminoloji ve yazım kurallarının ustalığını gerektirmektedir.

Teknik çeviride tutarlı terimlerin, örneğin patentlerde, teknik yazının yüksek oranda formüle ve tekrar eden yapısının önemi, özellikle bilgisayar destekli çevirileri, çeviri hafızalarını ve terminoloji veri tabanlarını özellikle uygun bir şekilde kullanmaktadır. Teknik Tercüme Jody Byrne adlı kitabında teknik çeviri nin teknik iletişim ile yakından ilişkili olduğunu ve bunun yanı sıra kullanılabilirlik ve bilişsel psikoloji gibi diğer alanlardaki araştırmalardan yararlanabileceğini savunuyor.

 

Daha geniş kapsamlı bir kitle için teknik terminoloji erişilebilir metinler oluşturmanın yanı sıra, teknik çeviri de, bir metinden diğerine çeviri yapan teknolojik metinlerin dil özelliklerini içerir.

 

Bir bütün olarak çeviri, hem teori hem de pratikten etkilenen bir sanat ve bilim dengesidir. Hem dilbilimsel özellikleri hem de estetik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, doğrudan teknik çeviri alanına uygulanır.

 

Tarihçe

 

Tercüme ve çeviri içerisinde bir alan olarak, 1960’lardan beri teknik çeviri tanındı, incelendi ve geliştirildi. Çeviri çalışmalarından yola çıkarak, teknik çevirinin alanı geleneksel olarak metnin çevrildiği kaynak dilde çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte, yıllar içinde bu geleneksel yaklaşımdan, çevirinin amacına ve hedef kitleye odaklanmak için bir hareket olmuştur. Bu belki de teknik bir belgede yer alan öğelerin yalnızca% 5-10’unun terminoloji olması, metnin diğer% 90-95’inin ise kaynak dilin doğal stili olan dil olması olabilir. Şu anda, profesyonel olarak tercüme edilen tüm işlerin% 90’ından fazlası, teknik çevirmenler tarafından gerçekleştirilmekte ve bu alanın önemi ve anlamı vurgulanmaktadır.

 

Yöntemler ve uygulamalar

 

Teknik çevirmen

Teknik tercümanın rolü sadece bilgi verici değil, aynı zamanda teknik tercümanın teknik yazarın rolünü üstlenebileceği için, anlamlandırma yoluyla bir yöntemsel söylem ve bilginin kurucusu olmaktır. Bu, teknik çevirmenlerin bir dilde ya da birden çok dilde teknik çeviri yapıp yapmadıklarını anlamlandırmada oynadıkları önemli rolü vurgular.

 

Teknik iletişim alanındaki profesyoneller gibi, teknik çevirmen çapraz müfredatlı ve çok yönlü bir arka plana sahip olmalıdır. Gerçek çeviri süreci için teorik ve dilsel yönelimleri kavramanın yanı sıra, bilişsel psikoloji, kullanılabilirlik mühendisliği ve teknik iletişim gibi diğer konuların anlaşılması, başarılı bir teknik çevirmen için gereklidir. Ek olarak, çoğu teknik çevirmen, disiplinler arası bir arka planın önemini vurgulayan tıbbi ya da yasal teknik çeviri gibi uzmanlaşmış bir alanda çalışır. Son olarak, teknik çevirmenler de eğitim yoluyla profesyonel çeviri alanına aşina olmalıdır.

 

Teknik çeviri, özellikle çevirmen bilgisayar destekli çeviri (CAT) veya makine çevirisi (MT) kullanmayı tercih ederse, sağlam bir bilgi birikimi gerektirir. Bazı teknik çevirmenler, CAT veya MT kullanılmadan tüm çevirileri tamamlasalar da, bu genellikle belgede daha fazla yaratıcılık gerektiren parçalar içerir. Sıkça çevrilmiş cümleleri ve kavramları içeren mekanik veya mühendislik ile ilgili belgeler genellikle CAT veya MT kullanılarak çevrilir.

 

Teknik çevirmenler, teknik terimlerin ve soyut kavramların iki dilli bir havuzunu oluşturmak için çeviri belleğinden yararlanabilirler. Bu, gelecekteki teknik çevirilerde önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Bu özellikle, tipik olarak uzun bir raf ömrüne sahip olan, ancak düzenli güncelleme gerektiren teknik belgelerin çevirisi için geçerlidir.

 

Teknik Metin Çevirisi

Analiz

 

Çevirmenler neyi çevireceklerini anlamak için belgeyi okuyabilir ve metnin içeriğini belirleyebilir. Teknik tercümede, genel olarak teknik metinlerin tonu nötr olmasına rağmen, kayıt ve ton, metnin türüne ve içeriğe bağlı olarak belirlenir. Kayıt çok resmi ve bilimsel olabilir ya da halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilir. Bir çevirmen, metni tercüme etmek için kaynak materyallerini yardımcı olarak bulmak için dokümantasyon tekniklerini de kullanmalıdır.

 

Anlama

 

Çevirmenin deneyimine, doğasına veya metnine bağlı olarak, çevirmen, metindeki zorluk derecesini ve zorluğunu, örneğin metni zamanında doğru şekilde tercüme edip edemediklerini veya daha fazla olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalabilir. Çoğu zaman, çevirmenler bir uzmanlık alanına sahip olabilir ve belirli terminoloji ve metinlere aşina olabilir. Bununla birlikte, bir çevirmen, tüm konu bilgisini öğrenemediğinde, doğası gereği benzer olabilecek diğer konularda bilgi aktarımı yapmak veya bazı araştırmalar yapmak mümkündür.

 

Araştırma, çevirmenlerin “temel ilke ve teknolojiler hakkında iyi ve sağlam bir anlayışa sahip olmasını” sağlar. Çevirmen, yalnızca terminolojiyi değil, aynı zamanda yazarın orijinal olarak belgeyi yazdığı stili de hedef dilde aynı etkiyi yaratması için çevirmelidir. Önceki konu bilgisiyle birlikte, araştırma, çevirmenin metnin temellerini anlamasına yardımcı olur. Teknik çevirmenin de kullanabileceği araçlardan bazıları, teknoloji hızla geliştikçe, çoğu yakın zamanda yayınlanabilecek olan sözlükler, ansiklopediler ve teknik sözlüklerdir. Tercüman, en son terminolojiyi kullanabilmeleri için konferanslara ya da derslere katılarak ya da dergilere abone olarak, yeni teknolojilerle de sürekli olarak güncel kalmalıdır.

 

Tercümanların kendi başlarına çözemediği terminolojik veya dil sorunları söz konusu olduğunda, çevirmen araştırma yapabilir veya daha fazla açıklama ve açıklama için belirli bir alanın uzmanlarını arayabilir. Bu, mühendisler, yöneticiler gibi bazı teknolojik ve endüstriyel alanlarda her tür işçiyle çalışmayı içerir. Tercüman çeviri sırasında kaynak metni yazan yazar ve hedef dilde uzman editörden yardım alabilir. Yazar, bağlamı ve ne demeye çalıştıklarını açıklayabilirken, hedef dilde uzman, terminolojiyi veya yazarın hedef dilde aktarmaya çalıştığı şeyi açıklayabilir. Tercüman, çevirmen ve uzmanlar arasındaki katı işbirliğinden ziyade ekip çalışmasıdır. Bununla birlikte, sunulan uzmanların sorunları çözmemesi durumunda, örneğin tercüme edilmesi zor olan ve çevrilemeyen bazı terimler varsa, hedef dilde kavramları örneklerle açıklamak mümkün olabilir.

 

Çeviri veya Tercüme

 

Çevirmenler, zaman kısıtlamalarına ve çeviri deneyimine bağlı olarak adımlar arasında ileri geri sıçrayabilirler. Mesela çeviri yaparken aynı zamanda gözden geçirebilirler. Bir çevirmen, metin türüyle ne kadar aşina olduklarına bağlı olarak referans materyallerini ve araştırmalarını da kullanabilir. Müşteriler için en yakın eşleşmeleri bulmaları gerekiyorsa çeviri anılarını veya makine çeviri yazılımını kullanabilirler. Çeviri süreci ayrıca metnin sonucunu etkileyebilecek herhangi bir sansürün yanı sıra bazı bölgelerde yürürlüğe konan yasa ve etik kodlarına da bağlıdır.

 

Edit İşlemi

 

Edit etmek, çevirmenin metin deneyimine veya niteliğine bağlı olabilir. Tercüme bürolarında editörler edit etmek için freelance çalışabilir, ancak serbest çalışan kendi işlerini gözden geçirebilir. Farmasötik bir metnin söz konusu olması durumunda, yasalara bağlı olarak, kaynak metindeki bilgiler yanlış çevrildiğinde potansiyel zarar verebileceğinden edit gerektirecektir. Ayrıca tercüme bürolarının takip edilmesi gereken belirli stil rehberleri de olabilir.

 

Kültür

Çeviri kültürü…

 

Çeviri kültürü, dillerin dil özelliklerinin doğru çevirisi kadar önemli olan kültür konusu ve teknik çeviri alanında belirli kültürel özelliklerin nasıl ele alındığı ve aktarıldığıdır. Aslında, kültürel bileşenlerin karşılıklı olarak anlaşılması, teknik çeviride dil bilgisi kadar önemlidir. Bu, teknik çeviri ile çalışmanın karmaşık doğasını vurgular. Her iki kültürün de aynı hedef dil ile çalıştığı durumlarda bile, çeşitli kültürler iletişimin nasıl gerçekleştiği konusunda büyük farklılıklar gösterebilir. Rus meslektaşlarıyla çalışan bir Kanadalı teknik çevirmen ve danışman hem Kuzey Amerika İngilizcesi hem de küresel İngilizce ile çalışırken çeşitli zorluklar yaşayabilir. Yazar, retorik yazma stratejilerindeki çelişkileri, tonlarda farklılaşmayı, belge biçimlendirme sorunlarını ve mühendislik raporları için çelişen kavramsal hedefleri ele almakla, yazar, teknik dilleri, doğrudan doğruya dilbilimsel biçimlerin dışında, teknik çeviride doğru iletişimi engelleyebilecek olan kültürel uygulamaları vurgular.

Yaygın olarak çevrilen bir belgeyi, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kullanan bir örnekte, araştırmacı, belgenin yedi farklı tercüme edilmiş versiyonu arasında farklılıkları açıklayan verileri yorumlamak için anlamsal ağ analizi ve mekansal modelleme dahil olmak üzere korelasyon analizlerini kullanmıştır. Teknik çeviri sürecinde kültürün önemli bir rol oynadığını gösteren çalışma sonuçları, çevirilerin oldukça benzer olmasına rağmen, her dilin tercüme edilmiş versiyonunda kültürel incelikler ve farklılıklar olduğunu göstermiştir. Örneğin, yedi dilde, “insanlar”, “bireysel”, “insan”, “ulus”, “yasa”, “inanç” ve “aile” gibi yaygın kelimeler diğer sözcüklerle ilgili olarak farklı düzeylerde önem taşıyordu. Arapçada “insan” kelimesi metinde yüksek düzeyde önem arz ederken, diğer diller “kişi” ya da “bireysel” gibi kelimelerle daha yüksek öneme sahiptir. Bu küçük farklılıklar, dillerin her birinde olduğu gibi, kültürel olarak özel nüansları gösterir. MT, insan tarafından tamamlanmış bir süreçtir ve toplam nesnelliği imkânsız kılar Uluslararası teknik iletişim kültürel farklılıkları göz ardı edemez, bu yüzden farklılıkların çeviriyi nasıl etkilediğini görmek, alandaki profesyoneller için temeldir.

 

Ek olarak, kişinin kültürel bilgi tabanı veya eksikliği, özellikle uyarıları veya risk faktörlerini iletirken, iletişimin etkililiğine zarar verebilir. Kültürel etmenlerin bir sonucu olarak farklı bilgi paradigmalarını farklı insanlara farklı retorik stratejilere cevap vermelerini, özellikle de tehlikelerin veya risklerin uyarılarını içeren mesajları iletirken, kültür çevirisinin teknik çeviride bir öncelik olması gerektiğini düşünebiliriz. Araştırmacılardan biri, terimlerin tanımlanması ve kültürel bilginin tutarsız paradigmalarının varyansının, teknik yazarların hedef kitle olarak gördükleri risk faktörlerini iletirken yeni bir tanımlama ihtiyacını ortaya çıkardığını bulmuşlardır. Kültürel açıdan farklı bir kitle için uygun olan şey tekrar gözden geçirilmelidir. Madenciliğin tehlikeli işgali ile ilgili özel bir örneğe bakıldığında, bir araştırma parçası, farklı kültürlerin güvenlik bilgisi hakkındaki farklı algılarını göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki madencilikte risk iletişimini karşılaştıran araştırmacı, işyerinde güvenliği teşvik etmekten kimin sorumlu olduğu konusundaki algılar arasında farklılıklar keşfetti. Bir kültür, kullanıcı veya işçinin işyerinde kendi güvenliğini teşvik etmekten sorumlu olduğunu düşünürken, başka bir kültür, güvenliği teşvik etmekten sorumlu olan sürecin veya belgenin arkasındaki bilimi algılamıştır. Riskler, uyarılar veya ikazlar genellikle çeviri gerektiren bir teknik belgenin önemli bileşenleri olduğundan, teknik çevirmen bu kültürel farklılıklarını tercüme edilen metnin içeriğini nasıl etkileyebileceğini anlayacaktır. Bir kültüre ilişkin varsayımlardan kaçınmak ve kendi bilgi tabanının daha çeşitli toplumları dikkate almasına izin vermek, yalnızca riskli ortamlarla çalışırken değil, aynı zamanda genel iletişimde de daha etkili kültürler arası iletişim yaratacaktır.

 

Bazı araştırmalar, farklı kültür ve diller arasında yazmanın aktarılabilirliğine yardımcı olmak için evrensel bir yazma tarzı olasılığını araştırdı. Ancak, böyle bir görevin zorluğunu ortaya koyan bir araştırmacı, kesin olmayan ifadelerin etkili iletişimi kolaylaştırdığı varsayımına değindi. Belirsiz iletişimin gerçekten yararlı olduğu bazı Asya bağlamlarından örnekler verdi çünkü açık bir şekilde konuşulan dil, iletişimcileri yazılı belgelerden daha çok sözlü söylemlere dayanmaya zorladı. Belirsiz dildeki etkinliğin örneği, sadece teknik çeviri için evrensel bir yazma stili ile ilgili problemleri değil, aynı zamanda kültürün doğru teknik çeviride önemli bir rol oynadığına dair bir başka örneği de tekrarlamaktadır.

 

Kültür ve teknoloji

 

Teknolojinin daha fazla erişilebilirlik ve daha hızlı iletişim sağlamasına olanak tanıdığı bir çağda, teknik çevirmen, insanların teknolojiyle nasıl etkileşimde bulunduğu, teknolojiye nasıl tepki verdiği ve kullandığı ve bu kültürel olarak ilişkili kavramların iletilen mesajları nasıl etkileyebileceği konusunda kültürün oynadığı rolü anlamalıdır.

 

Teknoloji kullanımının kültürler arasında nasıl farklılaştığını gösteren bir araştırmacı, kültürler arası iletişimde özel dikkat gerektiren diğer dilsel olmayan konulara işaret ederek, etnik olarak farklı kitleler için doküman hazırlamaya bütünsel bir bakış getiren bir sunum oluşturdu. Örneğin, sunum yapan kişi, ölçüm sistemleri, grafik ve sembol türleri ve medya sunum araçlarının türleri gibi dikkate alınacak öğeleri not etmiştir. Yazar ayrıca İngilizce dilleri arasındaki iletişimi, kağıt düzenleri, imla, anlam ve mizah kullanımı da dahil olmak üzere önemli farklılıklar gösterdi. Bu önemli ve pratik bilgiler, teknik çeviri veya teknik tercüme ile çalışan profesyoneller tarafından kullanılabilir.

 

Ek olarak, teknik çeviri, İnternet’in dünyadaki farklı kültürleri nasıl etkilediğini anlamakla ilgilidir. Değişen diller, internet kullanım örüntüleri üzerindeki kültürel etkiler ve medya tercihleri, teknik iletişim alanındaki profesyonelleri, dünya genelinde farklı nüfuslara etkili bir şekilde ulaşabilmek için bir takım farklı stratejilerden yararlanmaktadır. Uluslararası çevrimiçi popülasyonlarla teknik çevirmen, teknolojik anlamda kültürel olarak farklı olmalıdır.

 

Son olarak, teknoloji kültürlerarası ve uluslararası iletişimi daha kolay hale getirdiği için teknik çevirmen kültürlerarası iletişimi etikle ilgili olarak anlamalıdır. Etik karar vermede kullanılan geleneksel modeller, teknik çeviride zor durumlara uygulanabilir, ancak profesyonel, teknik iletişim ve çeviri alanında stereotipleme ve etnosantrizmden kaçınmalıdır.

 

İngilizce dilleri İngilizce

Çeviriye İngilizce etkisi

 

Teknik çeviri, küresel bir dünyada dil, söylem ve iletişimin olabileceği ortamdır. Teknoloji daha kolay ve hızlı iletişim araçları yarattığından ve dünya küresel bir topluma dönüşmeye doğru ilerledikçe, çoklu dil geçmişlerinden gelen insanlarla iletişim kurma ihtiyacı da artmaktadır. Birden çok dil ile çalışmak yerine, bazıları İngilizceyi küresel iletişim için birincil dil olarak kullanma fikrini önermiş, bu da İngilizceyi lingua franca ya da ortak bir dünya dili haline getirmiştir. Ancak, lingua franca olarak İngilizce teknik iletişim alanı için çeşitli etkileri vardır. Özellikle, ana dili İngilizce olan teknik çevirmenler için, çeviri konusunda tek taraflı bir tutum sergileme eğilimi vardır. Diğer bir deyişle, teknik çevirmenin amacı, İngilizce mesajın ana odağı olan İngilizceye çevirmektir. İngilizce, küresel iletişimin bir dili iken, sadece İngilizce iletişim kurmanın “tekil perspektifinden” uzaklaşmanın önemini vurgulayan, iletişimde kullanılan tek dil değildir. İngilizce dışındaki dillerde teknik iletişimin sürdürülmesi kavramı, çok dilli sisteme sahip ülkelerde özellikle önemlidir. Örneğin, İngilizce konuşulan, dilin lingua franca olarak konumu nedeniyle, teknik çeviri ve iletişim içinde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ana dili İspanyolca olan konuşmacıları olumsuz etkilediğini göstermiştir. Hem kalite hem de nicelikten yoksun olan, çeşitli elektronik cihazlar için kullanım kılavuzları, İspanyolca’ya yapılan alt-kısmi çevirileri örneklendirdi ve bazı teknik belgelerin İngilizce dışındaki dillerin konuşmacılarına sınırlı bir şekilde erişebildiğini, belki de kısmen lingua franca olarak İngilizcenin bir sonucu olduğunu gösterdi. Son olarak, İngilizce’yi bir lingua franca olarak ele alırken, bazı araştırmacıların “tercüme edilemez” sözcükler ve teknik çeviri veya teknik tercüme için ne anlama geldiklerini belirtmek dikkat çekicidir. Bu tür kelimeler veya ifadeler, bir dilden diğerine kolayca çevrilmeyen kavramlardan oluşur. Hedef dilde doğrudan karşılık gelen bir kelime bulunmadığında, kelimenin tanımlanmasını gerektiren veya kaynak dildeki önemli kültürel çağrışımların hedef sözcükle doğru şekilde iletilmediği durumlarda, bir kelime “çevrilemez” olarak kabul edilir. Örneğin, çevrilmemiş bir kelimenin İngilizce’deki yaygın bir örneği, bir başkasının talihsizliğinin sonucu olarak neşe sergilemek anlamına gelen “schadenfreude” kelimesidir. Bu kelime, karşılık gelen bir kelimenin eksikliğinden ötürü tercüme edilemezliği göstermektedir; Bununla birlikte, tekabül eden bir kelimenin eksikliği, kültürel anlamın kaybolması ya da her iki sebepten ötürü kelimeler tercüme edilemez. Bir çalışma, tercüme edilemeyen kelimelerle yüz yüze geldiğinde, teknik çevirmenlerin kelimeleri kullanarak tamamen kaçınan kaçınma taktiklerini kullandığını gösterdi. Çeviri yapılamaz kelimelerin ve ifadelerin anlamları, teknik çevirinin sadece İngilizce’yi bir lingua franca olarak kullanmanın yararı olmayacağı ve daha çok dil arasında belgeleri çevirmenin daha etkili yollarına odaklanılması gerektiğine işaret etmektedir.

 

Teknik Tercümede Online Çeviri Hizmeti

 

Teknik çeviriden bahsedildiğinde projenin hacmi önemli olmaksızın online çeviri hizmeti veren Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri sizin için en doğru adres. Teknik tercüme için projeniz ne kadar büyük olursa olsun, teslimat tarihini istediğiniz yönergede belirleyebilir, tercüme dosyanızı terminoloji dosyasıyla beraber size hızlı bir şekilde teslim edilebilir. Uzmanlığı olmayan kişi ve tercümanların teknik tercüme yapmaya yeterli olamayacağının Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri teknik terimler alanında uzman tercüman kadrosuyla teknik dosyalarınızda terminolojik bütünsüzlük yaşanmaz. Mühendislik dosya ve çizimlerinin çevirisikullanım kılavuzları çevirisi veya kullanım kılavuzu tercümesiteknik rapor çevirisi veya teknik rapor tercümesi, yazılım çevirisi veya yazılım tercümesi, otomasyon çevirisi veya otomasyon tercümesi, endüstri çevirisi veya endistri tercüme için teknik tercüme alanında uzman ve güvenilir bir çözüm ortağı arayışınız Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri ile sona erebilir. Online tercüme bürosu Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri sizin ve şirketinizin talepleri doğrultusunda teknik tercüme hizmeti sunmaktadır.

 

Uygun Teknik Tercüme Fiyatları

Teknik tercüme alanında inşaat, lojistik, otomotiv, enerji, elektronik, madencilik, makine sektörleri ile birlikte, teknik faaliyet raporu çevirisi, ar-ge rapor çevirisi, teknik şartname çevirisiÇED rapor çevirisi ve bunun gibi birçok dosya için teknik çeviri ve teknik tercüme hizmeti sunmaktayız. Teknik tercümeleriniz için en hızlı şekilde fiyat teklifi alabilir, avantajlı fiyat politikamızdan yararlanarak uygun maliyetli teknik tercüme hizmeti için çalışma başlatabilirsiniz. İngilizce teknik tercümeAlmanca teknik tercüme ve Fransızca teknik tercüme nin yanı sıra Rusça teknik tercüme ve Arapça teknik tercüme konusunda profesyonel çalışma şeklini amaç edinmiş uzman çevirmenlerimiz sayesinde teknik tercümeleriniz çok daha kısa sürede teslim edilir.

 

Teknik Tercüme Alanları

Teknik Katalog TercümesiCE Belgeleri Tercümesi, Makine ve Cihazların Broşürleri Tercümesi, TÜV Sertifikası Tercümesi, Makine ve Cihazların Katalogları Tercümesi, Her Türlü Makine, Teçhizat, Ekipman ve Cihazların Bakım, Onarım & Kullanma Kılavuzları TercümesiISO Belgeleri TercümesiTSE Belgesi Tercümesi, Teknik Eğitim Materyalleri Tercümesi, Teknik Servis ve Bakım Kitapçıkları Tercümesi, Üretim ve İmalat Cihazları Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Bilgisayar, Teknik Eğitim Setleri Tercümesi, Teknik Belgeler Tercümesi, Fizibilite ve Hakediş Raporları Tercümesi.

 

Teknik Tercüme – Teknik Çeviri noktasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Teknik tercüme ve teknik çeviri terminoloji ve konu net anlaşılarak net olarak dile getirilir. Eğer bir makinenin kılavuz tercümesi yapılacak ise teknik tercüme bürosu tercümanı birbiriyle eklemeli uzun cümleler kurarark bağlamamalıdır. Anlatım net ve basit tutulmalıdır. Uzun açıklama yapılması gereken bir metin ise maddelendirmeli ya da görselli anlatım sağlanabilir. Bunun beraberinde çeviri sürecinde tercümesi yapılacak sektör ile ilgili kelime seçimi yapılırken özen gösterilmelidir.

 

Teknik Çeviri Hizmetleri Hangi Konuları Kapsar?

Mühendislik, mimarlık, inşaat, güneş enerjisi elektronik, fizik, kimya, biyoloji, optik, hidrolik, televizyon, bilişim, yazılım, otomotiv, uzay teknolojileri, makina kullanım kılavuzları, tesis, ekipman kurulumları, hukuk, kimya, finans, ekonomi, hava-deniz makinaları, tekstil, gıda, tarım, enerji, sağlık, medikal, sıvı yakıt, uluslararası yazışmalar, haberler ve bildirge çevirileri teknik tercüme gerektiren konular içerisinde bulunmaktadır.

 

Profesyonel Yazılı ve Sözlü Çevirmenlik Hizmetleri

Teknik tercüme ve teknik çeviri alanında uzman tercüme bürosuna ihtiyacınız varsa Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmetleri Bürosu olarak bizden fiyat alabilirsiniz. Yazılı ve sözlü tercüme hizmetlerinde uzun yıllardan beri var olan deneyimimiz, uzmanlığımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile sizlere faaliyet alanlarınızda tercüme konusunda profesyonel hizmet sunmaktayız. Teknik tercüme ve teknik çeviri fiyatları ve daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak Teknik Tercüme ve Teknik Çevirileriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman teknik tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Tüm tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!