Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri

YAZILI TERCÜME VE YAZILI ÇEVİRİ

Yazılı Tercüme: Bir dilde yazılı olan bir metnin, yazılı olarak başka bir dilde ifade edilmesine yazılı tecüme denir.

Tercüme insanlık tarihinin var olduğu günden ve farklı diller konuşulmaya başlandığı ve farklı toplumların etkileşimde bulunmaya başladığı günden bugüne yaşanmaktadır.

Tevrat’da Babil Kulesinin Öyküsü’nden bahsederken çeşitli dillerin ve buna bağlı olarak tercümenin doğuşuna dair bir bölüm geçmektedir.

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri Tarihi

Tevrat’a göre Tufan’dan sonra tekrar kendilerini kaybeden insanlar, gökyüzüne varma arzusuyla bir kule inşa etmeye karar verirler. Hepsi aynı dile hakim olduğu için elbirliğiyle kule inşa etmeye girişirler. Tanrı insanoğluun tekrar kendini kaybettiğini görünce aralarında dil kargaşası yarattı. İnsanlar birbirini anlayamaz olur ve o devasa projeyi gerçekleştiremezler. Her geçen gün dil çeşitliliği, kültür ve gelenek farklılığı artar. “Yabancı” kavramının oluşmasıyla çevreden izole etme, ön yargı, yanlış anlama insanları çatışmaya sürükler. İşte çeviri de, insanlığın bölünüp dağılmasından bu yana yaşadığı bu dil kargaşasını, iletişim problemini aşma yolunda verdiği uğraştır, dillerden bağımsız ortak bir dildir aslında çeviri veya tercüme …

Anadolu’da yaşayan Asurlular, Babilliler, Hititlerde m.ö. 2000 yıllarında yaşayan uzman katipler bulunmaktaydı. Bu kişiler o dönemde tercüme bürosu fonksiyonuna sahip mekanlarda Mısır gibi ülkelerle olan ilişkilerde yazılı çeviri ve sözlü çevirileri yaparardı.

Yazılı tercüme ve sözlü çeviri yi karşılayan kavramlar her dilde değişkenlik göstermekte olup, 18. yy’a kadar Fransızcada çevirmen kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “le truchement”, İtalyanca’daki il “dragomanno”, İl turcimanno, Almancadaki “Dolmetschen” yani çeviri kelimesinin geçmişi, bu m.ö. 2000 yılları Anadolu kültürüne bağlanmakta, Anadolu’daki Mitannicede ‘talami’ şeklinde bulunduğu, Türkçe tilmac kelimesinin oradan geldiği ve “değişik diller konuşan toplumların iletişimini sağlayan aracı” anlamında kullanıldığı, 13. yy’da tolmetsche şeklinde Macarca üzerinden Orta Yüksek Almanca’ya geçtiği tahmin edilmektedir.

Anadolu kültürlerinde bulunan, iki dilli sözcük listeleri gibi, iki veya daha fazla dil grubunda hazırlanmış olan sözlük halinde tabletlerin varlığı da, çevirinin o dönemlerde Anadolu’da ciddi bir meslek olarak yapıldığını ortaya koymaktadır. Bununla beraber, tercümenin iletişim sorununu çözmek adına ne zaman yapılmaya başlandığı tam bilinmemektedir. Fakat, çeviri mesleği ve sanatı adına ilk düzenli ve sistemli çalışma Romalılar döneminde yapılmaya başlanmıştır. Romalılar dil, edebiyat ve sanat gibi birçok konuda kendilerinden üstün gördükleri Yunanlıların tüm eserlerini kendi dillerine çevirmiştir. Diğer yandan Heredot, Yunanlıların farkındalığını artırmak amacıyla, diğer toplumların kendilerinden üstün yanları olduğuna dikkat çeker. Antik çağ felsefesinin öncülerinden Platon, Eski Mısır’daki kültür ve yapısını yerinde araştırarak, sadece kendisinden sonraki filozoflara ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda çeviri sayesinde sınırları aşar ve tüm insanlığı etkiler. Yunanlı tarihçi ve yazarların Asya ve Afrika kültürlerine ön yargısız kalmaları bazen direnişle karşılaşmış da olsa, eski farklı kültürlerle zenginleşen, evrenselleşen Eski Yunan’in ‘altın çağ’ını yaşamasıyla son bulur. Alexander von Humboldt, Araplar tarafından yapılan tercümeler vasıtasıyla Avrupa’nın, Yunan felsefesinin kaynaklarına ulaştığını, bilimsel kültürün muhafaza edilmesinde ve yayılmasında Arapların önemli role sahip olduklarına değinir. Roma İmparatorluğu’nun öne çıkardığı ‘Roma ruhu’ ise, tercüme sayesinde Avrupa’nın sosyal yaşamını, yasalarını, dilini, edebiyatını ve kültürünü köklü biçimde etkiler.

Gelişmiş kültürün göstergesi sayılan mükemmel dil, Eski Yunan’dan 16. yüzyıla kadar önce Yunanca sonra Latince iken, tarihi ve siyasi koşulların da etkisiyle yerini sırasıyla Fransızcaya ve İngilizceye bırakır. Rönesans döneminde her bir ulusal dilin devlet yönetimi, hukuk, edebiyat, felsefe ve bilim alanında yetkinliğini kanıtlamasıyla, çeviri olgusu giderek ön plana çıkar. Tabii o sıralarda, matbaanın gelişmesi ve buna bağlı olarak Kutsal Kitap’ın yeni ulusal dillere aktarılmaya başlanması da, çeviriyi kaçınılmaz kılan diğer önemli etkenler arasındadır.

Günümüz iletişim çağında ise, ulusal sınırlar artık önemini yitirmiş, uluslararası ilişkilerde ve iletişimde yaşanan hareketlilike birlikte ekonomi, politika, teknoloji, bilim kültür ve sanat dallarında sürdürülen etkileşim ve iletişim hız kazanmıştır. Bununla birlikte çeviriye olan ihtiyaç ve önem de bu oranda artmıştır.

Tercümenin artık bir meslek ve sektör olması ve talebin ciddi oranda artmasıyla birlikte profesyonel tercüman ve çevirmen yetiştirme ihtiyacı artmış olup bir yandan mütercim tercüman bölümleri ve dil edebiyat okulları açılırken diğer yandan tercüme ve çeviriye dair teknolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Fakat, bilgisayar çevirilerinde yaşanılan sıkıntılar, çeviri ve özellikle edebi çeviri proseslerinin bilimsel olarak daha yoğun ve derin bir biçimde incelenmesi ihtşyacını ortaya çıkarmıştır. Bütün bu prosesler, içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarında yeni bir toplumbilimsel bilim dalının, Çeviribilim’in kurulmasında öncülük etmiştir.

Her ne kadar Çeviribilimin bilim dalı olarak yeni olduğu algısı olsa da aslında Çeviribilim ya da çeviri prosesi ya da incelemesinin Antik Çağlardan günümüze değin var olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri

Globalleşen dünyada teknoloji ve iletişimin hızla yayılması ile insanoğlunun günlük ihtiyaçları dahil birçok etkileşimi için tercüme talebi oluşmaktadır. Bugün ülkemizde de tercüme birçok alanda, her dilde ve çok farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

Farklı alanlarda yapılan tercümeler terminolojinin önemini ortaya çıkarmış olup firmalar ve tercümanlar terminolojik ayrıştırmaya da önem vermişlerdir.

Yazılı çeviride terminolojik farklılıklar ve sözlük ve databasein öneminin anlaşılması ile cat tool denilen çeviri araçları ortaya çıkmıştır. Çeviri araçları Trados, MemoQ, Memsource, gibi belli başlı çeviri araçları aynı anda birkaç projede çalışma imkanı sağlamakla birlikte aynı terminolojideki farklı projelerde bütünlük sağlamayı kolaylaştırmıştır.

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviride Kullanım Alanları

Yeminli Tercüme – Yeminli  Çeviri

Noter Tasdikli Tercüme – Noter Tasdikli Çeviri

Apostil Tasdikli Tercüme – Apostil Tasdikli Çeviri

Tıbbi Tercüme – Tıbbi Çeviri

Teknik Tercüme – Teknik Çeviri

Hukuki Tercüme – Hukuki Çeviri

Ticari Tercüme – Ticari Çeviri

Akademik Tercüme – Akademik Çeviri

Web Sitesi Tercüme – Web Sitesi Çeviri

Finansal Tercüme – Finansal Çeviri

E-mail Tercüme – E-mail Çeviri

Altyazı Tercüme – Altyazı Çeviri

AB Hibe Programı Tercüme – AB Hibe Programı Çeviri

Kitap Tercüme – Kitap Çeviri

 

Yeminli Tercüme – Yeminli Çeviri

Noterler tarafından yemin ettirilmiş, yemin zaptı çıkarılmış olan tercümanlar tarafından yapılan çevirilerdir. Daha çok kurumsal ya da bireysel müşteri talebi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Yeminli tercüman kaynak dildeki yazılı dökümanın yazılı çevirisini yapar ve sonrasında yaptığı tercümenin doğruluğuna dair beyanda bulunur. Yeminli tercüman çevirisini yaptığı kaynak metin ve tercümenin çıktısını alır kaşe ve imza yapar. Sonrasında bağlı bulunduğu tercüme bürosu kendi kaşe ve imzasını yapar ve müşteriye elden ya da kargo ile teslim eder.

Noter Tasdikli Tercüme – Yeminli Çeviri

Noter tasdikli tercüme – yeminli çeviri, proses olarak yeminli tercümeye çok benzerlik göstermekle  birlikte yine kurum ya da birey talebi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Noter tasdikli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılır. Sonrasında tercüman ya da tercüme bürosu yapılan yazılı çeviri metni müşterinin talep ettiği evrak sayısına birer nüsha da noter için hazırlanır. Noter tasdikli çeviride hem kaynak metnin hem de hedef dildeki çevirinin çıktısı alınır, öncelikle yeminli tercüman tarafından kaşe imza yapılır. Tercüme bürosunun da kaşe ve imzası da yapılır sonrasında noter onayı için noterlik makamına iletilir.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış olan dökümanların  imzalanıp mühürlenmiş halde kaynak metin ve çeviri ile birlikte hazırlanan tercümelerdir. Yeminli Tercümanlık noterlerce yapılır. Noterler tarafından yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirmenin başka yerde yaptırılması

Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tunanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çeviri yaptırılan tercümanların yemin tutanakları, noterlik dairesinde özel bir klasörde saklanır. Noter, klasöründe yemin tutanağı bulunmayan bir tercümana çeviri yaptıramaz.

Yapılan mevzuat taraması sonucu çevirmenlik mesleğinin standartları, çalışma koşulları, ücretleri ve hakları ile mesleğin örgütlenmesiyle ilgili ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

YARGI ALANINDA ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ

Bilirkişi Müessesesi ve Çevirmenlik

Hukuki anlaşmazlıkları çözümlemekle yetkili yargı mercilerinin özellikle hâkimin, hukuki bilgi ve tecrübesini aşan, ancak özel ve teknik bilgi ile çözülebilecek nitelikte olan anlaşmazlıklara farklı alanlarda yetkinlik ve bilgisine başvurulan kişilere bilirkişi denir.

Bilirkişiler (özel durumlar hariç), her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından, il adli yargı adalet komisyonları tarafından seçilirler. Bilirkişilerin ataması, hâkim veya mahkemeye aittir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu yetkiyi kullanabilir.

Yeminli Tercümanlar da bilirkişi sayılmaktadır. İl adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen listede yer alan tercümanlar ile bunların dışında hâkimin bilgisine başvurduğu diğer yeminli tercümanlar bilirkişi sayılmaktadır.

Tercümanlar da bilirkişi sayıldıklarından bilirkişinin reddi sebepleriyle reddedilebilirler. Bilirkişinin reddi sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

1) Suçtan zarar görmüşse,

2) Sonradan kalksa bile sanık ya da mağdurlarla evlilik, veraset, kayyımlık ilişkisi kurulmuşsa,

3) Sanıkla ya da mağdurla altsoy ya da üstsoy ilişkisi varsa,

4) Sanıkla ya da mağdurla evlatlık veya evlat edinme bağı varsa,

5) Sanıkla ya da mağdurla aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,

6) Evlilik sona ermiş olsa bile sanık ile mağdur arasında kayın hısımlığı varsa,

7) Aynı davada savcılık, kolluk görevliliği, müdafilik yapmışsa,

8) Davacının tanığı ise,

9) Tarafsızlığından şüpheye düşülecek nedenler var ise;

Bilirkişi reddedilir. Ret sebepleri bilirkişilik raporunun verilmesinden sonra ortaya çıkmışsa, yargılamanın ileri aşamalarında dahi hâkim tarafından bilirkişinin reddi kararı verebilir.

MAHKEMELERDE TERCÜMANLIK

Hakimler mahkemeye ya bilirkişi listesindeki yeminli tercümanları çağırırlar yahut başka bir yeminli tercüman çağırırlar. Fakat yeminli tercüman olmadığında hedef dili veya kaynak dili bilen yazman veya adliye görevlisi tercüman olarak görevlendirilmektedir. Bazen bazı çevirileri (karşı tarafa bir karar vs. çevirisinin gönderilmesi gerektiği durumunda) avukat bir yeminli tercüme bürosu na yapmış oldurabilmekte ve bu çeviri mahkemelerce kabul edilebilmektedir. Tercümanlarda herhangi bir mahkeme tercümanlığı veya hukuk tercümanlığı gibi uzmanlık aranmamaktadır.

Yeminli tercümeye uygun olması için bir evrakın aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekmektedir:

Evrakın tercümesi Noter Yeminli Tercüman tarafından yapılmalıdır.

Yeminli tercüman unvanını şuanda ülkemizde yalnız noterler vermektedir.

Yeminli tercümanın çevirisini yaptığı evrakın çıktısını alıp kaşe imza yapması gerekmektedir.

Yeminli tercüme ıslak imza ve kaşesinde tercümenin doğruluğunun beyanı ve tercümeyi yapan tercümanın adı, soyadı, hedef dil, kaynak dil, tarih gibi bilgiler yer almalıdır.

Noter Yeminli Çeviri – Noter Onaylı Tercüme

Evrakların müşteri talebi doğrultusunda çevirisi yapıldıktan sonra önce yeminli tercüman kaşeli olarak hazırlanması ve sonra noter onayı yapılmasıdır.

Noter Onayı Yapılan Bazı Evraklar: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları).

Notere Bağımlı Çalışmasının Getirdiği Zorluklar

1972 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereği tercümanın yeminli olması ve yapılan çevirinin noter tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu dönemde çeviri sektörü çok gelişmiş olmadığından noterlerde dil bilen yeminli tercüman lar çalışmaktaydı. O tarihte yürülüğe giren noterlik kanununda geçen tercüman tanımı noterlerde görev yapan tercüman olarak yapılmıştı ve günümüzde neredeyse noterde maaşlı çevirmen bulunmadığı ve tercümanlık mesleği ve çeviri sektörünün geliştiği görülmektedir. Tercüme hizmetlerinin tercüme bürosu ya da kurumlarınca yapılmasına karşın halen 1972 yılında var olan sistem eyleme döküldüğünde tercümanlık mesleği yeterince kurumsallaşamamıştır. Noterlerlik kurumlarında tercüme hizmeti; tercüme büroları ya da tercümanlarca çevrilmiş evrakların fotokopileri çekilmesi ve burada yevmiye numaraları verecek şekle getirilerek tasdik edilmesidir. Bu belgelerden noterler kâğıt parası, yazı parası, karşılaştırma parası, fotokopi parası gibi ücretleri rahatlıkla almakla birlikte, tamamen çevirmene ait olarak tahsil edilen çeviri ücretine de ise çevirmenlerle pazarlığa girmeleri nedeniyle çevirmenlerin çalışmalarının karşılıklarını almakta zorlanmaktadır. Bu nedenle çevirmenler notere bağımlı çalışma zorunluluğunun kaldırılmasını istemektedirler.

Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk

Madde 11 – a) Yeminli Çevirmenlik , Çeviri Büro veya Kuruluş, Çevirilerin, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerine ait her tür belge ve dokümanların aslına uygun olarak, Çevirmenlik prensipleri ile Çevirmenlik standartlarına göre yapılan çevirilerin tasdiklerini yaparlar ve resmi makam ve mercilere ibraz edilecek çeviri tasdiklerinde çeviri yapılan dokümanın fotokopisi eklenerek yevmiye numara ve tarihleri ile tasdik ederler. Verilen yevmiye numara ve tarihleri ile belge veya ilgilisinin adı belirtilmek suretiyle sıra numarası ile deftere kaydedilir ve bu defterler en az beş yıl süre ile saklanır.

 1. b) Taahhütname, Beyanname, Muvafakatname, Vekaletname, temlikname ve sirküler gibi benzeri belgeler ile, kişi veya kuruluşları her tür sorumluluk altına sokacak nitelikte olan yurt içinde tanzim edilen belgelerde noter veya ilgili resmi mercilerce, Yurt dışında tanzim 43 edilenlerde ise noterce veya ilgili resmi mercilerce imza veya imza tasdikleri yapılmış olanların çeviri tasdiki yapılabilecektir. Kişi veya kuruluşların imzaları ile tanzim edilen bu tür belgeleri imzalayanın orijinal imza sirkülerleri ile birlikte çeviri yapılması mümkün olacaktır. Dilekçe niteliğinde olan ve ilgilisi tarafından imzalanmış olan belgelerde bu koşullar aranmaz. Sadece yapılan çevirinin ilgilisince anlaması amacıyla yapılan çevirlerde belge ne olursa olsun “ilgilinin anlaması için” ibaresi belirtilerek çeviri tasdiki yapılır. Bu tür herhangi bir resmiyeti olmayan çeviri tasdiklerinde yevmiye numarası verilmesine ve yevmiye kayıtlarının yapılmasına gerek yoktur.
 2. c) Yabancı uyruklu veya Türkçe bilmeyenlerin noterlik işlemlerinde öncelikle Yeminli Çeviri Bürosu veya Yeminli Çeviri Kuruluşuna müracaat eder ve talepleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak tanzim edilecek belgeye ilgilinin imzası alınarak, Yeminli çeviri Bürosu veya yeminli çeviri kuruluşunca tasdiklenir ve kimlik tespiti herhangi bir noterliklerce yapılır. Noterlikler kimlik tespiti için Yeminli çeviri Bürosu veya Yeminli Çeviri Kuruluşunca hazırlanmış tasdikli ibraz edilen bu belgelere noterce kimlik tespiti işlemini yarar ve bu işlemi ücretlendirirken çeviri ücreti alamaz. Yeminli çevirmenlik yetkisi almış olanların Türkçe bilmeyenlerle bizzat notere gelerek de bu işlemi noterlikte tamamlamaları mümkündür.
 3. d) Yeminli Çeviriler, Oda veya Birlikçe Yeminli Çevirmenlik, Yeminli Çeviri Bürosu ile Yeminli Çeviri Kuruluş ve şubelerine zimmetli verilecek olan T.C. Adalet Bakanlığı, Yeminli Çevirmenler odası, Yeminli Çevirmen ve Yeminli Çeviri Bürosu adi yazılı mühür ile yevmiye no ve tarihi verilerek tasdiklenir.
 4. e) Yeminli çevirmen, Yeminli Çeviri Büro ve Yeminli Çeviri Kuruluşlarınca tasdik edecek tüm dillerde her tür resmi ve özel belge ve dokümanlar; tanzim eden ilgilisi veya ilgilileri tarafından imzalı, mühürlü, elektronik çıktılı ve matbuatlar ile belge statüsündeki her tür evrakların çevirileri orijinal fotokopileri veya asılları eklenerek birbirinden ayrılmayacak şekilde tasdiklenir. Ayrıca her tür belge ve dokümanların, tasdik edilebilir statüde olup olmadıkları incelendikten sonra, asıl belge veya fotokopisi çeviri ile birleştirilerek tasdiklenecektir. Yevmiye numaralı ve tarihli tasdikli bu çeviriler T.C.’nin resmi kurum ve kuruluşlarında ve özel kişi ve kuruluşlarda geçerli olacaktır.
 5. f) Yurtdışına gidecek belge ve dokümanların gerekli görülmesi halinde, ilgili Yeminli 44 Çevirmen, Yeminli Çeviri Büro veya Yeminli Çeviri Kuruluş tarafından tasdikten sonra, mülki amirliklerce apostil tasdiki yapılır veya Valilikçe gideceği ülkeye göre uygun tasdik yapılır.
 6. g) Tercihen yurtdışına gidecek belge ve dokümanların gerekli görülmesi halinde, ilgili Yeminli Çevirmen Yeminli Tercüme Büro veya Yeminli Tercüme Kuruluş tarafından tasdikten sonra, Oda veya birlik tasdikleri yapılır.
 7. h) Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş çeviri belgeleri, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, yeterli bir belge olarak kabul edilir.

ı) Yeminli Çevirmen, Yeminli Çeviri Büroları veya Yeminli Çeviri Kuruluşları yaptıkları çeviri tasdikinin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdik yapılan belge ve dokümanlar ile sınırlı olmak üzere sorumlu olurlar. İlgilisince gerekli görüldüğünde hiçbir ücret talep edilmeksizin yetersiz görülenler düzeltilip veya yeniden çevirisi yapılıp tasdiklenir. Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin çevirmenlik kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

Meslekle İlgili Konularda Çalıştırılmayacak Olanlar

Madde 12 – Meslek mensupları, kişisel veya ortak bürolarında mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapamazlar.

Yeminli Tercüman – Yeminli Çevirmen Kimdir?

Yeminli Tercüman – Yeminli Çevirmen ülkemizdeki herhangi bir noterden matbu evrakların tercümesi için yetki verilmiş tercümanlardır. Yeminli tercüman – çevirmen matbu evraka kaşe imza yaparak çevirinin yasal sorumluluğunu almıştır.

Yeminli tercüme – çeviri kaşe ve imzalı olması sebebiyle yasal yetkiniği vardır. Bununla birlikte yeminli tercümeler sadece çıktı halinde yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak teslim edilirler.

Yeminli Tercümenin Avantajları Nedir?

Yeminli tercüme – yeminli çeviri yapılan evrakta yeminli çevirmen kaşe imza yapar. Tercüme – çeviri yapılan evrakı vereceğiniz makam sizden hem yeminli tercüme hem de noter tasdikli tercüme istememişse evrakınızı tercüme yapılan yeminli tercüme bürosundan “yeminli tercüman kaşeli” olarak talep edebilirsiniz.

Yeminli tercüme yapılan evrak,  yetkili ve resmi bir makamca aslına uygun olarak gerçek ve doğru bir şekilde tercüme edilen evrak demektir.

Yeminli Tercümenin Kullanım Alanları?

Belgenizi vereceğiniz makama sormanızda fayda vardır. Bazı resmi kurumlar yeminli çevirmen tarafından yapılmış evrakların tercümesini kabul ederken bazı resmi makamlar yeminli tercüman artı noter tasdiki istemektedirler.

Yeminli tercümeyi müracaat ettiğiniz noterliğin anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosunda yaptırmanız gerekmektedir. Her noterlik bürosunun anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosu farklı olabilir.

Projenin yeminli tercüman kaşeli olup olmadığı belirlenmelidir. Bazı kurumlar yeminli tercüme yapıldıktan sonra artı olarak noter tasdiki isteyeiblir. Hangi notere tasdik yapılmak isteniyor ise oraya yeminli tercüme yaptırmak gerekli. İki işlem farklı yerlerde yapılamaz. Yeminli tercüme isteyen makamlar genelde, devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri ve konsolosluk gibi resmi kamu kurumlarıdır.

Yeminli Tercüme Gerektiren Kurumlar

Devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri, konsolosluklar gibi kamu kuruluşları tarafından talep edilir.

Yeminli Tercüme Bürosunun Verdiği Hizmetler

Tercüme büroları, yeminli tercüme hizmeti sunanlar ve sunmayanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Müşterilerine yeminli tercüme bürosu hizmeti sunan bürolar bu hizmeti verebilmek için çalıştırdıkları tercümanlara en az bir noterden yemin zaptı (yemin zaptı veya yemin belgesi) çıkartmak zorundadırlar.

Yeminli Tercüme Bürosunun Verdiği Hizmetleri sıralamak gerekirse

1-) Yazılı Tercüme Hizmeti

2-) Sözlü Tercüme Hizmeti

 

Diğer Yapılan Hizmetler olmak üzere sizler için 3 aşamada topladık.

1) Yazılı Tercüme – Yazılı Çeviri

 1. a) Hukuki Tercüme – Hukuki Çeviri
 2. b) Teknik Tercüme – Teknik Çeviri
 3. c) Tıbbi – Medikal Tercüme – Tıbbi – Medikal Çeviri
 4. d) Edebi Tercüme – Edebi Çeviri
 5. e) Ticari Tercüme – Ticari Çeviri
 6. f) Finansal Tercüme – Finansal Çeviri

 

Diğer Yazılı İşlemler

 • Diploma Çevirisi – Diploma tercümesi
 • Teknik Şartname Çevirisi – Teknik Şartname tercümesi
 • Tez-Ödev Çevirisi – Tez-Ödev tercümesi
 • Evlenme Cüzdanı Çevirisi – Evlenme Cüzdanı tercümesi
 • Doğum Belgesi Çevirisi – Doğum Belgesi tercümesi
 • Maaş Bordrosu Çevirisi – Maaş Bordrosu tercümesi
 • Şirket Yazışmaları Çevirisi – Şirket Yazışmaları tercümesi
 • Vize Evrakları Çevirisi – Vize Evrakları tercümesi
 • Pasaport Çevirisi – Pasaport tercümesi
 • Konsolosluk Belge Çevirisi – Konsolosluk tercümesi
 • Vasiyetname Çevirisi – Vasiyetname tercümesi
 • Apostil Tasdikli Çeviri – Apostil Tasdikli tercümesi
 • Banka Raporları Çevirisi – Banka Raporları tercümesi
 • Hisse Bilgileri Çevirisi – Hisse Bilgileri tercümesi
 • Katalog Çevirisi – Katalog tercümesi
 • Teknik Çeviri – Teknik tercümesi
 • Sağlık Raporu Çevirisi – Sağlık Raporu tercümesi
 • Sözleşme Çevirisi – Sözleşme tercümesi
 • Boşanma Kararı Çevirisi – Boşanma Kararı tercümesi
 • Kitap Tercümesi – Kitap tercümesi
 • Ölüm Belgesi Çevirisi – Ölüm Belgesi tercümesi
 • Mektup Çevirisi – Mektup tercümesi
 • Web Sitesi Çevirisi – Web Sitesi tercümesi
 • Sağlık Raporu Çevirisi – Sağlık Raporu tercümesi
 • Transkript Çevirisi – Transkript tercümesi
 • Poliçe Çevirisi – Poliçe tercümesi
 • Kar ve Zarar Raporları Çevirisi – Kar ve Zarar tercümesi
 • Tanık İfadeleri Çevirisi – Tanık İfadeleri tercümesi
 • Dava Dosyası Çevirisi – Dava Dosyası tercümesi
 • Kalite Belgeleri Çevirisi – Kalite Belgeleri tercümesi
 • Kullanım Kılavuzu Çevirisi – Kullanım Kılavuzu tercümesi
 • Vekaletname Çevirisi – Vekaletname tercümesi
 • İmza Beyanname Çevirisi – İmza Beyanname tercümesi
 • Muvafakatname Çevirisi – Muvafakatname tercümesi
 • 184 formu ve zarf Çevirisi – 184 formu ve zarf tercümesi
 • Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi – Nüfus Kayıt Örneği tercümesi
 • Kimlik Çevirisi – Kimlik tercümesi
 • Sabıka Kaydı Çevirisi – Sabıka Kaydı tercümesi
 • Sertifika Çevirisi – Sertifika tercümesi
 • Protokol Çevirisi – Protokol tercümesi
 • İlgili Makama Yazı Çevirisi – İlgili Makama Yazı tercümesi
 • CV(Özgeçmiş) Çevirisi – CV(Özgeçmiş) tercümesi
 • Yaşam Belgesi Çevirisi – Yaşam Belgesi tercümesi
 • Bodro Çevirisi – Bodro tercümesi
 • Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi – Geçici Mezuniyet Belgesi tercümesi
 • Ehliyet Çevirisi – Ehliyet tercümesi
 • Fatura Çevirisi – Fatura tercümesi
 • Dekont Çevirisi – Dekont tercümesi
 • Bekarlık Belgesi Çevirisi – Bekarlık Belgesi tercümesi
 • Dilekçe Çevirisi – Dilekçe tercümesi
 • Hesap ekstresi Çevirisi – Hesap ekstresi tercümesi

 

2) Sözlü tercüme

 1. a) Simultane Çeviri
 2. b) Ardıl Çeviri

3) Diğer Hizmetlerimiz

 1. a) Redaksiyon Hizmeti
 2. b) Noter Onaylı Tercüme
 3. c) Apostil Tasdikli Tercüme
 4. d) Deşifre Hizmeti
 5. e) Seslendirme
 6. f) Alt Yazısı İçin Tercüme Hizmeti

 

Yeminli Tercümenin Getirdiği Kolaylıklar

Yeminli tercüme işlemlerinde tercüme yapan yeminli tercümanın imza ve kaşesi olduğu için evrakı vereceğiniz makam, noter tasdiki istemediği zaman yeminli tercüman kaşesi ile yaptırılan tercümede noter masrafı ödemenize gerek yoktur. Yeminli tercüme edilmiş evrak, yetkili bir kişi tarafından çevrildiği için doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilmiş olur.

Yeminli Tercüme Olacak Evrakın Gereklilikleri Nelerdir?

Sadece çevirisi yapılarak onaylanmış ve tescil edilmiş her evrak “yeminli” sayılmamaktadır. Peki bir evrakın “yeminli tercüme evrakı “sıfatını kazanması için ne gerekmektedir?

 • Evraklar, noterde yemin zaptı bulunan yeminli tercüman tarafından yeminli tercüman kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 • Tercümesi yapılan evrakın bir çeviri kopyası ve orjinal metinin bir kopyası çıktı alınarak, yeminli tercüman tarafından kaşe ve imza yapılarak yeminli tercüman onayluı hale getirilir.
 • Bir belge ancak bu şartları karşıladığında “yeminli tercüme evrakı” statüsü kazanabilir.

 

Noterde Hazırlanan Yeminli Tercüme Kaç Nüsha Hazırlanır

Notere başvurularak yapılan bir yeminli tercüme 2  nüsha olarak hazırlanır ve bu nüshaların biri talepte bulunan kişiye verilir. Bir adedi noterde saklanır. 2 nüshada noter tarafından tasdik edilmektedir. Tasdik işleminin yanında çeviriyi yapmış olan yeminli tercümanın ıslak imzası, ad ve soyadı bilgileri ile yeminli tercümanın kaşesi de bu üç nüshanın üzerinde bulunur.

Apostil Tasdikli Tercüme – Apostil Tasdikli Çeviri

Apostil Nedir?

Apostil , bir belgenin geçerliliğinin onaylanarak başka bir ülkede legal olarak kullanımını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostilin kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu yla tespit edilmiştir. Apostil kuralları sadece Lahey Konferansı ’na üye veya taraf devletlerce geçerli olmaktadır.

Bir ülkede hazırlanan bir evrakın başka bir ülkede geçerli olması için önceden bir sürü resmi makam onayı gerekmekteydi. 5 Ekim 1961 yılında bazı ülkeler arasında Lahey Anlaşması imzalanmıştır.

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.

Apostil belgeleri aşağıdaki maddelerden oluşur:

Belgenin düzenlendiği ülkenin adı

Belgeyi imzalayan kişinin adı

Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı

Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı

Tasdik edildiği yer

Tasdik edildiği tarih

Apostili düzenleyen makam

Apostil numarası

Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi

Apostili düzenleyen yetkilinin imzası.

” Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ” 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Adı geçen sözleşmenin 1. maddesinde Apostil Şerhinin “Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere” uygulanacağı öngörülmektedir. Adı geçen sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde hazırlattıkları söz konusu belgeleri taraf olan diğer ülkelerde doğrudan kullanmaları, bu suretle işlemlerde külfetin azaltılması, kolaylığın ve süratin sağlanması amaçlanmaktadır.

Anılan sözleşmede, sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıda yer alan belgelerin resmi belge sayıldığı belirtilmektedir:

Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

“Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler;

İdari belgeler

Noter senetleri

Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlardır.

Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler:

Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgelerdir.

Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.

Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik sisteminin öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.

Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:

 • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

LAHEY ANLAŞMASI

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

(5 Ekim 1961’de akdedilmiştir)

Lahey Konvansiyonu imzalayan devletler,

Yabancı resmi belgeler için diplomatik veya konsolosluk tasdik koşulunu ortadan kaldırmak amacıyla, bir Konvansiyon akdetmeye karar vermişler ve aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır:

Madde 1 Bu Konvansiyon, bir Akit Devletin topraklarında düzenlenen ve başka bir Akit Devletin topraklarında ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için geçerli olacaktır. İşbu Konvansiyonda aşağıdaki belgeler resmi belge olarak kabul edilecektir:

(a) -savcılardan, zabit katiplerinden veya tebligat görevlilerinden alınan belgeler de dahil olmak üzere- devletin mahkemeleri ile bağlantılı olan bir makam veya yetkiliden alınan belgeler;

(b) idari belgeler;

(c) noter huzurunda yapılan işlemler;

(d) şahısların özel sıfatlarıyla imzaladığı belgelere eklenmiş resmi tasdiknameler; örneğin, bir belgenin tescilli veya belli bir tarihte mevcut olduğunu kaydeden resmi tasdikname ve imzaların resmi ve noter tasdikleri. Ancak bu Konvansiyon aşağıdaki belgeler için geçerli olmayacaktır:

elçilik veya konsolosluk yetkilileri tarafından imzalanan belgeler;

doğrudan ticari veya gümrük işlemleriyle ilgili idari belgeler.

Madde 2 Akit Devletler, bu Konvansiyonun geçerli olduğu ve kendi ülkelerinde ibraz edilmesi gereken belgeleri tasdik etme zorunluluğundan muaf olacaklardır. Bu Konvansiyonda tasdik etme, belgenin ibraz edilmesi gereken ülkenin elçilik veya konsolosluk görevlilerinin imzasının gerçek olduğunu, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve -ilgili olduğu durumda- belgedeki mühür veya kasenin aidiyetini tasdik ettikleri bir formalite anlamına gelmektedir.

Madde 3 İmzanın gerçek olduğunu, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve –ilgili olduğu durumdabelgedeki mühür veya kasenin aidiyetini tasdik etmek için gerekebilecek tek formalite, belgenin düzenlendiği Devletin yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve 4. Maddede tarif edilmiş olan bir tasdiknamenin ilave edilmesidir. Ancak, belgenin ibraz edildiği Devlette yürürlükte olan kanun, yönetmelik veya uygulamalar veya iki veya daha fazla Akit Devletin arasındaki bir anlaşma söz konusu formaliteyi feshetmişse veya basitleştirmişse veya ilgili belgeyi tasdik zorunluluğundan muaf tutmuşsa yukarıdaki fıkrada bahsi geçen formalite talep edilemeyecektir.

Madde 4 3. Maddenin ilk fıkrasında bahsi geçen tasdikname belge veya bir bos sayfa üzerine yazılacaktır. Tasdikname, bu Konvansiyona eklenen örnek modelde gösterildiği şekilde olacaktır. Ancak, Tasdikname, düzenleyen makamın resmi dilinde yazılabilecektir. Belgede kullanılan standart terimler ikinci bir dilde de olabilecektir. “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” baslığı Fransızca olacaktır.

Madde 5 Tasdikname, belgeyi imzalayan kişinin veya herhangi bir belge hamilinin talebi üzerine düzenlenecektir. Gerektiği şekilde doldurulan tasdiknameler imzanın gerçekliğini, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla görevli olduğunu ve –ilgili olduğu durumda- belgedeki kase veya mührün aidiyetini tasdik edecektir. Tasdikname üzerindeki imza, mühür ve kase her türlü tasdik zorunluluğundan muaftır.

Madde 6 Akit Devletler 3. Maddenin ilk fıkrasında bahsi geçen tasdiknameyi düzenleme yetkisine sahip olan görevlileri resmi fonksiyonlarını belirterek atayacaklardır. Akit Devletler atama tebligatlarını, onay veya göreve başlama belgeleri veya kapsam beyanatlarıyla birlikte, Hollanda Dış isleri Bakanlığına bildireceklerdir. Ayni zamanda atanan yetkililerde yapılan değişikliklerin tebligatını da yapacaklardır.

Madde 7 6. Madde uyarınca atanan yetkililer aşağıdaki hususları belirtecek şekilde düzenledikleri tasdiknameleri bir sicil veya kart indeksine kaydedeceklerdir:

 1. a) tasdiknamenin numarası ve tarihi,
 2. b) resmi belgeyi imzalayan kişinin adi ve hangi sıfatla hareket ettiği veya imzasız belgelerde mührü veya kaseyi basan merciinin adi. Herhangi bir kişinin talep etmesi halinde, tasdiknameyi düzenleyen merci tasdiknamedeki bilgilerin sicil veya kart indeksindeki bilgilere uygun olup olmadığını teyit edecektir.

Madde 8 İki veya daha fazla Akit Devlet arasındaki bir anlaşma veya sözleşme, imza, mühür veya kaselerin bazı formaliteler için tasdik edilmesini gerektiren hükümler içerirse, bu Konvansiyon söz konusu hükümleri ancak söz konusu formalitelerin 3. ve 4. Maddelerde bahsedilen formalitelerden daha kati olmaları halinde geçersiz kılacaktır.

Madde 9 Akit Devletler, bu Konvansiyonun muafiyet getirdiği durumlarda elçilik veya konsolosluk görevlilerinin tasdik işlemi yapmalarını önlemek için gereken önlemleri alacaklardır.

 

Madde 10 Bu Konvansiyon Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının Dokuzuncu Oturumunda temsil edilen Devletlerle birlikte İzlanda, İrlanda, Liechenstein ve Türkiye’nin imzasına açık olacaktır. Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri Hollanda Dış İşleri Bakanlığına ibraz edilecektir.

Madde 11 İşbu Konvansiyon 10. Maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen üçüncü onay belgesinin ibraz edilmesinden sonraki altmışıncı günde yürürlüğe girecektir. Altmışıncı günden sonra Konvansiyonu onaylayan taraf Devletlerde Konvansiyon, onay belgesinin ibraz edilmesinden sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 12 10. Maddede bahsedilmeyen devletler Konvansiyonun yürürlüğe girmesinden sonra 11. Maddenin ilk fıkrası uyarınca bu Konvansiyona katılabileceklerdir. Katilim belgesi Hollanda Dış İşleri Bakanlığına ibraz edilecektir. Söz konusu katilim, katılan devletle 15. Maddenin d) bendinde bahsedilen tebligatın alınmasından sonra altı ay içinde katılıma itiraz etmeyen Akit Devletler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak geçerlilik kazanacaktır. İtirazlar Hollanda Dış İşleri Bakanlığına bildirilecektir. Konvansiyon, katılan devletle, katılımına itiraz etmeyen devletler arasında geçerli olmak üzere yukarıdaki fıkrada bahsi geçen altı aylık sürenin sona ermesinden sonraki altmışıncı günde yürürlüğe girecektir.

Madde 13 Devletler imzalama, onaylama veya katilim esnasında bu Konvansiyonun uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları bütün ülkeleri veya bir veya daha fazlasını kapsayacağını ilan edebileceklerdir. Böyle bir ilan ilgili Devlette Konvansiyonun yürürlüğe girdiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. Daha sonra yapılacak kapsam genişletmeleri Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. Kapsam genişletme ilanı Konvansiyonu imzalayan ve onaylayan bir Devlet tarafından yapılırsa, Konvansiyon ilgili ülkelerde 11. madde uyarınca yürürlüğe girecektir. Kapsam genişletme ilanı katılan bir Devlet tarafından yapılırsa Konvansiyon ilgili ülkelerde 12. Madde uyarınca yürürlüğe girecektir.

Madde 14 İşbu Konvansiyon, sonradan onaylayan veya katılan devletler de dahil olmak üzere, 11. maddesinin ilk fıkrası uyarınca yürürlüğe girme tarihinden sonra beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İtiraz olmaması halinde Konvansiyon zimnen beş yıllık sürelerle uzatılacaktır. İtirazlar beş yıllık sürenin sona ermesinden en az altı ay önce Hollanda Dış İşleri Bakanlığına bildirilecektir. İtirazlar Konvansiyonun geçerli olduğu bazı ülkelerle sinirli olabilecektir. İkaz sadece bildirimde bulunan Devletle ilgili olarak geçerli olacaktır. Konvansiyon diğer Akit Devletler için yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 15 Hollanda Dış İşleri Bakanlığı Madde 10’da bahsedilen Devletlere ve 12. Madde uyarınca katılan devletlere aşağıdaki hususlarda tebligat yapacaktır:

 1. Maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen bildirimler;
 2. Maddede bahsedilen imzalar ve onaylar; işbu Konvansiyonun 11. Maddenin ilk fıkrası uyarınca yürürlüğe girdiği tarih;
 3. Maddede bahsedilen katilim ve itirazlar ile söz konusu katılımların yürürlüğe girdiği tarihler;
 4. Maddede bahsedilen kapsam genişletmeleri ve yürürlüğe girme tarihleri;
 5. Maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen ikazlar.

Tasdiken, usulünce yetkilendirilmiş olan altta imzası bulunanlar bu Konvansiyonu imzalamışlardır.

Bu Konvansiyon, Lahey’de 5 Ekim 1961 tarihinde Fransızca ve İngilizce lisanlarında düzenlenmiş olup iki metin arasında ihtilaf olması halinde Fransızca metin geçerli sayılacaktır. Konvansiyon Hollanda Devlet arşivine tevdi edilecek bir nüsha halinde düzenlenmiş olup tasdikli bir sureti diplomatik kanallardan Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansının Dokuzuncu Oturumunda temsil edilen Devletlere ve İzlanda, İrlanda, Liechtenstein ve Türkiye’ye gönderilecektir.

Tıbbi Tercüme – Tıbbi Çeviri

Tercüme sektörünün en uzmanlık gerektiren alanlarından biri de Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviridir. Tıbbi tercüme müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Tıbbi Tercüme – Çeviri ihtiyacı özellikle son yıllarda ciddi oranlarda artış göstermektedir. Kurumsal taleplerin yanı sıra bireysel tıbbi tercüme talepleri de artmıştır. İnsanlar artık bireysel sağlık problemlerinde çözüm arayışını ülke sınırları dahilinde tutmak yerine daha global kapsamda planlayabilmektedir. Bunda sağlık turizminin artmasının büyük katkısı vardır. Tıbbi Tercüme – Çeviri daha çok aşağıda yer alan evraklarda kullanılmaktadır:

–           Tahlil sonuçları çevirisi – Tahlil sonuçları tercümesi

–           Ameliyat raporları çevirisi – Ameliyat raporları tercümesi

–           Radyoloji raporları çevirisi – Radyoloji raporları tercümesi

–           Laboratuar ve patoloji sonuçları çevirisi – Laboratuar ve patoloji sonuçları tercümesi

–           Emar ve tomografi sonuçları çevirisi – Emar ve tomografi sonuçları tercümesi

–           Tıbbi akademik makale çevirisi – Tıbbi akademik makale tercümesi

–           Web sitesi çevirisi – Web sitesi tercümesi

–           İlaç prospektüsleri çevirisi – İlaç prospektüsleri tercümesi

–           İlaç patent ve sertifika çevirileri – İlaç patent ve sertifika tercümesi

–           Tıbbi cihaz kullanım kılavuzları çevirisi – Tıbbi cihaz kullanım kılavuzları tercümesi

–           Medikal ürün ve medikal cihaz ve ekipman çevirileri – Medikal ürün ve medikal cihaz ve ekipman tercümesi

 

Teknik Tercüme – Teknik Çeviri

İthalat ve ihracat yapan birçok firma ürününü tanıtmak adına teknik tercümeye ihtiyaç duymaktadır. Teknik tercüme firmaların faaliyet alanlarına çok fazla varyasyona sahiptir. İnşaat, bakır, makine, kablo, demir çelik gibi birçok faaliyet alanına göre her firmanın ya da konunun terminolojik çalışması ya da araştırması yapılmalıdır. Teknik tercüme alanları

–           Kullanım kılavuzları çevirisi – kullanım kılavuzları tercümesi

–           Broşür çevirisi – broşür tercümesi

–           Web site çevirisi – web site tercümesi

–           Teknik şartname çevirisi – teknik şartname tercümesi

–           Proje çevirisi – proje tercümesi

–           Akademik çalışmaların çevirisi – akademik çalışmaların tercümesi

 

Hukuki Tercüme – Hukuki Çeviri

Hukuk terminolojisi çoğunlukla anadilde bile spesifik bir terminolojiye sahip olduğu için anlaşılması zor bir alandır. Dolayısıyla Hukuki Tercüme – Hukuki Çeviri yapan bir tercümanın mutlak şekilde hukuki terminolojiye hakim olması gerekmektedir. Dolayısıyla hukuki tercümeler çoğunlukla hukuk fakültesi mezunu tercümanlar tarafından yapılır ve bu konuda uzman editörler tarafından editlenir. Hukuk tercümesi insanlık tarihine ve yasaların oluşumuna varan bir tarihe sahiptir. Hukuki tercüme yapılırken hem hedef dildeki hem de kaynak dildeki yasalar detaylı incelenir ve iki ülkenin de hukuk sistemi konusunda fikir sahibi olmayı gerektirir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ya da 1982 Anayasası, Türkiye’de 1982’den bu yana geçerli olan anayasadır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası askeri yönetim emri dahilinde Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmez ve değişimi önerilemez. Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türk idare hukuku Fransız idare hukukundan büyük ölçüde esinlenmiştir.

Hukuki Tercüme – Hukuki Çeviri;

–           Mahkeme kararları çevirisi – Mahkeme kararları tercümesi

–           Sözleşmeler çevirisi – Sözleşmeler çevirisi tercümesi

–           Hukuki yazışmaların çevirisi – Hukuki yazışmaların tercümesi

–           Kanun maddeleri çevirisi – Kanun maddeleri tercümesi

–           Yönetmelik ve tüzük çevirisi – Yönetmelik ve tüzük tercümesi

–           Patent başvuruları çevirisi – Patent başvuruları tercümesi

–           Beyannamelerin çevirisi – Beyannamelerin tercümesi

–           Vekaletname ve taahhütnamelerin çevirisi – Vekaletname ve taahhütnamelerin tercümesi

–           Lisansların çevirisi – Lisansların tercümesi

–           Boşanma kararları çevirisi – Boşanma kararları tercümesi

–           Tahkim mahkemesi dosyaları çevirisi – Tahkim mahkemesi dosyaları tercümesi

–           Anayasa mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi evrakları çevirisi – Anayasa mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi evrakları tercümesi

–           AB mevzuatları çevirisi – AB mevzuatları tercümesi

–           Vasiyetnameler ve ihtarnamelerin çevirisi – Vasiyetnameler ve ihtarnamelerin tercümesi

 

Akademik Tercüme – Akademik Çeviri

Akademisyenler ve öğrenciler kariyer alanlarında daha fazla araştırma ve bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bunun için bazen yerli kaynaklar yeterli olmamakta ve yabancı yayınları araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Akademisyenlerin yurtdışında yayınlamak istedikleri makalelerin çevirisi yapılır.

–           Yüksek lisans tezi çevirisi – Yüksek lisans tezi tercümesi

–           Doktora tezi çevirisi – Doktora tezi tercümesi

–           Akademik makale çevirisi – Akademik makale tercümesi

–           Tez özeti çevirisi – Tez özeti tercümesi

 

Web Sitesi Tercüme – Web Sitesi Çeviri

Global pazarda iş yapmak veya yabncı müşteri portföyü olan firmalar web sitelerini hedef pazar doğrultusunda belirli dile tercüme yaptırırlar. Günümüzde hemen her firmanın ya da birçok firmanın İngilizce dilinde web sitesi mevcut. Web sitesi çevirisi kendi başına uzmanlık gerektirmektedir. Bazen xml dosyası gibi değişik formatlarla ya da satırlar arasında kodlar dahilinde karşınıza çıkabileceği gibi bazen de düz metin olarak çıkmaktadır. Web sitesi çevirisi yapılırken terminolojik uzmanlığın yanı sıra teknik uzmanlık bazen de müşterinize ya da ajansına teknik destek verebilecek yetkinliğinizin olması gerekmektedir.

Finansal Tercüme – Finansal Çeviri

Finansal tercüme – çeviri denildiğinde aklımıza ilk olarak bankalar gelmektedir. Banka terminolojisine aşina olmak ve bankaların taleplerine cevap verebilmek bir uzmanlık konusu olup, finansal terminoloji ile yapılan çevirilerden bazıları;

–           Yıllık faaliyet raporları çevirisi – Yıllık faaliyet raporları tercümesi

–           Bilançoların çevirisi – Bilançoların tercümesi

–           Banka web siteleri çevirisi – Banka web siteleri tercümesi

–           Sigorta evrakları çevirisi – Sigorta evrakları tercümesi

–           Dava raporları çevirisi – Dava raporları tercümesi

–           Poliçelerin çevirisi – Poliçelerin tercümesi

 

Kitap Tercüme – Kitap Çeviri

Tercüme sektöründe kitap çevirisi dil bilmenin yeterli olmadığının en büyük ayıracıdır. Kitap tercümesi tercümanın tercüme yaptığı her iki dilde de çok iyi edebiyat bilgisi ve dil yetkinliği gerektirmektedir. Kitap tercümesi deneyim, birikim gerektirir. Kitap çevirisi aynı zamanda kültür çevirisi demektir.

YAZILI TERCÜMEDE FİYAT HESAPLAMA – ÇEVİRİDE FİYAT HESAPLAMA

Yazılı Tercüme Ücreti Belirlenirken Dikkat Edilecek Husular Nelerdir?

Müşteri dosyasını tercüme bürosuna ulaştırdığı anda ilk beklentisi tercümenin hesaplamasını ve teslim tarihinin kendisine bildirilmesidir.

Kaynak Dil: Yazılı tercüme metnin gönderildiğinde sahip olduğu dile kaynak metin denir. Kaynak dil tek bir dil olabileceği gibi bazen birkaç dilde de olabilir ama metin genellikle tek dil üzerinden çevrilir.

Hedef Dil: Müşteriniz  tarafından gönderilen yazılı tercümenin aktarılmasını istediği dile hedef dil denir. Hedef dil de çoğunlukla tek dil olabileceği gibi bazen birden çok dil de olabilir.

Yazılı Tercüme Ücreti Hesaplama Sırasında Kullanılan Birimler

Terminoloji: Kaynak dilde iletilmiş olan yazılı tercüme metni yukarı da belirttiğimiz gibi uzmanlık alanına sahip olabilir. Bu uzmanlık alanına terminoloji denir. Dosyanızın terminolojisini belirlemek çeviri öncesi ön sözlük çalışması yapmayı gerektirir ve bu çalışma çeviri sürecinde tercümana büyük kolaylık sağlar.

1000 Karakter: Ülkemizde yaygın kullanılan birimdir ve 1000 karakter yaklaşık 150-180 kelime arasında değişmektedir. Her daktilo vuruşuna karakter denir. Yazılı tercüme dosyaları hesaplaması genellikle ülkemizde boşluksuz 1000 karakter üzerinden hesaplanmaktadır.

Kelime: Ülkemizde karakter sayısının yanı sıra kelime üzerinden hesaplama mevcuttur. Global pazarda yazılı tercüme hesaplamaları genellikle kelime sayısı üzerinden yapılıp bir kelime fiyatı birim fiyat olarak belirlenir.

Sayfa: Sayfa fiyatlandırması genel olarak yeminli tercüman kaşesi ya da noter onayı yapılacak matbu evraklar için belirlenen fiyatlandırmadır.

Tüm karakter ve kelime sayısı Kaynak Dildeki metnin word dosyasında belirtilen boşluksuz 1000 karakter, kelime sayısı veya sayfa sayısı üzerinden hesaplanır.

Tercüme fiyatları dillere, karakter, kelime veya sayfa sayısına göre, yapılacak işleme, uygulanacak mizanpaj veya masaüstü yayıncılık hizmetine, belirlenen tercüman, editör, kontrolör veya dosyanın yurtdışına gönderilip yerelleştirme yapılmasına, yeminli tercüman onayı, noter onayı, apostil ya da konsolosluk onayı işlemlerine göre değişiklik göstermektedir.

Projeler müşteri özel talebi bulunmadığı durumlarda genellikle word dosyası formatında iletilir. Müşteri özel talebi oluştuğunda da Microsoft Office programları (zaman zaman hedef dil ve kaynak dili karşılıklı olacak şekilde) ile düzenlenebilir.

Müşteri özel talebi olması doğrultusunda günümüzde Tercüme Büroları katalog tercümesi düzenleme ve tasarım hizmeti sağlayıp matbaaya hazır hale getirebilirler.

Word dosyası dışındaki tüm form attaki mataryeller (pdf, jpg, indd, xml) word dosyasına dönüştürülür. Web sitesi tercümesi yapılırken müşterimizden hangi sayfaların ve hangi bölümlerin çevirisinin yapılacağı detaylı belirlendikten sonra word dosyasına aktarılır.

Görsel medya iletişim araçlarında çeviri fiyatlandırması yapılırken karakter, kelime, sayfa sayısı dikkate alınamayacağı için, videonun süresi ve deşifre kalitesi dikkate alınarak fiyatlandırma yapılır.

Tüm bunların yanı sıra bazen proje teslim süreleri veya metnin görsel kalitesi de fiyatlandırmayı etkilemektedir. Sağlıklı bir fiyatlandırma yapılabilmesi için dökümanın dijital ortamda tercüme bürosuna iletilmesi gerekmektedir.

Dosyaların boyutuna, sayısına veya yapılacak onay işlemlerine göre bazen hard copy olarak çıktı halinde yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, apostilli tercüme ve konsolosluk onaylı tercüme olarak iletilebilmektedir. Tercüme projeleri soft copy olarak iletilmesi istendiğinde dosya boyutu dikkate alınarak dosya mail ortamında ya da wetransfer gibi transfer programlarıyla müşteriye iletilir.

Hard copy olan projeler kurye, kargo veya elden teslim şeklinde iletilmektedir.

Çeviri Proje Yönetimi:

Her bir müşteri için tek bir irtibat noktası olarak özel bir Proje Yöneticisi atar. Proje Yöneticilerimiz her zaman teknik gereksinimlerinizi, yazma stilini ve iletişim stratejinizi anlamak için zaman ayırırlar.

Proje Yöneticilerimiz;

–           Özel gereksinimlerinize göre çeviri süreci iş akışını özelleştiriyorlar

–           Kalite güvence kontrol listelerini hazırlar ve izlerler

–           Dilsel sorunları ve teknik sorunları çözmek için her bir kilometre taşında sizinle proaktif olarak iletişim kurarlar.

–           Projelerinize özel çok dilli sözlükleri ve çeviri belleğini koruyorlar.

–           Projelerinizle ilgili her zaman detaylı bilgi aktarıyorlar ve talebiniz doğrultusunda gerekli teknik desteği sağlıyorlar

YAZILI TERCÜME AŞAMALARI

Tercüme

Kaynak materyaller, doğru bir çeviri sağlamak için daima en uygun ve kaliteli çevirmene çevrilmelidir. Bu her zaman dilin kalifiye bir ana dili konuşmacısı olacaktır, ancak çevirmenin konuya ilişkin özellikleri, nitelikleri ve becerileri gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Tercümeler her zaman doğal olmalı ve metin aslında başka bir dilde katı bir çeviri olmaktan ziyade dilde yazılmış gibidir. Ayrıca, müşterinin özünde belirlenen ton, özellik ve hedef kitleye uygun olarak stilistik olmalıdır.

Edit İşlemi

Çevirinin düzenlenmesi, çevirmenle hiçbir bağı olmayan ikinci bağımsız bir çevirmen tarafından gerçekleştirilir. Bu tarafsızlık sağlar. Çevirinin dilbilgisi, imla, sözdizimi açısından doğru olmasını sağlayacaklardır; Kaynak belgenin anlamını doğru bir şekilde iletmesi ve müşterinin stil gereksinimlerini karşılaması.

Düzenleme aşaması daha sonra tamamen cilalanmış bir metinle sonuçlanacaktır.

Kontrolör

Üçüncü adım, nihai belgenin kurum içi kontrolünü içerir. Bu süreç, eksik bölümler, rakamlar, tarihler / katlar, sayfa sayısı tutarlılığı, görüntüler vb. gibi faktörler için belgenin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini içerir.

Bu üç aşamalı süreç, tüm çevirmenlerimiz tarafından doğal, doğru ve ikna edici çevirilerin sağlanması için kanıtlanmış bir yoldur.

Gerçekleştirdiğimiz herhangi bir çok dilli çalışmada kalite ve doğruluk esastır; bu nedenle, doğruluğu kontrol edilen ve yetkilendirilmiş olan kritik çevirileri arayanlar için bir dizi resmi çeviri hizmeti sunabiliyoruz.

Daha fazla bilgi için Çeviri hizmetleri sayfamıza bakın veya fiyat teklifi almak için aşağıya tıklayın.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri leriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalit


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!