Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
tapu tercümesi
tapu tercümesi

Tapu tercümesi, yabancı ülke vatandaşlarının tüm resmi ve kamu kurumlarında işlemleri sırasında yeminli tercümana ve yazılı ve sözlü tercüme işlemine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Tüm işlemlerde olduğu gibi gayrimenkul alım satım devir işlemlerinde Tapu Müdürlükleri nde yabancı ülke vatandaşları yanlarında kendi anadillerinde Adalet Bakanlığı’na bağlı Adalet Sarayları tarafından Adli Yeminli Tercüman sıfatı verilen sözlü tercüman bulundurmak zorundadır.

Adli Yeminli Tercüman tarafların tapu dairesinde hazır bulunduğu sırada hazır bulunmalı ve tapu dairesi memuru, alıcı, satıcı arasındaki konuşmaları birebir, eksiksiz ve dikkatli bir şekilde tercüme etmelidir. Adli Yeminli Tercüman, tarafsız, açık ve net olmalı, dile ve terminolojiye hakim olmalı, beyanları detaylı bir şekilde tercüme edebilmelidir.

Tapu dairelerinde işlem yaptıracak olan yabancı ülke vatandaşlarının aynı zamanda pasaportlarının noter onaylı tercümesinin de yanlarında bulunması gerekmektedir.

Adli yeminli tercümanlar, Adliye Sarayları tarafınca her yıl yenilenen bir liste halinde yayınlanmaktadır.

Tapu işlemlerinizde tercüman ve tapu belgelerinizin tercümesi  hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat teklifimiz için info@okeanostercume.com.tr adresinden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefondan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Mevzuatlar

Adalet Bakanlığı’na Bağlı Adli Yeminli Tercüman Nedir? Nasıl Olunur?

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza muhakemesinde;

a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,

b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının,

Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak tercüman listelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; il adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından tercüman listelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi, tercüman olarak başvurabilecek olanların uzman oldukları dillerin belirlenmesi ve nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve listeden çıkarılma usul ve esasları ile tercümanlarca uyulması gereken ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Listeye kabul şartları

MADDE 6 – (1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

Başvuru usulü

MADDE 7 – (1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Başvuru dilekçesine;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.

(2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin ve etik ilkeler

MADDE 10 – (1) Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere komisyonca daha önce belirlenen ve ilân edilen gün veya günlerde Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilir.

(2) Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.

a) Bağımsızlık.

b) Tarafsızlık.

c) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme.

ç) Görevini bizzat yerine getirme.

d) Sır saklama.

e) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

Listelerin ilânı

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 36189470-135-

Konu : Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk.

GENELGE

İlgi: a) 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

b) 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

c) 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.

d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih ve 119300 sayılı yazısı.

e) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve 119807 sayılı yazısı.

12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik.

g) 25.11.2017 tarih ve 1779 (2017/8) sayılı Genelge.

h) 19.09.2018 tarih ve 1789 (2018/10) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere; ilgi (a) sayılı Karar ile ilgi (c) Yönetmelikteki “En az 1.000.000 Amerikan Doları taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” hükmündeki “E1/? az 1.000.000 Amerikan Dolan’’ ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Kararda 20’nci maddenin 6’ncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi de eklenmiştir. (Tapu müdürlüklerince Türk Lirası esas alınarak resmi şenel düzenlendiğinden 250.000 Amerikan Doları değerinin tespiti efektif satış kuru üzerinden yapılacaktır.)

Bu kapsamda tapu müdürlüklerine yapılan taşınmaz edinim başvurularına ilişkin işlemlerin anılan Yönetmelik değişikliklerinin yürürlük tarihleri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilgi (d,e) sayılı yazıları dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

 1. İlgi (a) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi kapsamında talepte bulunabilmek için 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 1.000.000; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir.
 2. Yönetmeliğin anılan maddesinde yer alan tutarın tespitinde yararlanmak Çizere değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve ilgi (1″) Yönetmeliğin 2inci maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca* onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar için talepte bulunulmuş ise taşınmazın/taşınmazların edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş taşınmaz değerleme raporu istenir.
 3. Resmi senette yer alan satış bedeli, değerleme raporunda yer alan bedelden düşük olamaz. Taşınmazın/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınarak hesaplanır.(İşlem tarihinde henüz ilan edilmemiş ise bir önceki günün efektif satış kuru esas alınır.) Edinim süresi tamamlanmış taşınmazlar için de resmi senette ve değerleme raporunda yer alan bedelin Yönetmelikte belirlenen tutarların üzerinde olması gerekir.
 4. Bu kapsamda yapılacak yeni başvurularda satış bedeli transferinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi; bedelin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir. (Bu dekontların Genel Müdürlüğe bildirim aşamasına kadar sunulması gerekmektedir.)
 5. Yine bu kapsamda edinime konu taşınmaz/taşınmazların, kişinin eşi veya çocukları da dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olmaması; kişinin kendisi, eşi veya çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
 6. Edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınacaktır.

Tüm bu hususlar doğrultusunda;

a)Edinim süreci tamamlanmış taşınmaz/taşınmazlar üzerinde bir talep söz konusu ise diğer bir anlatım ile; ilgi (b) Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 12.01.2017 tarihinden sonra edinilmiş ve resmi senetlerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 20. maddesine ilişkin hüküm bulunmayan taşınmaz/taşınmazların üzerine, malik tarafından ilgili beyanın tescili talep edilmiş ise başvurulan tapu müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenerek ilgili taşınmaz/taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.

b)Edinim süreci tamamlanmış ancak bedelinin eksik olduğu hallerde bu bedeli tamamlamak üzere alınacak yeni taşınmazın resmi senedine, öncekiler için ise düzenlenecek tescil istem belgesine aşağıda yer alan beyana yer verilerek ilgili taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.

 1. Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce karşılanır.
 2. Belirtmenin Tescili
 3. Yapılan başvurular sonucu düzenlenecek tescil istem belgesi veya resmi senede “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’ııci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim” ibaresine yeı verilerek taşınmazın siciline “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında cdininı/beyan tarihinden itibaren (tescil istem belgesi ile talep edilmişse beyan tarihinden itibaren) üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.” şeklinde belirtme yapılır.
 4. Belirtmenin Terkini
 5. Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan Uç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında, terkinin yapılması;
 6. 3 yıllık süre dolmadan malik tarafından terkin talebi halinde ise nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine hususun soru konusu yapılması ve alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi,

Sayı : 36189470-135-   / /2018

Konu : Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk.

Beyanın İşlenmiş Olduğu Taşınmazlar Üzerindeki İşlemler

 • Bu şekilde edinilmiş taşınmazlarda her türlü şerh ile sınırlı ayni hak tesisi mümkün bulunmakla birlikte şerh süresince malikin talebi dışında yapılan işlem sonuçları nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine ivedilikle bildirilecektir.

İşlem Sonucu Yapılacak Bildirim:

 • İlgi (c) Yönetmeliğin (b) bendi kapsamında hazırlanacak uygunluk belgesi doğrudan Genel Müdürlüğümüzce (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca) verileceğinden, yapılan taleplere yönelik işlemlerin tamamlanması ve ilgili belirtmenin beyanlar hanesine işlenmesini müteakip tapu müdürlüğünce resmi senet, değerleme raporları, bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile yabancıya ait kimlik belgesi (ülke kimliği ya da pasaport), adres ve özellikle iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası) eklenmiş üst yazı ile (Bölge Müdürlüğü aracılığı olmadan) doğrudan Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına) EBYS aracılığı ile gönderilmesi,
 • Yine ilgi (c) Yönetmeliğin 20’ııci maddesinin (b) bendi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan uygunluk belgesine esas alınmak üzere satış işlemine ait resmi senetlerle tescil istem belgeleri ve taşınmaza/taşınmazlara ait değerleme raporları ile banklar tarafından onaylanmış dekontların taranarak eksiksiz olarak TAKBİS ortamına aktarılması (Tescil istem belgesi ile yapılan taleplerde edinimine ilişkin resmi senedin taranmış olması)

Gerekmektedir.

İlgi (g ve h) sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.