Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri Fiyatları

yeminli tercüme ve yeminli çeviri fiyatları

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercümeyeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış olan dokümanların  imzalanıp mühürlenmiş halde kaynak metin ve çeviri ile birlikte hazırlanan tercümelerdir. Yeminli Tercümanlık noterlerce yapılır. Noterler tarafından yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

 NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96– Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir. 

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirmenin başka yerde yaptırılması

 Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içerir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tunağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çeviri yaptırılan tercümanların yemin tutanakları, noterlik dairesinde özel bir klasörde saklanır. Noter, klasöründe yemin tutanağı bulunmayan bir tercümana çeviri yaptıramaz.

Yapılan mevzuat taraması sonucu çevirmenlik mesleğinin standartları, çalışma koşulları, ücretleri ve hakları ile mesleğin örgütlenmesiyle ilgili ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

YARGI ALANINDA ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ

 Bilirkişi Müessesesi ve Çevirmenlik

Hukuki anlaşmazlıkları çözümlemekle yetkili yargı mercilerinin özellikle hâkimin, hukuki bilgi ve tecrübesini aşan, ancak özel ve teknik bilgi ile çözülebilecek nitelikte olan anlaşmazlıklara farklı alanlarda yetkinlik ve bilgisine başvurulan kişilere bilirkişi denir.

Bilirkişiler (özel durumlar hariç), her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından, il adli yargı adalet komisyonları tarafından seçilirler. Bilirkişilerin ataması, hâkim veya mahkemeye aittir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu yetkiyi kullanabilir.

Yeminli Tercümanlar da bilirkişi sayılmaktadır. İl adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen listede yer alan tercümanlar ile bunların dışında hâkimin bilgisine başvurduğu diğer yeminli tercümanlar bilirkişi sayılmaktadır.

Tercümanlar da bilirkişi sayıldıklarından bilirkişinin reddi sebepleriyle reddedilebilirler. Bilirkişinin reddi sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

1) Suçtan zarar görmüşse,

2) Sonradan kalksa bile sanık ya da mağdurlarla evlilik, veraset, kayyımlık ilişkisi kurulmuşsa,

3) Sanıkla ya da mağdurla altsoy ya da üstsoy ilişkisi varsa,

4) Sanıkla ya da mağdurla evlatlık veya evlat edinme bağı varsa,

5) Sanıkla ya da mağdurla aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,

6) Evlilik sona ermiş olsa bile sanık ile mağdur arasında kayın hısımlığı varsa,

7) Aynı davada savcılık, kolluk görevliliği, müdafilik yapmışsa,

8) Davacının tanığı ise,

9) Tarafsızlığından şüpheye düşülecek nedenler var ise;

Bilirkişi reddedilir. Ret sebepleri bilirkişilik raporunun verilmesinden sonra ortaya çıkmışsa, yargılamanın ileri aşamalarında dahi hâkim tarafından bilirkişinin reddi kararı verebilir.

MAHKEMELERDE TERCÜMANLIK

Hakimler mahkemeye ya bilirkişi listesindeki yeminli tercümanları çağırırlar yahut başka bir yeminli tercüman çağırırlar. Fakat yeminli tercüman olmadığında hedef dili veya kaynak dili bilen yazman veya adliye görevlisi tercüman olarak görevlendirilmektedir. Bazen bazı çevirileri (karşı tarafa bir karar vs. çevirisinin gönderilmesi gerektiği durumunda) avukat bir yeminli tercüme bürosuna yapmış oldurabilmekte ve bu çeviri mahkemelerce kabul edilebilmektedir. Tercümanlarda herhangi bir mahkeme tercümanlığı veya hukuk tercümanlığı gibi uzmanlık aranmamaktadır.

Yeminli tercümeye uygun olması için bir evrakın aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekmektedir:

Evrakın tercümesi Noter Yeminli Tercüman tarafından yapılmalıdır.

Yeminli tercüman unvanını şuanda ülkemizde yalnız noterler vermektedir.

Yeminli tercümanın çevirisini yaptığı evrakın çıktısını alıp kaşe imza yapması gerekmektedir.

Yeminli tercüme ıslak imza ve kaşesinde tercümenin doğruluğunun beyanı ve tercümeyi yapan tercümanın adı, soyadı, hedef dil, kaynak dil, tarih gibi bilgiler yer almalıdır.

Noter Yeminli Çeviri – Noter Onaylı Tercüme – Noter Onaylı Yeminli Tercüme

Evrakların müşteri talebi doğrultusunda çevirisi yapıldıktan sonra önce yeminli tercüman kaşeli olarak hazırlanması ve sonra noter onayı yapılmasıdır.

Noter Onayı Yapılan Bazı Evraklar: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları).

Notere Bağımlı Çalışmasının Getirdiği Zorluklar

1972 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereği tercümanın yeminli olması ve yapılan çevirinin noter tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu dönemde çeviri sektörü çok gelişmiş olmadığından noterlerde dil bilen yeminli tercümanlar çalışmaktaydı. O tarihte yürürlüğe giren noterlik kanununda geçen tercüman tanımı noterlerde görev yapan tercüman olarak yapılmıştı ve günümüzde neredeyse noterde maaşlı çevirmen bulunmadığı ve tercümanlık mesleği ve çeviri sektörünün geliştiği görülmektedir. Tercüme hizmetlerinin tercüme bürosu ya da kurumlarınca yapılmasına karşın halen 1972 yılında var olan sistem eyleme döküldüğünde tercümanlık mesleği yeterince kurumsallaşamamıştır. Noterlik kurumlarında tercüme hizmeti; tercüme büroları ya da tercümanlarca çevrilmiş evrakların fotokopileri çekilmesi ve burada yevmiye numaraları verecek şekle getirilerek tasdik edilmesidir. Bu belgelerden noterler kâğıt parası, yazı parası, karşılaştırma parası, fotokopi parası gibi ücretleri rahatlıkla almakla birlikte, tamamen çevirmene ait olarak tahsil edilen çeviri ücretine de ise çevirmenlerle pazarlığa girmeleri nedeniyle çevirmenlerin çalışmalarının karşılıklarını almakta zorlanmaktadır. Bu nedenle çevirmenler notere bağımlı çalışma zorunluluğunun kaldırılmasını istemektedirler.

Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk

Madde 11 – a) Yeminli Çevirmenlik, Çeviri Büro veya Kuruluş, Çevirilerin, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerine ait her tür belge ve dokümanların aslına uygun olarak, Çevirmenlik prensipleri ile Çevirmenlik standartlarına göre yapılan çevirilerin tasdiklerini yaparlar ve resmi makam ve mercilere ibraz edilecek çeviri tasdiklerinde çeviri yapılan dokümanın fotokopisi eklenerek yevmiye numara ve tarihleri ile tasdik ederler. Verilen yevmiye numara ve tarihleri ile belge veya ilgilisinin adı belirtilmek suretiyle sıra numarası ile deftere kaydedilir ve bu defterler en az beş yıl süre ile saklanır.

b) Taahhütname, Beyanname, Muvafakatname, Vekaletname, temlikname ve sirküler gibi benzeri belgeler ile, kişi veya kuruluşları her tür sorumluluk altına sokacak nitelikte olan yurt içinde tanzim edilen belgelerde noter veya ilgili resmi mercilerce, Yurt dışında tanzim 43 edilenlerde ise noterce veya ilgili resmi mercilerce imza veya imza tasdikleri yapılmış olanların çeviri tasdiki yapılabilecektir. Kişi veya kuruluşların imzaları ile tanzim edilen bu tür belgeleri imzalayanın orijinal imza sirkülerleri ile birlikte çeviri yapılması mümkün olacaktır. Dilekçe niteliğinde olan ve ilgilisi tarafından imzalanmış olan belgelerde bu koşullar aranmaz. Sadece yapılan çevirinin ilgilisince anlaması amacıyla yapılan çevirlerde belge ne olursa olsun “ilgilinin anlaması için” ibaresi belirtilerek çeviri tasdiki yapılır. Bu tür herhangi bir resmiyeti olmayan çeviri tasdiklerinde yevmiye numarası verilmesine ve yevmiye kayıtlarının yapılmasına gerek yoktur.

c) Yabancı uyruklu veya Türkçe bilmeyenlerin noterlik işlemlerinde öncelikle Yeminli Çeviri Bürosu veya Yeminli Çeviri Kuruluşuna müracaat eder ve talepleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak tanzim edilecek belgeye ilgilinin imzası alınarak, Yeminli çeviri Bürosu veya yeminli çeviri kuruluşunca tasdiklenir ve kimlik tespiti herhangi bir noterliklerce yapılır. Noterlikler kimlik tespiti için Yeminli çeviri Bürosu veya Yeminli Çeviri Kuruluşunca hazırlanmış tasdikli ibraz edilen bu belgelere noterce kimlik tespiti işlemini yarar ve bu işlemi ücretlendirirken çeviri ücreti alamaz. Yeminli çevirmenlik yetkisi almış olanların Türkçe bilmeyenlerle bizzat notere gelerek de bu işlemi noterlikte tamamlamaları mümkündür.

Diğer Maddeler :

d) Yeminli Çeviriler, Oda veya Birlikçe Yeminli Çevirmenlik, Yeminli Çeviri Bürosu ile Yeminli Çeviri Kuruluş ve şubelerine zimmetli verilecek olan T.C. Adalet Bakanlığı, Yeminli Çevirmenler odası, Yeminli Çevirmen ve Yeminli Çeviri Bürosu adi yazılı mühür ile yevmiye no ve tarihi verilerek tasdiklenir.

e) Yeminli çevirmen, Yeminli Çeviri Büro ve Yeminli Çeviri Kuruluşlarınca tasdik edecek tüm dillerde her tür resmi ve özel belge ve dokümanlar; tanzim eden ilgilisi veya ilgilileri tarafından imzalı, mühürlü, elektronik çıktılı ve matbuatlar ile belge statüsündeki her tür evrakların çevirileri orijinal fotokopileri veya asılları eklenerek birbirinden ayrılmayacak şekilde tasdiklenir. Ayrıca her tür belge ve dokümanların, tasdik edilebilir statüde olup olmadıkları incelendikten sonra, asıl belge veya fotokopisi çeviri ile birleştirilerek tasdiklenecektir. Yevmiye numaralı ve tarihli tasdikli bu çeviriler T.C.’nin resmi kurum ve kuruluşlarında ve özel kişi ve kuruluşlarda geçerli olacaktır.

f) Yurtdışına gidecek belge ve dokümanların gerekli görülmesi halinde, ilgili Yeminli 44 Çevirmen, Yeminli Çeviri Büro veya Yeminli Çeviri Kuruluş tarafından tasdikten sonra, mülki amirliklerce apostil tasdiki yapılır veya Valilikçe gideceği ülkeye göre uygun tasdik yapılır.

g) Tercihen yurtdışına gidecek belge ve dokümanların gerekli görülmesi halinde, ilgili Yeminli Çevirmen, Yeminli Çeviri Büro veya Yeminli Çeviri Kuruluş tarafından tasdikten sonra, Oda veya birlik tasdikleri yapılır.

h) Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş çeviri belgeleri, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, yeterli bir belge olarak kabul edilir.

ı) Yeminli Çevirmen, Yeminli Çeviri Büroları veya Yeminli Çeviri Kuruluşları yaptıkları çeviri tasdikinin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdik yapılan belge ve dokümanlar ile sınırlı olmak üzere sorumlu olurlar. İlgilisince gerekli görüldüğünde hiçbir ücret talep edilmeksizin yetersiz görülenler düzeltilip veya yeniden çevirisi yapılıp tasdiklenir. Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin çevirmenlik kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

Meslekle İlgili Konularda Çalıştırılmayacak Olanlar

Madde 12 – Meslek mensupları, kişisel veya ortak bürolarında mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapamazlar.

Yeminli Tercüman – Yeminli Çevirmen Kimdir?

Yeminli Tercüman – Çevirmen ülkemizdeki herhangi bir noterden matbu evrakların tercümesi için yetki verilmiş tercümanlardır. Yeminli tercüman – çevirmen matbu evraka kaşe imza yaparak çevirinin yasal sorumluluğunu almıştır.

Yeminli tercüme – çeviri kaşe ve imzalı olması sebebiyle yasal yetkiniği vardır. Bununla birlikte yeminli tercümeler sadece çıktı halinde yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak teslim edilirler.

Yeminli Tercümenin Avantajları Nedir?

Yeminli tercüme – çeviri yapılan evrakta yeminli çevirmen kaşe imza yapar. Tercüme – çeviri yapılan evrakı vereceğiniz makam sizden hem yeminli tercüme hem de noter tasdikli tercüme istememişse evrakınızı tercüme yapılan yeminli tercüme bürosundan “yeminli tercüman kaşeli” olarak talep edebilirsiniz.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri yapılan evrak,  yetkili ve resmi bir makamca aslına uygun olarak gerçek ve doğru bir şekilde tercüme edilen evrak demektir.

Yeminli Tercümenin Kullanım Alanları?

Belgenizi vereceğiniz makama sormanızda fayda vardır. Bazı resmi kurumlar yeminli çevirmen tarafından yapılmış evrakların tercümesini kabul ederken bazı resmi makamlar yeminli tercüman artı noter tasdiki istemektedirler.

Yeminli tercümeyi müracaat ettiğiniz noterliğin anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosunda yaptırmanız gerekmektedir. Her noterlik bürosunun anlaşmalı olduğu yeminli tercüme bürosu farklı olabilir.

Projenin yeminli tercüman kaşeli olup olmadığı belirlenmelidir. Bazı kurumlar yeminli tercüme ve yeminli çeviri yapıldıktan sonra artı olarak noter tasdiki isteyebilir. Hangi notere tasdik yapılmak isteniyor ise oraya yeminli tercüme yaptırmak gerekli. İki işlem farklı yerlerde yapılamaz. Yeminli tercüme isteyen makamlar genelde, devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri ve konsolosluk gibi resmi kamu kurumlarıdır.

Yeminli Tercüme Gerektiren Kurumlar

Devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri, konsolosluklar gibi kamu kurum ve kuruluşları, ilave olarak bazı ihtiyaçlarda özel sektörlerden de talep edilir.

Yeminli Tercüme Bürosunun Verdiği Hizmetler

Tercüme büroları, yeminli tercüme hizmeti sunanlar ve sunmayanlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Müşterilerine yeminli tercüme bürosu hizmeti sunan bürolar bu hizmeti verebilmek için çalıştırdıkları tercümanlara en az bir noterden yemin zaptı (yemin zaptı veya yemin belgesi) çıkartmak zorundadırlar.

Yeminli Tercüme Bürosunun Verdiği Hizmetleri sıralamak gerekirse

1-) Yazılı Tercüme Hizmeti

2-)Sözlü Tercüme Hizmeti

Diğer Yapılan Hizmetler olmak üzere sizler için 3 aşamada topladık.

1) Yazılı Tercüme – Çeviri
a) Hukuki Tercüme – Çeviri
b) Teknik Tercüme – Çeviri
c) Tıbbı – Medikal Tercüme – Çeviri
d) Edebi Tercüme – Çeviri
e) Ticari Tercüme – Çeviri
f) Finansal Tercüme – Çeviri

2) Sözlü tercüme – Çeviri

a) Simultane Çeviri
b) Ardıl Çeviri

3) Diğer Hizmetlerimiz

a) Redaksiyon Hizmeti
b) Noter Onaylı Tercüme
c) Apostil Tasdikli Tercüme
d) Deşifre Hizmeti
e) Seslendirme
f) Alt Yazısı İçin Tercüme Hizmeti

Yeminli Tercümenin Sağladığı Avantajlar

Yeminli tercüme işlemlerinde tercüme yapan yeminli tercümanın imza ve kaşesi olduğu için evrakı vereceğiniz makam, noter tasdiki istemediği zaman yeminli tercüman kaşesi ile yaptırılan tercümede noter masrafı ödemenize gerek yoktur. Yeminli tercüme edilmiş evrak, yetkili bir kişi tarafından çevrildiği için doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilmiş olur.

Yeminli Tercüme Olacak Evrakın Gereklilikleri Nelerdir?

Sadece çevirisi yapılarak onaylanmış ve tescil edilmiş her evrak “yeminli” sayılmamaktadır. Peki bir evrakın “yeminli tercüme evrakı “sıfatını kazanması için ne gerekmektedir?

  • Evraklar, noterde yemin zaptı bulunan yeminli tercüman tarafından yeminli tercüman kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
  • Tercümesi yapılan evrakın bir çeviri kopyası ve orijinal metinin bir kopyası çıktı alınarak, yeminli tercüman tarafından kaşe ve imza yapılarak yeminli tercüman onaylı hale getirilir.
  • Bir belge ancak bu şartları karşıladığında “yeminli tercüme evrakı” statüsü kazanabilmektedir.

Noterde Hazırlanan Yeminli Tercüme Kaç Nüsha Hazırlanır?

 Notere başvurularak yapılan bir yeminli tercüme 2  nüsha olarak hazırlanır ve bu nüshaların biri talepte bulunan kişiye verilir. Bir adedi noterde saklanır. 2 nüshada noter tarafından tasdik edilmektedir. Tasdik işleminin yanında çeviriyi yapmış olan yeminli tercümanın ıslak imzası, ad ve soyadı bilgileri ile yeminli tercümanın kaşesi de bu üç nüshanın üzerinde bulunur.

Tercüme Fiyatları ve Çeviri Fiyatları, Ne Kadardır? Ve Nasıl Hesaplanır?

Okeanos Tercüme şirketinde tercüme fiyatları ve çeviri fiyatları kaliteden ödün vermeden belirlenmektedir.

Tercüme ve çeviri projelerinde sadece firmaların değil tercüme müşterilerinin bilmek istediği ve merak ettiği konulardan bazıları da, çeviri fiyatları nasıl hesaplanır? Noter onaylı tercüme fiyatları nedir?,Adliyede tercümanlık ücretleri ne kadardır?…

Okeanos Tercüme şirketi bu konuda şeffaflıkla yaklaşmaktadır;

Tahmini DEĞİL, NET fiyat,

Yuvarlama yapılan tutar DEĞİL, kuruşuna kadar AÇIK ANLAŞILIR tutar…

Yazılı tercüme fiyatları nasıl hesaplanır sorusunun cevabı ise birkaç farklı şekilde cevaplanmaktadır. Yurt dışında genellikle tercüme fiyatları ve çeviri fiyatları kelime sayısı üzerinden hesaplanırken Türkiye’de genellikle çeviri ücretleri 1000 karakter üzerinden hesaplanır.  Dosyanın hedef ve kaynak diline, terminolojisine, karakter sayısına bağlı olarak belirlenir.

Sözlü tercüme fiyatları nasıl hesaplanır sorusunun cevabını ise gayet açık olarak belirtilmelidir. Sözlü tercüme fiyatlarını, programın kaç gün ya da kaç saat olduğu, hangi dillerde olduğu, ekipman kullanımı, lokasyon, tarih ve tercüman sayısı gibi detaylar belirlemektedir. Sözlü tercüme organizasyonu ile ilgili bu bilgiler firmadan talep edilir ve bu doğrultuda tercüme fiyatları ve çeviri fiyatları müşteriye sunulur.

Adliyede tercümanlık ücretleri, nikah tercümesi, yabancı uyrukluların ve yatırımcıların şirket kuruluşu ve tescili işlemlerinde yeminli sözlü tercümeleri, noterde veya ticaret ve sanayi odalarında yapılacak işlemlerde gerekli olan sözlü yeminli tercümelerde ise daha çok sözlü tercüme fiyatlandırmasına benzer bir şekilde hesaplanmaktadır.

Ayrıca, noter onaylı tercüme fiyatları veya yeminli tercüme fiyatları genel olarak sayfa sayısı üzerinden hesaplanır ve ilaveten noter tasdik ücreti ayrıca notere ödenmektedir.

Okeanos Tercüme şirketi tercüme fiyatları ve çeviri fiyatları belirlerken kaliteden ödün vermez. Uygun fiyat, hız ve kaliteli tercüme Okeanos Tercüme şirketinin önceliği olup bir arada sunmayı amaçlamaktadır.

2021 YILI TERCÜME FİYAT LİSTESİ

DİLLER FİYAT
Afganca 55,00 TL
Almanca 23,00 TL
Arapça 34,00 TL
Arnavutça 44,00 TL
Azerice 33,00 TL
Boşnakça 42,00 TL
Bulgarca 30,00 TL
Çekce 60,00 TL
Çince 60,00 TL
Danca 60,00 TL
Ermenice 60,00 TL
Farsça 35,00 TL
Felemenkçe 38,00 TL
Fransızca 25,00 TL
Gürcüce 45,00 TL
Hırvatça 42,00 TL
İbranice 60,00 TL
İngilizce 20,00 TL
İspanyolca 36,00 TL
İsveçce 55,00 TL
İtalyanca 33,00 TL
Japonca 75,00 TL
Kazakça 44,00 TL
Kırgızca 40,00 TL
Korece 75,00 TL
Kürtçe 65,00 TL
Lehçe 52,00 TL
Litvanyaca 75,00 TL
Makedonca 42,00 TL
Macarca 65,00 TL
Moldovca 40,00 TL
Osmanlıca 70,00 TL
Özbekçe 45,00 TL
Portekizce 52,00 TL
Romence 40,00 TL
Rusça 26,00 TL
Sırpça 42,00 TL
Slovakça 60,00 TL
Slovence 70,00 TL
Türkmence 43,00 TL
Ukraynaca 38,00 TL
Yunanca 43,00 TL

 

*** Diğer diller için lütfen bilgi alınız…

*** Belirtilen tutarlar her bir 1.000 karakter için birim fiyattır.

*** Fiyatlarımızda %18 KDV hariçtir.

*** Yukarıda belirtilen tercüme fiyatlarımız / çeviri fiyatlarımız serbest metin fiyatlarımızdır. Yeminli tercüme fiyatlarımız için lütfen alınız…

*** 25 sayfa (25.000 boşluksuz karakter sayısı ve üzerinde) projelerinizde indirim uygulanmaktadır.

*** Öğrencilere indirim uygulanmaktadır. Lütfen bilgi alınız…

*** İndirimli fiyatlarımız ve ödeme şekillerimiz için lütfen kurumsal müşteri temsilcilerimizden bilgi alınız…

*** Çevirisini talep ettiğiniz bütün projeleriniz için, satış departmanımız tarafından net karakter sayısı – toplam tutar – var ise indirimli tutar – ödeme şekilleri – teslimat süresi – siparişiniz halinde şirketimizden alacağınız standart hizmetlerimiz ve detaylı bilgi olarak kurumsal teklif düzenlenerek size iletilmektedir.

*** Fiyat listemiz 01.01.2022 tarihine kadar geçerlidir.

  • Projeleriniz için teslimat süreleri, iş yoğunluğumuza, işinizin içeriğine ve hacmine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, termin ancak işiniz görülüp üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra verilebilmektedir.
  • Çeviri hizmetlerimizde EN 15038 Çeviri Hizmetleri Standartları ve prosesleri uygulanmaktadır.

Bazı Dillerde Tercüme – Çeviri Fiyatları ve Hesaplamaları :

İngilizce Dilinde Tercümeye Özel Fiyatlar

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. İngilizce dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden İngilizce dil yönüne birim fiyatımız 20 TL + KDV’dir. Belgenizin veya metninizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. İngilizce dilinde asgari tercüme tutarımız 55 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız İngilizce dili için 70 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Almanca Dilinde Tercümeye Özel Fiyatlar

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Almanca – Türkçe veya Türkçe – Almanca dil yönüne birim fiyatımız 23 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Almanca dilinde asgari tercüme tutarımız 60 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Almanca dili için 80 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Fransızca Dilinde Tercümeye Özel Fiyatlar

Bütün dillerde  olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Fransızca dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Fransızca dil yönüne birim fiyatımız 25 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Fransızca dilinde asgari tercüme tutarımız 60 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Fransızca dili için 80 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Rusça Dilinde Tercümeye Özel Fiyatlar

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Rusça dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Rusça dil yönüne birim fiyatımız 26 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Rusça dilinde asgari tercüme tutarımız 65 TL + KDV’dir. Yemini tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Rusça dili için 85 TL + KDV den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

 Pasaport Tercüme – Çeviri Fiyatları

Dünya üzerinde hangi ülkenin olursa olsun bütün pasaport çevirisi ücretleri 70 TL + KDV’dir. Pasaportunuzun tercümesi ve noter onayı aynı gün içerisinde tamamlanarak ücretsiz kargo hizmetimiz ile sizlere teslim edilmektedir.

İndirimli Tercüme – Çeviri Fiyatları

Bütün dillerde düz metin çevirilerinde içeriği veya dil yönü ne olursa olsun 25 sayfa ve üzeri projelerde indirim uygulanmaktadır. Yeminli tercüme veya noter Yeminli tercümelerde belge ve evrak sayısına bağlı olarak indirim uygulanmaktadır.

Öğrenci İndirimi

Bütün öğrencilere, düz metin ve Öğrenci belge ve evraklarının Yeminli tercümelerinde veya noter onaylı tercümelerinde metnin hacmine, belge veya evrak sayısına bakılmaksızın indirim uygulanmaktadır.

Ücretsiz Kargo Hizmetimiz

Şehir içi ve yurt içi bütün teslimat adreslerine ÜCRETSİZ KARGO ile gönderim yapılmaktadır.

Tercüme fiyatları veya çeviri fiyatları hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Okeanos Tercüme olarak bütün dillerde yeminli tercümeyeminli çevirileriniz ve noter onaylı yeminli tercümeleriniz sahip olduğumuz EN 15038 Çeviri Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Yeminli Tercümesi istenilen evraklarınız istenilmesi durumunda Perpa Ticaret Merkezi ‘nde bulunan Beyoğlu 25. Noterliği – Beyoğlu 42. Noterliği – Beyoğlu 58.Noterliği‘nde tasdikletilerek tarafınıza iletilmektedir.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifimiz için www.okeanostercume.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan veya 0553 910 31 32 numaralı GSM & Whatsapp & Telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de web sitemizde ana sayfada bulunan “Şimdi Teklif Alın” bölümümüz üzerinden bilgilerinizi girerek dosyanızı iletebilir ve müşteri temsilcilerimizin size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz…

Şehir içi ve yurt içi ÜCRETSİZ KARGO hizmetimiz bulunmaktadır…

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir