Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr

Tıbbi Tercüme – Medikal Çeviri Hizmetleri

tıbbi çeviri ve tıbbi tercüme

Tıbbi tercüme – medikal çeviri, sürekli yenilenen ve gelişen sağlık alanında da çeviriye gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çeviri türleri kendi alanında teknik ve kendi termilojisi olan çeviri türüdür.Bunun asli nedeni ise bu alandaki gelişmelerin insanlığı küresel olarak etkilemesi ve milletlerarasında da etkileşimin sağlanarak daha kalıcı çözümler, tedaviler üretilebilmesidir. Tıbbi tercüme, hastaneler ya da basındaki duyurular yoluyla sözlü olarak yapılırken tıp dergileri, kitapları, makaleler, hastane prosedürleri ve daha farklı şekillerde yazılı olarak da karşınıza çıkar. Tıp tercümesinde aynı hukuk alanında olduğu gibi ağır neticeler ile karşılaşılabileceği için doğru çeviriler yapmak önemlidir.

Tıbbi Tercüme Nedir?

Tıbbi tercüme, tıp alanında gerçekleşen gelişmeleri kamuoyuna sunabilmek, ihtisasına devam eden ve ihtisasını tamamlayan hekimlere kaynakça sağlayabilmek ve akademik çalışmaları gelecek nesillere aktarabilmek için kullanılan bir çeviri türüdür. Tıbbi çeviri, teknik bir çeviri olduğu için terminolojisine özen göstermek ve bu alandaki terimlere aşina olmak gereklidir. Bu nedenle tıp çevirisi yapan bir çevirmen alan bilgisine sahipse kaliteli bir çeviri ortaya koyacaktır. Ancak bu alan bilgisinin yanında kaynak ve hedef dildeki gerek anlamsal gerek dil bilgisel hakimiyet de önemlidir.

Tıbbi Tercüme Nasıl Yapılır?

Tıbbi tercüme, alınan kaynak metinler doğrultusunda talep edilen dil çiftinde ve önceden belirlenen tıbbın alt dalına göre yapılır. Çünkü hastanelerde yeni kullanılmaya başlayan makine ile mide iltihabının detaylı şekilde anlatıldığı bir tıp kitabının çevirisi aynı olmayacaktır. Günümüzde tıp alanında kullanılan kelimelerin birçoğu, hala Latince ve Eski Yunancadır. Bu nedenle tıp tercümesi yaparken hangi dil çifti olursa olsun Latincede de belli bir hakimiyet aranır. Kelimelerin ekleri ve kökleri genellikle bir bağlantı içindedir. Bu yüzden tıp çevirilerinde kelimelerin ekleri anlamı ortaya çıkarır. Örneğin -itis, yangı ve iltihap; -logos, mantık ve düşünce, -pedi ise çocuk anlamına gelir. Bunun yanı sıra gelen ekler genel anlamlar da katabilir. Bunun da bazı örnekleri, sona gelen -el, küçültme ekidir (organel gibi); -al ise “…ile ilgili” anlamına gelir (oval gibi). Bunun dışında yeni ortaya çıkan hastalıklarda kullanılan özel isimleri değiştirmemek gerekir (örn. Behçet Hastalığı).

tıbbi terminoloji

Tıbbi Terminoloji

Tıp, tarihi uzun bir döneme dayanan bir alandır. Tıbbın böylesi bir geçmişe sahip olması bizlere zengin bir terminoloji miras bırakmıştır. Tıbbi terminoloji günümüzde geneli Eski Yunanca ve Latince olmak üzere geçmişten birçok terim barındırmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiler, ilerleyen teknikler ve tedaviler, akademik çalışmlar ve araştırmalar bu alanda terminolojinin her geçen gün gelişmesini sağlamaktadır.

Tıbbi terminolojiye hakimiyet tıp çevirilerinde belki de en önemli boyutu oluşturmaktadır. Tıbbi çeviri işlemi gerçekleştiren tercüman, terminoloji konusunda çok iyi bilgi sahibi olmalıdır.

Tıbbi medikal sözlük için tıklayınız…

Tıbbi medikal sözlük -2 için tıklayınız…

Tıbbi İngilizce Çeviri

Evrensel dil olan İngilizce, uzun yıllardır tıbbi tercümeler yapılırken kullanılmıştır. Zamanla tıp alanındaki sabit terimler ise İngilizce- Türkçe arasında da tıp alt alanlarına göre terminolojiye dönüşmüştür. Bazı alanlardaki örnekleri inceleyelim:

Kalp Damar Hastalıkları ve Dolaşım Sistemi ile ilgili Bazı Terimler

Kongestion: Sıkışıklık Herediter: Kalıtsal
Ven: Toplardamar Sustol: Kalbin Kasılması
Atrium: Kulakçık Ventrikül: Karıncık

Solunum Sistemi ile ilgili Bazı Terimler

Pulman: Akciğer Bronchiolius: Bronşların Küçüğü
Trachea: Soluk Borusu Pneumothorox: Akciğere Hava Girmesi
Larynx: Gırtlak Septum: Ayraç
 

tıbbi makale çevirisi

Tıbbi Makale Çevirisi

Tıbbi makale çevirileri, hedef kitle gözetilerek yapılmalıdır. Çünkü bu metinler dergilerde de yayınlanarak halk bu konularda bilinçlendirilir. Ancak bu gibi durumlarda daha sade bir dil tercih edilmelidir. Ancak tıp alanında eğitimini tamamlamış kişilerin tezlerinde sunacağı ya da akademik bir yayına katkı sağlayacağı makaleler ise bu işteki profesyonellerin diline göre şekillendirilmelidir.

Akademik çeviri için tıklayınız…

Tıbbi Çeviri Örnekleri

Bazı tıbbi çeviri örnekleri kaynak ve hedef metin ayrılarak aşağıda sunulmuştur.

 • Kaynak Metin (Lenfoma ile ilgili Türkçe Metin)

Lenfomada evreleme nasıl yapılır?

Evreleme vücutta tümörün yaygınlığını gösteren bir terimdir. Lenfoma dört klinik evreden birinde olabilir. Evre I ve II lokalizedir, III ve IV ise ilerlemiş, yaygın hastalığı gösterir. Evrelemede A, B, E önemlidir. Tanı sırasında sistemik semptomların olması B, olmaması A olarak değerlendirilir. Sistemik semptomlar ateş, gece terlemesi ve kilo kaybıdır. Hastalık lenf düğümünden bir organa yayıldığı zaman ya da hastalık lenfatik sistem dışında bir tek organı tuttuğu zaman E ifadesi kulanılır. Ann Arbor evreleme sistemine göre hastalık I. Evrede ise karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık mevcuttur. II. evrede hastalık yine tek taraflıdır, ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde hastalık vardır.

 • Çeviri Metin (EN)

How is staging in Lymphoma?

Staging is a term which shows the spreading of the tumor in the body. Lymphoma can be in one of four clinical phases. Stage I and II are localized, while stage III and IV show progressed, common disease. In staging, A, B, E is important. During the diagnose, the presence of systemic symptoms is evaluated as A and having not those as B. Systematic symptoms are fever, night sweating and losing weight. When the disease spreads from a lymph node to an organ, or when the disease involves a single organ outside the lymphatic system, E is used. According to Ann Arbor staging system, if the disease is in I. stage, it is seen the disease in the lymph node region one sidedly above or below the abdominal membrane. At the II. stage, the disease is one sided again, but there are multiple lymph node sites under or above the abdominal membrane.

 • Kaynak Metin (Akut HIV Enfeksiyonu ile ilgili İngilizce metin)

Primary HIV infection (Acute HIV infection)

HIV causes 50-70% acute infection in the first reproduction period within 1-6 weeks after it is taken into the body and the person is infectious henceforth. In this period, clinical findings, even those are changeable, seen as findings of upper respiratory tract infection. The most common symptoms are fever, enlarged lymph nodes (lymphadenopathy), pharyngitis, skin rashes, muscle, or joint pain in addition to symptoms such as diarrhea, headache, nausea, vomiting and candidiasis in mouth. All these symptoms disappear in 2-4 weeks without treatment.

 • Çeviri Metin (TR)

Primer HIV infeksiyonu (Akut HIV Enfeksiyonu)

HIV, vücuda alındıktan 1-6 hafta içerisinde ilk çoğalma döneminde %50-70 akut enfeksiyona neden olur ve kişi bu dönmeden itibaren artık bulaştırıcıdır. Bu dönemde klinik bulgular, değişken olmakla birlikte daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gibi görülebilir. En sık görülen semptomlar; ateş, lenf bezlerinde büyüme (lenfadenopati), farenjit, deri döküntüleri, kas veya eklem ağrısı olmakla birlikte, ishal, baş ağrısı, bulantı ve kusma ağızda pamukçuk gibi semptomlar da görülebilir. Bütün bu semptomlar 2-4 hafta içerisinde tedavi gerektirmeden geçer.

tıbbi tercüme fiyatları

Tıbbi Tercüme Fiyatları

Tıp alanı hem getirdiği sonuçlar hem gerektirdiği terminolojik ve bilgisel birikim nedeniyle diğer alanlara göre oldukça emek ister. Bu nedenle genel olarak tıbbi tercüme fiyatları, yazınsal ve diğer teknik çevirilere göre farklı değerlendirilerek daha yüksek ücretlendirilir. Ancak, Okeanos Tercüme’de yapılan çevirilerde diğer metinlerden farklı bir fiyatlandırma yapılmamaktadır. Normal metin tercümelerinde uygulunan birim fiyat üzerinden belge ve raporlarınız ücretlendirilir.

İlaveten, yazılı metinlerin yanı sıra tıbbi çeviri, sözlü olarak da yapılabilmektedir. Sözlü çeviri  yapıldığında bürosunun belirlediği ücretlere göre değişiklikler olabilir. Bunda önemli olan çeviri için harcanacak süredir. Diğer bütün sözlü çeviriler ile yine yazılılarda olduğu gibi aynı ücretlendirme yapılır. Tıp alanı olması sebebiyle farklı olarak ücertlendirilmesi söz konusu değildir.

Tıbbi Çeviri Taleplerinizde Okeanos…

Tıp hata kabul etmeyen bir alandır. Aynı şekilde tıbbi çeviri hata kabul etmeyen bit çeviri alanıdır. Bu noktada kaliteli, güvenilir ve doğru çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosu ile çalışılmalıdır.

Okeanos Tercüme, tüm tercüme projelerinde olduğu gibi tıp çeviri alanında profesyonel hizmet sağlamaktadır. Tüm tıbbi çeviri projelerinde deneyimli tercüman ve editör ekibiyle detaylı ve profesyonel bir çalışma yürütmektedir.

Okeanos’un birincil öncelikleri arasında müşteri memnuniyeti bulunmaktadır. Bu hususta çalışmalarını sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir. EN 15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları, Okeanos’un tüm çalışmalarında uygulanmaktadır. Böylelikle müşteriler için her daim profesyonel hizmet sağlanır.

Endüstriyel sağlık cihaz ve ekipmanlarının çevirisine medikal çeviri ve medikal tercüme denmektedir. Medikal tercüme sağlık sektöründe akla gelen tüm materyallerin çevirisidir.

Tıbbi ekipmanlar ve cihazlar ülkemize genellikle yurtdışından ithal edilmektedir. Laboratuar test cihazları, odyometre cihazları, tansiyon aletleri, stetoskop, ameliyathane ekipmanı, ortopedik ürünler vb. ilgili medikal ekipmanlar arasındadır. Bu ürünlere ait kullanım kılavuzu etiket MSDS dosyaları, garanti belgeleri, ithalat ve kullanım izinleri gibi belge ve metinlerin çevirileri yapılmaktadır.

Tıbbi Tercüme – Medikal Çeviri ve Önemi…

Medikal çeviri süreci de en az tıbbi tercüme süreci kadar önem taşımaktadır. Medikal çeviri yapılırken ürünlerin niteliği konusunda uzman bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Böylelikle ürünün kullanılacağı alan ve ürünün fonksiyonu göz önünde bulundurularak çevirisi yapılmalıdır.

Medikal çeviri, tıbbi terminolojiye hakim, tıp bilgisi ve bu konuda uzmanlığı olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Medikal tercümeye başta İngilizce olmak üzere hemen her dilde ihtiyaç duyulmaktadır. Medikal tercüme, ithalatını yapan medikal ürün firmaları ve kullanıcılar olarak hastaneler, laboratuarlar ve ürünü kullanacak olanlar tarafından yoğun talep görmektedir.

Medikal çeviri, tıbbi ilaçlar ve işlemler başta gelmek üzere bütün sağlık sektörünü kapsayan geniş bir alandır. Medikal çeviri yaparken insan hayatı söz konusu olduğu için her zamankinden daha dikkatli davranmak gerekir. Bu alanda yapılan çeviriler, ilaç preskripsiyonundan tıbbi makine kullanma kılavuzuna kadar çeşitlenmektedir. Medikal çeviri yapan kişiler, genellikle tıpta uzmanlık almış ya da tıbbi terminoloji üzerine uzun yıllar çalışmış kişilerdir. Medikal çeviri; özgün terminolojisi, hedef kitlesi ve uzmanlık bilgisi gerektiren kapsamı ile son derece deneyim aranan bir alandır. Okeanos Tercüme Bürosu, medikal çeviri süreçlerinde tıp çevirisi alanında uzmanlık sahibi nitelikli çevirmenlerle çalışmaya özen gösterir.

medikal çeviri

Medikal Çeviri Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Medikal çevirmenler, müşterilerine karşı büyük bir sorumluluğun altına girer. Bunun nedeni çeviride yer alacak her bir hatanın insan hayatı ile boy ölçüşebilmesidir. Buna dayanarak medikal çeviri, çevirmenin elinden çıktıktan sonra muhakkak kontrole gider. Bu kontroller, çevirinin bazı aşamalarında devam eder. Gerekli durumlarda birden fazla redaksiyon işlemi uygulanır ve son okuma hizmeti de dahil edilir. Medikal çeviriler, hatayı kabul etmez, pürüzsüz olmalıdır. Tıp dilinde yazılmış bu metinleri ana dilde dahi anlamak zorken yabancı bir dile çevirmek ve bunu anlaşılır kılmak ancak deneyimli çevirmenlerin başarabileceği bir şeydir. Tıp, hukuk ve ticari çeviri gibi teknik çeviriler, halk diline indirgenemez; ama tıbbi olarak kullanılan yaygın terim muadilleri seçilebilir. Bu noktada özellikle makine kullanma kılavuzu çevirisi yapan çevirmenler, dili sadeleştirmeye özen gösterir. Fakat asla bilgi kaybına ya da ortalama yorumlanmış bir çeviriye yer verilemez.

Medikal Çeviri Nasıl Yapılır?

Medikal çeviri yaparken kaynak metnin içerisindeki bilgileri korumak önemlidir. Aslında teknik metinlerin birçoğunda aynı durum gözlemlenir. Tıp sektörü, hala gelişen ve ilerleyen bir alandır. Her sene yüzlerce ve hatta binlerce tıbbi araç geliştirilmekte, ilaçlar bulunmakta ve bunların yurtdışında pazarlaması yapılmaktadır. Bu pazarlamanın en büyük ayağı ise uluslararası bir tanıtım seçeneği sunan medikal çevirilerdir. Farklı dillere çevrilen ya da bu dillerde reklamları gösterilen tıbbi seçenekler daha fazla yayılarak bu sektörün gelişimini destekler. Bu gelişim ise medikal çeviri açısından artışlar sağlar. Çevirisi yapılan ürünler, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından daha kolay anlaşılarak pratik olarak kullanılır. Medikal çeviri, sadece hastanelerde yer alan makineler ya da eczanedeki ilaçlar üzerine değildir. Her medikal çeviri türünün kendi özelliklerine dikkat edilmeli ve doğru terim seçimleri yapılmalıdır.

Medikal Çeviri Türleri

Medikal çeviri dediğimizde medikal cihaz tercümesinden ilaç çevirisine diş hekimliğinden biyokimyaya kadar uzun bir liste ile karşılaşmaktayız. Bu alanların her biri farklı olduğu için çevirileri yapan medikal çevirmenlerin de uzmanlık alanları buna göre şekillenmelidir. Örneğin dermatoloji alanında çeviri yapan bir medikal çevirmen, psikiyatri alanındaki bir metnin çevirisinde bilmediği terimler ile karşılaşarak uzman yardımı almak zorunda kalabilir. Okeanos Tercüme Hizmetleri, tıbbın her alanında profesyonel çeviri çözümleri sunan bir ekiple çalışarak genetikten biyokimyaya birçok alanda sizlere çeviri hizmeti sunmaktadır. Bu alanda yeni çalışmaya başlayan bir çevirmen, her ne kadar tıbbi terminoloji sözlüklerinden yararlansa da denklik konusunda sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle medikal çeviriye yeni başlayan çevirmenler, tecrübeli bir tıbbi çevirmen tarafından gözetlenmeli ve öğrenme sürecine tabii tutulmalıdır. Örneğin tıbbi tercüme  – medikal çeviri alanında bir başka dilde karşılığı bulunmayacak birçok kısaltma kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar, çevirmenler tarafından bilgi kaybı olmaksızın hedef okuyucuya başarıyla aktarılmalıdır.

Medikal Çeviri Yapılırken Hedef Kitlenin Önemi

Çeviri sırasında en fazla yapılan işlemlerden birisi, okuyucu kitlesini analiz ederek çevirileri belirli bir doğrultuda şekillendirmektir. Konumuz medikal çeviri olduğunda bu durumla oldukça sık karşılaşırız. Medikal çeviri iki hedef okuyucuya yönelik olarak şekillenir. İlki dilin basitleştirilmesini bekleyen hastalar ya da teknik elemanlardır. Bu kişiler için medikal çeviri kullanışlı olmalı; fakat bilgi kaybına mahal vermemelidir. Teknik terimler kullanılsa da yazım dili anlaşılır olmalıdır. İkinci grup ise bu alanda çalışan, akademik çalışmalar yapan ya da eğitim alan profesyonel sağlık çalışanlarıdır. Bu kişiler alanlarındaki terminolojiye hakim olduğu için çevirilerde basitleştirilmiş bir dil kullanmak onlar için körelticidir. Bu nedenle metnin özüne, terimlerine ve içerdiği bilgilere sadık kalmak gerekir. Bu gibi çeviriler; genelde tezlerde, tıbbi ya da medikal dergilerde ve konferans gibi toplu dinletilerde karşımıza çıkar. Okeanos Tercüme Bürosu medikal çevirmenleri, çevirilerine başlamadan önce okuyucu kitlesini ve metni analiz etmeye dikkat eder.

profesyonel medikal çeviri

Profesyonel Medikal Çeviri ve Tercüme Süreci Nasıl Olmalıdır?

 • Medikal tercüme dokümanı müşteriden firmaya ulaştığında terminolojisi göz önünde bulundurularak fiyatlandırma yapılır.
 • Müşteri fiyat ve teslim tarihini onayladığında çeviri süreci başlar.
 • Kurumsal müşterinize dair Kurumsal İlişkiler Koordinatörü belirlenir ve koordinatör proje işleyiş süreci boyunca müşteriyi bilgilendirir.
 • Medikal tercüme projesi alanında uzman tercümana iletilir
 • Tercüman ilk olarak medikal terminoloji sözlüğü çıkarır
 • Editör terminoloji sözlüğünü inceleyip onay verdikten sonra çeviri süreci başlar
 • Medikal tercüme belirlenen terminolojiye bağlı kalınarak çevrilir ve editör kontrolüne gider
 • Editör projeyi müşteri ve sektör ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak inceler ve edit eder
 • Kontrolör projeyi eğer word dosyası ise mizanpaj ve çeviri dili yönünden inceler
 • Eğer proje mizanpaj yapılması gerekiyorsa grafik tasarım ekibine iletilir
 • Sonrasında müşteriye teslimi sağlanır

Medikal Çeviri ve Tercüme Hatalarının Önüne Nasıl Geçilir?

 • Yapılan işin sorumluluğunu almak hata oranını azaltan ilk adımdır.
 • Medikal tercüme işlemine başlamadan terminoloji sözlüğü çıkarılmalıdır.
 • Medikal tercüme,  medikal terminoloji alanında uzman tercüman tarafından çevrilmelidir.
 • Kaynak metnin kullanım alanı göz önünde bulundurulmalı bu yönde çeviri yapılmalıdır.
 • Tercüme tamamlandıktan sonra tercüman yaptığı işi en az bir kere gözden geçirmelidir.
 • Medikal tercüme projesi bu konuda uzman editör ve kontrolör tarafından kontrol ve edit edilmelidir.
 • Tercüme gerekli görüldüğü durumlarda yayınlanacak ya da ibraz edilecek olan ülkede yerelleştirme yapılmalıdır.

Medikal Çevirilerde Neden Okeanos Tercüme Bürosu?

İngilizce, Japonca ve Çince gibi dillerden başlayarak 50’den fazla dilde profesyonel medikal çeviri hizmeti veren Okeanos, bu alanda yıllardır süregelen bir kalite politikasına sahiptir. Tercümanlarının medikal çeviri alanında uzmanlık sahibi, tıbbi terminolojiye hakim ve tecrübeli olmasını bir önkoşul kabul eder. Müşterilerine sağladığı medikal çeviri hizmetlerinde birden fazla kalite kontrol aşaması gerçekleştirir. Kontrolü tamamlanan çeviriler proje yöneticilerinin denetiminden sonra müşterilerimize itinayla teslim edilir. Müşterilerimizin çeviriler hakkında herhangi bir konuda görüş ve önerisi olursa 7/24 iletişim kanallarımız ile ulaşım sağlanır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu olarak medikal çeviri sorumluluğunuzu üstleniyor, sizler için kusursuz bir hizmet sağlamaya özen gösteriyoruz.

Medikal çeviri ve tercüme projeleriniz hakkında detaylı bilgi için www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlardan müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.