Arapça Çeviri

Arapça çeviri ve Arapça tercüme

Arapça, Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna ait bir dildir. Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça, dünyada en çok konuşulan beşinci dil olmakla birlikte aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 6 resmi dilden bir tanesidir.

Arapça Çeviri ve Önemi

Standart Arapça olarak da bilinen ve kabul gören Arapça (Fasih, Düzgün Arapça) olarak telaffuz edilir ve bütün Arap ülkelerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da insanların çoğu tarafından, İran ve Türkiye’de ise Arap azınlıklar tarafından konuşulan diller, Arapçanın farklı lehçeleridir. Standart Arapça hiçbir ülkede halkın konuşma dili olmamakla birlikte, resmî dil olduğu için eğitim görmüş her Arap, standart Arapçayı anlar ve konuşabilir. Standart Arapça olarak kabul edilen dil Kur’an’ın dilidir. Kur’an Arapça olması sebebiyle Arap dili, İslâm dininde özel bir yere sahiptir.

Arap Alfabesi

Arapça dili alfabesi 28 harften meydana gelmektedir. Bu harfleri oluşturan esas şekil sayısı ise 17’dir. Arap yazısı latin alfabesine ve diğer birçok dilin aksine sağdan sola doğru akış halinde yazılır ve o şekilde okunur. Harflerin neredeyse tamamı sessiz harftir. Harflere sesi sağlayan; ancak dini metinler ve şiirler dışında pek kullanılmayan işaretlerle sağlanır ve buna hareke denir. Arap harflerinin yazılma şekli, kelimenin başında, ortasında veya sonunda olmalarına göre kısmi değişiklikler gösterir.

Arap alfabesi tarihte ve günümüzde yalnızca Arapların kullanmakta olduğu bir alfabe olmayıp özellikle İslamiyetin başka milletler tarafından da kabul görmesiyle Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Asya’daki diğer Arap olmayan milletler tarafından da kabul görülmüş ve kullanılmıştır. Güncel yaşamda da Arap ülkeleri dışında İran, Pakistan, Afganistan gibi başlıca ülkelerde kullanılmaktadır. Fakat, Arapça dışında kullanıldığı dillerdeki değişik sesler için, alfabenin temel sembolleri üzerinde küçük değişiklikler yapılmıştır. Arap alfabesi, Osmanlı İmparatorluğu olmak kaydıyla İslamiyetin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinin akabinde dünyada yazılı dil olarak en çok kullanılan yazı dilidir.

Türkiye, 1928 tarihinde Latin harfleri yazı sistemine geçiş yapmıştır. Arap alfabesi m.s. 2 ila 4 yüzyıllar arasında Nebati yazısından ortaya çıkmış olmakla birlikte bugüne ulaşan en eski yazı örnekleri m.s. 6 yy’a aittir. Sağdan sola yazılan Arap alfabesinde bulunan 28 ünsüzün 22 adedi Sami alfabesinden geçerken şekil değişikliğine uğrayan sesler olup geri kalan altı ses Arapçaya aittir.

Dilin Tarihi ve Konuşulduğu Coğrafya

Aslında Arap yarımadasına özgün bir dil olmakla beraber 7. yy’dan bu yana İslamiyet’in yayılmasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, İslamiyetin kültürel baskınlığı ile birlikte zaman içerisinde Önasya, Mısır ve Kuzey Afrika’nın yerel dillerine ağır basmış ve bu coğrafyaların da dili olmuştur. Zaman içerisinde İspanya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar olabildiğince geniş bir coğrafyanın üst kültür dili haline gelmiştir. Günümüzde Fas’tan İran sınırına kadar yaklaşık 225 milyon kişinin anadili olsa da günlük konuşmada bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir. Ancak Kuran-ı Kerim’in yazıldığı dil olan 7. yüzyıl Hicaz Arapçası günümüze kadar değişmeden kaldığı için Standart Arapça (Fusha) kabul edilir ve değişik coğrafyalardan Arapların birbirleriyle anlaşabilmek adına konuştukları dildir. Arap devletlerinin resmi dili olduğu için eğitim ve basın yayın da bu Standart Arapça (Fusha) ile yapılır.

Arap Yarımadası’nın güneyinde konuşulan lehçeler Standart Arapça’dan o denli uzaklaşmıştır ki Güney Arapça adıyla ayrı bir dil olarak sınıflandırılabilir. Standart Arapça’nın dışında en önemli Arapça lehçeleri; Mısır Arapçası, Şamî (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de) Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçasıdır (Magribî Arapça). Malta adasında konuşulan Malta dili de aslında içine çok sayıda İtalyanca ve İngilizce sözcüğün karıştığı bir Arapça lehçesidir.

Arapça; Yunancadan İngilizceye, İspanyolcadan Farsçaya pek çok dünya dilini etkilediği gibi dilin Türkçe üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Türkçede Arapça kökenli pek çok sözcük bulunur. Ancak gramer yapılarındaki büyük farklar dolayısıyla pek çok Arapça kökenli sözcük Türkçede anlam kaymasına ve değişimine uğramıştır.

Arapça Konuşulan Ülkeler

Arapça, aşağıdaki ülkelerde tek resmî dildir ya da resmî dillerden biridir:

 • Bahreyn
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Cezayir
 • Cibuti
 • Çad
 • Etiyopya
 • Fas
 • Filistin
 • Irak
 • İsrail
 • Katar
 • Komorlar
 • Kuveyt
 • Libya
 • Lübnan
 • Mısır
 • Moritanya
 • Batı Sahra (Kısmen tanınan devlet)
 • Suudi Arabistan
 • Somali
 • Sudan
 • Suriye
 • Tunus
 • Umman
 • Ürdün
 • Yemen

Ayrıca Türkiye’de yaşayan Araplar tarafından da konuşulmaktadır.

Arap Dili ve Yazısı

Arapça, Afro-Asyatik (Hamito-Semitik)’dillerin alt grubundaki Semitik dil ailesine mensuptur. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri gibi beş ana lehçe grubuna ayrılır. Bu dil Arap Yarımadası’ndan Bereketli Hilal (The Fertile Crescent) boyunca Atlantik Okyanusu’na değin ulaşan geniş bir coğrafyada konuşulan dünyanın önemli dillerinden biridir.

Dünyada ortalama 350 milyon kişinin anadili olan Arapça, bir milyarı aşkın müslümanın ibadet dili olmasıyla birlikte; Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinde resmî dildir. Arapçanın dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sonucunda, Birleşmiş Milletler örgütü 1974’te Arapçayı altıncı resmî dil kabul etmiştir.

Arapça büyük medeniyetler, kültürler ve imparatorluklar doğuran dillerin başında gelir. Arapça’nın kullanımı 7. yüzyıla kadar Arap Yarımadası içine sınırlı kalmış, İslamiyetin gelişiyle birlikte Arap Yarımadası’nın dışında büyük bir hızla yayılarak; Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı kuşatmış, oradaki dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami fetihlerin sürmesiyle Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya’ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gelmiştir. Ayrıca Osmanlıca dilinde büyük bir rol oynar.

Arap alfabesinin, Nabat dilinden türediği kabul edilmekle birlikte nasıl, ne zaman ve nerede oluştuğu konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. İslam’dan önceki Cahiliye olarak adlandırılan dönemde edebiyat, özellikle şiir çok üst düzeylere çıkmıştı. Ancak yine de yazma konusunda ileri seviyelere ulaşılmamıştı.Muhammed devrinde iki alfabe kullanılıyordu:

Nesih: Kitap ve yazışmalarda kullanılan, yuvarlak harflerle ve bitişik olarak yazılmış el yazısı şekli,

Kufi: Çoğunlukla dekoratif amaçlar için kullanılan keskin köşeli harfleri olan yazı şekli.

İlaveten

Arap alfabesi (elifbe) 28 harften oluşur. 28 harfli şimdiki alfabe temel olarak harflerin üzerine ya da altına koyulan işaretlerle (hareke) belirtilen sesli ya da sessiz harflerden oluşur. Bu işaretler genelde kullanılmamalarına rağmen, ortaokul kitaplarında ve Kur’an’ın tüm basımlarında yer alır. Diğer Semitik diller gibi Arapça da sağdan sola doğru yazılır. Alfabe Farsça, Urduca, Peştuce ve Sindhi gibi diğer birçok dilde de kullanılır. Arapçada harfler tek başlarına, sözcük başında, sözcük ortasında ya da sözcük sonunda olmalarına göre değişik biçimler alırlar. Arapçada üç sözcük türü vardır: fiil, ad, harf ya da edat. Adların eril ve dişil biçimleri vardır.

Konuşulan Arapça doğal olarak ülkeden ülkeye değişir. Fakat klasik Arapça olan Kuran dili, 7. yüzyıldan beri büyük ölçüde değişmeden kalabilmiştir. Kur’an, dilin standartlaştırılması ve geliştirilmesinde büyük bir itici güç olarak yer aldı. Farklı ülkelerden gelen eğitimli Araplar buluştuğunda, genellikle klasik Arapça aracılığıyla iletişim kurarlar. Arap Yarımadası’nın güney kıyısında güney Arapça olarak bilinen birçok lehçe konuşulur. Fakat bu diller kuzeyin Arapça’sından o kadar farklıdır ki güney Arapça çoğu zaman ayrı bir dil olarak kabul edilir. Modern Arapça; temel sözcükler, morfoloji ve söz dizimi bütünü bakımından Kur’an’daki gibidir.

Günümüzde yaygın olan pek çok dil Arapçanın zengin söz varlığından pek çok sözcük almıştır. Türkçede pek çok Arapça kökenli sözcük bulunmaktadır. Ayrıca İngilizceye, birçoğu Arapçanın ön eki “al-” ile başlayan birçok sözcük katmıştır. Bunlardan bazıları; algebra, alcohol, alchemy, alkali, alcove ve albatros, mosk, minaret, sultan, elixir, harem, girate, gazelle, cotton, amber, sofa, mattress, tariff, magazine, arsepial, syrup, sugar, sherbet ve artichoke gibi sözcüklerdir. “Coffee” (kahve) de İngilizceye Türkçe ve İtalyanca yoluyla giren Arapça bir sözcüktür.

Arapça’nın Lehçeleri

Arapça ‘nın lehçeleri İslamiyetten önce kelimeler, kalıplar ve tamlamalar hakkında farklılık gösteriyordu. Ve yazılı eserler arasında (şiirler,anlaşmalar ve belgeler.) ortak bir lisan kullanılıyordu.  Bu ortak lehçe İslamiyetin doğuşundan sonra da devam etmiştir. Kur’an ‘da bu dil ile inmiştir. (Bazı bilgin ve araştırmacılara göre Kureyş lehçesi olarak).

Günümüzde ise Arapça ‘nın birçok ammice lehçesi bulunuyor. Bu ammice lehçelerinin bir sözlüğü , dil bilgisi kuralı veya bir müfredatı yoktur.

Bazı ammice lehçeleri Fasih Arapça’ya yakındır. Hijazi lehçesi Haile, Kasımıye, Bedevi Necidi lehçesi, Bedevi Libya ve Levanten lehçesi, Suriye , Lübnan, Yemen (Suudi Arabistan güneyini  ve  Umman batısını) ve Doğu (ralli parçaların Doğu, Suudi Arabistan , Kuveyt , Arap Emirlikleri, Umman , Ürdün , Bahreyn, Katar , Mısır , Cezayir , Fas, Tunus ve Libya Ve Irak ve Sudan ve Filistin.

Aslında Arapça’nın lehçelerini ülkelere göre kategorize etmek doğru değildir. Çünkü lehçeler ülkelere göre değil , köylere ve şehirlere göre sınıflandırmak gerekir. Örnek olarak Kahire’de konuşulan lehçe, İskenderiye’de konuşulan lehçe,Saide konuşulan lehçe ve doğu’da konuşulan lehçe tamamen birbirinden farklıdır.

Arapça Tercüme Bürosu

Arapça tercüme günümüzde oldukça sık olarak talep edilmektedir. Özellikle son zamanlarda, Suriye’den, Mısır’dan ve diğer Arap ülkelerinden pek çok vatandaşın ülkemize göç etmesi, ülkemiz sınırları içerisinde şirket kurmak ve ticaret yapmak istemesi, vatandaşlık, oturma izni alabilmek gibi işlemler için gerekli olan evrakların yanı sıra, her geçen gün ülkemizin artan Arap ülkeleri ile olan dış ticaret hacmi sebebiyle ihtiyaç duyulan belge, sözleşme ve evrakları tercüme ettirmek istenmesi Arapça tercüme bürosu arayışına yöneltmektedir.

Diploma, transkript, aile cüzdanı, kimlik, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi vb. belgelerin Türkçe Arapça çeviri talebi oldukça yoğun gelmektedir. Çeviri talebinde bulunan kişiler söz konusu belgeler için tercüme bürosuna giderek yeminli tercüme talebinde bulunurlar.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yeminli tercüme hizmeti kapsamında profesyonel tercüman kadrosu, editörleri ve proje koordinatörleriyle sizler için kaliteli çeviri hizmeti sağlamaktadır. Arapça Türkçe çeviri ve Türkçe Arapça çeviri kapsamında her biri belirli bir uzmanlık alanına sahip (teknik, hukuki, akademik, tıbbi vb.) Arapça tercüman kadrosu ile müşteriler için tercüme bürosu arayışlarında ilk sıralarda bulunmaktadır.

Okeanos Tercüme şirketi olarak yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme işlemleriniz için en iyi hizmeti yüksek düzeyde sağlayarak, editörlerimiz tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra belgelerinizin teslimatını sizlere sağlıyoruz.

Arapça Yeminli Tercüme – Arapça Noter Onaylı Tercüme

Okeanos Tercüme uzman ekibi ile birlikte tüm dillerde olduğu gibi Arapça Yeminli Tercüme hizmetlerinde başarıyla hizmet sunmaya devam etmektedir.

Tüm dünyada etkisi görülen göçler sonrası yer değiştiren Arap nüfusu sonrası tüm işlemler çerçevesinde yeminli tercüme talebi büyük oranda artış göstermiştir. Vize, ikamet, vatandaşlık, şirket kuruluşu, gayrimenkul alım satım işlemleri gibi durumlarda Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri hizmetine gerek duyulmaktadır. .bu durumda özellikle nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvafakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika gibi belgelerin Arapça noter onaylı tercüme yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmektedir. Arapça yeminli tercüme işlemleriniz için Beyoğlu 25.Noterliği ve Beyoğlu 58.Noterliği ‘nde evraklarınızın tasdikleri gerçekleştirilerek ücretsiz olarak aynı gün kargo ile tarafınıza iletilmektedir.
Arapça yeminli tercüme, tercüman tarafından yapılan tercüme işlemi sonrası evrakın çıktısını alıp ıslak kaşe ve imza yapılmasının ardından resmiyet kazanması sonrası ortaya çıkmıştır.

Tapu İşlemlerinde Arapça Yeminli Tercüme

Arap uyruklu kişilerin farklı bir ülkede gayrimenkul alım satım devir gibi işlemler sırasında resmi prosedürlerde Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri işlemi yapılmalıdır. Bu durumda Arap uyruklu kişinin yanında Arapça yeminli tercüman bulundurulmalı. Yabancı uyruklu kişinin öncelikle güncel pasaportunun Arapça noter onaylı pasaport tercümesi yapılmalı ve Tapu dairesinde resmi işlemler sırasında pasaportun orjinali ile birlikte ibraz edilmeli. Aynı zamanda gayrimenkul işlemleri sırasında tapu dairesinde alınan randevu sırasında işlem yapılırken yabancı uyruklu kişi ile birlikte bulunan Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri işlemi için yeminli tercüman taraflar arasında ve tapu dairesi memuru karşısında tüm konuşmaları ve gayrimenkul işlemi ile ilgili her şeyi açık, net, tarafsız ve detaylı olarak yapmalıdır.

Nikah İşlemlerinde Arapça Yeminli Tercüme

Türkiye’de Arap uyruklu kişi ile Türk vatandaşının nikah işlemi sırasında Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri işlemi yapılmalıdır. Arap uyruklu kişinin tüm evraklarının Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri işlemi Arapça yeminli tercüman tarafından yapılmalı ve nikah dairelerine başvuru sırasında orjinal evraklarla teslim edilmelidir. Sonrasında nikah töreni sırasında nikah memurunun yanında oturacak ve nikah işlemine dair tüm konuşmaların Arapça yeminli tercüman tarafından Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri işlemi yapılmalıdır.

Şirket Kuruluşu ve Sicil Tasdiki İşlemlerinde Arapça Yeminli Tercüme

İstanbul Ticaret Odası Perpa ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde olduğu gibi diğer Ticaret Odası şubelerinde de Arap uyruklu vatandaşlar beraberinde yeminli tercüman bulunmalı ve Arapça yeminli tercüme yapılmalıdır. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Odası’nda şirket kuruluşu veya sicil tasdiki sırasında şirket kuruluşu yeminli tercüme ve sicil tasdiki işlemi yapılmalıdır.
Okeanos Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana etik ilkelerine ve değerlerine bağlı olarak tüm tercüme projelerinde olduğu gibi Arapça yeminli tercüme işlemi yapılırken aynı şekilde yaklaşmakta ve değerleri ile birlikte uygun fiyat, kalite, hızlı tercüme kriterleri ile birlikte hizmet sunmaktadır.

Arapça Tercüman

Okeanos Tercüme şirketi geniş Arapça tercüman kadrosu sayesinde yurt içi ve yurt dışında çok sayıda başarılı projeye imza atmıştır.

Son yıllarda artış gösteren Arap uyruklu vatandaşların ve Arap menşeili firmaların dosya ve evraklarının tercümesi için Arapça tercüman ihtiyacı da artış göstermiştir. İnternette yer alan çok sayıda sitede ve farklı sektörlerde Arapça tercüman iş ilanlarına rastlamak mümkün. Arapça tercüman alımı perakendecilikten kurumsal şirketlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Arapça tercümanlık maaşları birçok dilde göre de oldukça yüksektir.

Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

 • Anadil düzeyinde Arapça ve Türkçe yazıyor ve konuşuyor olmak,
 • Yüksek öğrenim görmüş olmak,
 • En az bir alanda uzmanlaşmış olmak
 • En az Arapça tercüme konusunda 1-2 yıllık bir deneyime sahip olmak,

Arapça Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sabıka kaydı olmaması,
 • Herhangi bir yeminli tercüme ofisinde çalışıyor olmak,
 • Arapça tercüme yapabileceğinize dair bilginizi gösteren diploma, sertifika ya da sınav sonuç belgesine sahip olmak

Arapça Tercümanlar

 • Hem Arapça hem Türkçeye anadil düzeyinde hakim,
 • Teknik, hukuki, tıbbi başta olmak üzere terminolojilere hakim,
 • Dil bilgisi, yazım ve imla kurallarına dikkat eden,

kişilerden oluşmalıdır.

Tüm bu şartlar sağlanmasının Arapça yeminli tercüman olabilmek için noter onayı sürecine geçilmektedir. Çalışılan tercüme ofisinin bağlı bulunduğu noterlik tarafından yemin zaptı onaylandıktan sonra yeminli tercüman unvanı alınabilmektedir.

Okeanos Tercüme şirketi özellikle merkez ofisinin bulunduğu Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen şirket kuruluşu ve noterlik işlemlerinde bünyesinde görev alan Arapça tercüman kadrosu ile anlık çözümler sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ve etik değerlerin ilk sırada aldığı Okeanos Tercüme şirketi çok sayıda tercüman ve çevirmen istihdamı sağlamaktadır.

Arapça tercüme ve Arapça çeviri projelerinde son teknoloji müşteri paneli kullanan Okeanos bu sayede müşterilerine güven ve şeffaflık sağlamaktadır.

Arapça Yazılı Tercüme – Arapça Yazılı Çeviri

Arapça yazılı metinlerde Arapça’dan Türkçe’ye yazılı çeviri yapmak diğer dillere göre çok daha zor olmakla birlikte ciddi dikkat ve uzmanlık gerektirmektedir. Arapça Tercüme ye yazılı veya sözlü olarak birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Arapça Sözlü Tercüme ya da Arapça Yazılı Tercüme kullanım alanlarından bazıları:

Arapça Çeviri Hizmeti

Arapça tercümelerimiz; alanında uzman, mütercim tercümanlık, dil edebiyat mezunu anadili Arapça olan ya da Arapça dili hakkında eğitim görmüş tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir tercümanın günlük Türkçe Arapça ve/veya Arapça Türkçe kapasitesi ortalama 20 – 25000 karakterdir (20 – 25 sayfa).

Yazılı Dokümantasyon Tercümeleri – Yazılı Dokümantasyon Çevirileri

Arapça Web Sitesi Tercümesi – Arapça Web Sitesi Çevirisi

Okeanos Tercüme uzman tercümanları, ve yine şirketimize bağlı bulunan grafiker ve programcılarımızdan oluşan ekibimizle, son teknoloji yazılımlarını kullanarak siteniz talebiniz doğrultusunda tüm grafik ara birimleri ve içerdiği tüm metinlerle birlikte Arapça tercüme edilmektedir.

Turizm Alanında Arapça Tercüme Hizmetleri

Arapça’nın kullanım alanlarının her geçen gün yaygınlaşması ve turist sayısının giderek artması, turizm alanında tercüme isteklerinin oluşmasını sağlamıştır. Havayolu şirketleri, oteller, rezervasyon siteleri, turizm acentaları gibi yüzlerce iş kolunda Arapça tercüme hizmeti verilmektedir.

Tüm hizmetleriniz için bizden detaylı bilgi alabilirsiniz…

Arapça Ticari Tercüme – Arapça Ticari Çeviri

Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, dokümanlar, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, sunumlar, araştırmalar, toplantı tutanakları, kanun ve yönetmelikler, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları v.b. yazılı tercümeler, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Arapça Teknik Tercüme – Arapça Teknik Çeviri

Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Otomotiv, Otomasyon, Hidrolik-Pnömatik, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar. Elektrik, Genel Elektronik, İletişim Cihazları, Tekstil, Kimya, İnşaat, Mimarlık, çeşitli Üretim Makineleri, Tıp Cihazları, Hava – Kara taşıt ve makineleri. Ziraat, Çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro ve bunun gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Arapça Tıbbi / Arapça Medikal Tercüme ve Çeviri

Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi dallarında uzmanlaşmış tercümanlarımız ve doktorlardan oluşan uzman kadromuzla Anestezi, Biyoistatistik, Dahiliye, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, Tıbbi ürün lisans ve patentleri, medikal cihaz satan firmaların tanıtımları ve bu gibi konularda teknik dokümanlarınız tercüme edilmektedir.

Arapça Hukuki Tercüme – Arapça Hukuki Çeviri

Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve terminolojiye hakim tercümanlarımız tarafından Vekâletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunların Türkçeye ve Türkçeden Arapça dilinde , mahkeme ve duruşmalarda ise ardıl çeviri hizmeti verilmektedir.

Arapça Bilimsel ve Arapça Akademik Çeviri 

Kitaplar, Tezler, ödevler akademik araştırma ve bu gibi konularda, genellikle üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine sunulan tercüme hizmetimizdir.

Arapça Edebi ve Sanatsal Çeviri – Arapça Edebi ve Sanatsal Tercüme

Konusunda yüksek öğrenim görmüş ve kendi alanlarında uzmanlaşmış tercümanlarımız tarafından, Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden Arapça diline çevrilmesini kapsamaktadır.

Arapça Sözlü Tercüme – Arapça Sözlü Çeviri

Arap vatandaşlarının Türkiye’deki resmi kurumlarda gerçekleştirdiği pek çok işlem için Arapça sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Arapça Sözlü Tercüme Hizmetine Nerelerde İhtiyaç Duyulmaktadır?

 • Arap ortaklı şirket kuruluş ve tescil işlemleri için ticaret odalarında,
 • Arap uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen vekalet verme, araç satışı, hisse devri ve imza beyanı gibi işlemler için noterliklerde,
 • Gayrimenkul alım satım işlemleri için tapuda,
 • Arap uyruklu bir vatandaşın Türkiye’de bir davaya konu olduğu durumlarda adliyede,
 • Hasta doktor ilişkisini sağlamak adına hastanelerde,
 • Evlilik işlemleri esnasında nikah dairelerinde,
 • İş toplantılarında,
 • İş seyahatlerinde,
 • İş yemeklerinde

Ve buna benzer pek çok organizasyonda Arapça sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Arap vatandaşlarının resmi kurumlar başta olmak üzere pek çok alanda ihtiyaç duyduğu Arapça sözlü tercüme işlemi tercüme bürosu bünyesinde bulunan yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Arapça Ardıl Çeviri – Arapça Ardıl Tercüme

Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir süre konuştuktan sonra ara vererek, tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkan verir. Özel donanım ve teknik ekipman gerektirmediği ve simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve külfetsiz olduğu için küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda, telefon görüşmelerinde ve refakat hizmetleri için idealdir.

Arapça Simültane Tercüme – Arapça Simültane Çeviri

Bir etkinlikte konuşmacının söylediklerinin eş zamanlı olarak bir tercüman tarafından hedef dile özel ses sistemleri ve tercüman odaları veya kabin sistemleri kullanılarak kulaklık yardımıyla dinleyicilere aktarılması hizmetidir. Yabancı firma veya kişilerle yapacağınız toplantı, konferans, seminer veya çeşitli organizasyonlarınızda alanında uzman, terminolojiye hakim profesyonel tercümanlar aracılığıyla gereksinim duyduğunuz tüm dillerde Arapça Simültane Tercüme Hizmetleri verilmektedir.

Arapça Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz

1-) Arapça Yazılı Yeminli Tercüme Hizmeti

2-) Arapça Sözlü Yeminli Tercüme Hizmeti

Diğer Yapılan Arapça Tercüme ve Arapça Çeviri Hizmetler

1) Arapça Yazılı Tercüme – Arapça Yazılı Çeviri

a) Arapça Hukuki Tercüme – Arapça Hukuki Çeviri

b) Arapça Teknik Tercüme – Arapça Teknik Çeviri

c) Arapça Tıbbi – Medikal Tercüme – Arapça Tıbbi – Medikal Çeviri

d) Arapça Edebi Tercüme – Arapça Edebi Çeviri

e) Arapça Ticari Tercüme – Arapça Ticari Çeviri

f) Arapça Finansal Tercüme – Arapça Finansal Çeviri

2) Arapça Sözlü Tercüme

a) Arapça Simultane Çeviri

b) Arapça Ardıl Çeviri

3) Diğer Arapça Tercüme Hizmetlerimiz

a) Arapça Redaksiyon Hizmeti

b) Arapça Noter Onaylı Tercüme

c) Arapça Apostil Tasdikli Tercüme

d) Arapça Deşifre Hizmeti

e) Arapça Seslendirme

f) Arapça Alt Yazısı İçin Tercüme Hizmeti

Arapça Yeminli Tercüme Noter Tasdikleriniz

Beyoğlu 25. Noterliği ve Beyoğlu 58. Noterliği Şişli noterliklerinden Arapça Yeminli Tercüme leriniz tasdikletilerek tarafınızdan herhangi bir kargo masrafı ödemeksizin size iletilmektedir.

Şirket Kuruluşu ve Şirket Tescillerinde Arapça Yeminli Tercüme

Perpa İstanbul Ticaret Odası nezninde bulunan Sicil Memurluğu’nda Arap asıllı şirket Ortakları veya tamamen Arap asıllı sermayedarlardan oluşan şirketlerin kuruluş işlemlerinde Arapça Yeminli Tercüman ile yeminli tercümeleri şirketimizde yapılmaktadır.

Arapça Tercüme Fiyatları

Arapça tercüme hizmetinden yararlanılmadan önce sunulan Arapça tercüme fiyatları, tercüme bürosu seçiminde kritik noktalardan birisidir.

Müşteriler yeminli tercüme bürosu seçiminde belli başlı kriterleri değerlendirmektedir. Buna göre:

 • Şeffaf Arapça tercüme fiyatları politikasının uygulanması,
 • Arapça tercüme hizmetinin alanında uzman ve deneyimli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi,
 • Sağlanan Arapça tercüme hizmetinin barındırdığı kalite,
 • Zamanında teslimat

Bir müşterinin seçeceği yeminli tercüme bürosunda belirleyici kriterler arasındadır.

Kişilerin tercüme fiyatlarını en çok merak ettiği belgeler,

 • Kimlik,
 • Aile cüzdanı,
 • Diploma,
 • Transkript,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ehliyet,
 • Sözleşme

Arapça Tercüme Fiyatlarında En Fazla Merak Edilen İçerikler

 • Kullanım kılavuzu,
 • Web sitesi,
 • Katalog,
 • Kitap,
 • Dergi

Arapça tercüme fiyatlarını en çok merak ettikleri işlemler ise

 • Ticaret odalarında yabancı ortaklı şirket kuruluşu esnasında,
 • Yabancı uyruklu kişilerin noterlik işlemleri sırasında,
 • Gayrimenkul alım satımları esnasında tapuda,
 • Nikah işlemleri için nikah salonunda,
 • Adli bilirkişi olarak adliyede tercümanlık fiyatlarıdır.

Söz konusu belgeler, içerikler ve işlemler için sağlanan tercüme fiyatları müşterinin belgenin ya da içeriğinin çevirisini talep edip etmeyeceğini, sözlü tercüme talebinde bulunup bulunmayacağını belirlemektedir.

Okeanos Tercüme şirketi her biri belirli bir uzmanlık alanına sahip, yeterli derecede terminolojik bilgiye sahip ve deneyimli Arapça tercüman kadrosuyla müşterileri için uygun Arapça tercüme fiyatları belirlemektedir.

Tercüme fiyatları karakter üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercümesini ya da noter onaylı tercümesini talep ettiğiniz belgeleriniz içinse sayfa sayısı da hesaba katılmaktadır.

Okeanos Tercüme olarak her alanda olan Türkçe Arapça Tercüme ve Çeviri hizmetlerimiz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Standartları Kalite belgesi ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde tecrübeli ve uzman tercüman ve editörlerimiz tarafından sorumluluk bilinci dahilinde yapılmaktadır.

Tüm tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize info@okeanostercume.com.tr mail adresimiz ile, 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ve 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Yeminli tercüme hizmetimizde ülkemiz geneline ücretsiz kargo hizmetimiz ile teslimat yapılmaktadır…

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir