Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri

Yeminli Tercüman Nedir?

Noterlik makamında noter huzurunda çevirisini yaptığı dilleri bildiğine dair yemin beyanında bulunan tercümana yeminli tercüman denir. Tercüman yemin ettikten sonra yemin zaptı bulunur.

 Yeminli Tercüman Olmaya Dair Mevzuat:

 Çevirme işlemleri:

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.

 Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirinin başka yerde yaptırılması

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir.

Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir. :

Noterlik Kanununun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tunanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çeviri yaptırılan tercümanların yemin tutanakları, noterlik dairesinde özel bir klasörde saklanır. Noter, klasöründe yemin tutanağı bulunmayan bir tercümana çeviri yaptıramaz.

Yapılan mevzuat taraması sonucu çevirmenlik mesleğinin standartları, çalışma koşulları, ücretleri ve hakları ile mesleğin örgütlenmesiyle ilgili ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (ADLİ BİLİR KİŞİ TERCÜMAN VE ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza muhakemesinde;

 1. a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,
 2. b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak tercüman listelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; il adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından tercüman listelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi, tercüman olarak başvurabilecek olanların uzman oldukları dillerin belirlenmesi ve nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve listeden çıkarılma usul ve esasları ile tercümanlarca uyulması gereken ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
 2. b) İşaret dili: Duygu, düşünce istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla el ve vücut hareketleriyle, mimikler kullanılarak oluşturulan görsel dili,
 3. c) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,

ç) Komisyon: İl adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,

 1. d) Liste: İl adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından her yıl için oluşturulan tercüman listesini,
 1. e) Tercüman: Soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdur, şüpheli, sanık ve tanığın beyanlarını başka bir dilden veya işaret diliyle Türkçeye çeviren gerçek kişiyi,
 2. f) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
 3. g) Yıl: Takvim yılını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tercüman ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Komisyonlar, her yıl en geç 15 Eylül tarihine kadar, yargı çevresindeki il ve ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarından ve ceza mahkemelerinden hangi diller ve işaret dilinde tercümana ihtiyaç olduğunun 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister.

(2) Komisyonlar, gelen bilgilerden ve başvurulardan yararlanmak suretiyle hangi dil veya diller ile işaret dilinde tercüman ihtiyacı olduğunu belirler.

İlan

MADDE 5 – (1) Komisyonlar, tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder. Bu hususu il ve ilçelerdeki gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yazıyla bildirir.

(2) İlân, duyuru metninin il adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması, mahallî bir gazetede ve elektronik ortamda yayımlanması suretiyle yerine getirilir. Bu konuda gerekirse diğer mutat vasıtalar da kullanılabilir.

(3) İlânda, listeye kabul edilenlerin yemin için hazır bulunmaları gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.

Listeye kabul şartları

MADDE 6 – (1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 3. c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

 1. d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 2. e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 3. f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 4. g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

Başvuru usulü

MADDE 7 – (1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

 Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Başvuru dilekçesine;

 1. a) T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 3. c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

 1. d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.

(2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin ve etik ilkeler

MADDE 10 – (1) Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere komisyonca daha önce belirlenen ve ilân edilen gün veya günlerde Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilir.

(2) Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.

 1. a) Bağımsızlık.
 2. b) Tarafsızlık.
 3. c) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme.

ç) Görevini bizzat yerine getirme.

 1. d) Sır saklama.
 2. e) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

Listelerin ilânı

MADDE 11 – (1) Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.

(2) Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.

Tercüman giderleri

MADDE 12 – (1) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.

(2) Komisyonlarca oluşturulan listelerden Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında sanık tarafından seçilen tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanmaz. Bu durumda, mahkeme tercüman gideri ile vezneye yatırılması gereken süreyi belirler.

Yargılamanın sürüncemede bırakılması

MADDE 13 – (1) Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, tercüman hizmetinden yararlanma hakkı, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamaz.

Listeden çıkarılma sebepleri

MADDE 14 – (1) Listede yer alan tercümanların;

 1. a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,
 2. b) Kanunî bir sebep olmaksızın tercümanlık yapmaktan kaçınması,
 3. c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

ç) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen etik ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

 1. d) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suçlardan hüküm giymesi veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, durumunda adı listeden çıkarılır.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suçlardan hakkında kamu davası açılan kişinin ismi listede askıya alınır. Dava sonucu beraat edilmesi durumunda askıya alma işlemi kaldırılır.

Listeden çıkarılma usulü

MADDE 15 – (1) 14 üncü maddede sayılan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmesi hâlinde tercümanın adı komisyon kararıyla listeden çıkarılır.

(2) Listeden çıkarılmasına karar verilen tercümanlara ilişkin komisyon kararı ilgiliye tebliğ edilir ve 11 inci maddede belirtilen usule göre ilân edilir.

Listelerin yenilenmesi usulü

MADDE 16 – (1) Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde komisyonlarca bu Yönetmelik hükümlerine göre tercüman listesi düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Gerekenler

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • En az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak,
 • Çevirisini yaptığı dillerin herhangi bir yükseköğrenim kurumunda eğitimini aldığına dair üniversite diploması ve transkript ibraz edebilecek olmak,
 • Kişinin sabıka kaydının bulunmaması
 • Yemin zabıtı çıkarılacak noterlik makamının bulunduğu şehirde ikamet ettiğinizi gösterir ikamet belgesi

Tercüman evraklarını tamamladıktan sonra bağlı bulunduğu yeminli tercüme bürosu referansı ile birlikte tercüme bürosunun çalıştığı notere gidip yeminini edip yemin zaptını çıkarır. Artık tercüman çevirisini yaptığı evraklara yeminli tercüman sıfatı ile kaşe ve imza yetkisine sahiptir.

Yeminli tercüman, yemin ettiği noterlik makamına bağlı olarak çalışır ve huzurunda yemin ettiği noterlik dairesince zabıtı tanınır. Tercümanlar yeminli zabıt işlemini bir tercüme bürosuna bağlı olarak da yapabilir bağımsız olarak da. Yalnız tercüme bürosu referansı ile gitmeniz güvenilirlik, ulaşılabilirlik ve tanınılırlık açısından kolaylık sağlayacaktır.

Resmi kurumların talebi doğrultusunda bazı tercüme evrakları yeminli tercüman onaylı veya noter onaylı tercüme şeklinde düzenlenmektedir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüman Onaylı Tercüme

 • Noter onaylı tercüme, tercümesi yapılan evrakın yeminli tercüman tarafından imza ve kaşe yapılmasının ardından yeminli tercümanın zabıtının bulunduğu noterde onaylanması işlemidir.
 • Yeminli tercüman onaylı evrak sadece müşterinin istediği sayıda hazırlanır
 • Noter onaylı tercüme evrakı müşterinin talep ettiği sayıdan bir fazla hazırlanır ve o bir nüsha noterlik makamında muhafaza edilir.
 • Yeminli Tercüme yapılan evrak sadece yeminli tercüman tarafından kaşe ve imza yapılır
 • Noter onaylı tercüme yeminli tercüman tarafından onaylanan evrakın noterlik makamında noter onaylar

Yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme; Üniversiteler, Vergi daireleri, Bankalar, Konsolosluklar, Ticaret Odaları, Evlendirme Daireleri, Noterler, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Adliye, Savcılık, Gümrük Kapıları, Nüfus Daireleri gibi hemen her kamu kurumu tarafından talep edilmektedir. Evrakın yeminli tercüman onaylı ya da noter onaylı olması ibraz edilecek kurum talebi doğrultusunda belirlenir. İşlemler ona göre yapılır ve bu konuda en detaylı ve sağlıklı bilgiyi Yeminli Tercüme Bürolarından alabilirsiniz. Tercüme büroları yeminli tercüme bürosu ve yeminli hizmeti vermeyen tercüme bürosu şeklinde ikiye ayrılır. Eğer bir tercüme bürosu yeminli tercüme hizmeti veriyorsa büroya bağlı olarak çalışan en az bir tercümanına noterden yemin zaptı çıkarmak zorundadır. Yeminli Tercüme Bürosu sadece yemin zaptı çıkardığı dil üzerinden yeminli tercüman onayı yapabilmektedir.

Globalleşen dünyada diller ve ülkelerarası etkileşimin artmasıyla yeminli tercüme ve noter onaylı tercümehayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Sağlık, eğitim, ticaret, yaşam, seyahat gibi birçok nedene bağlı bulunarak yeminli tercüme ve noter onaylı tercümeye ihtiyacımız artmıştır.

Yeminli Dış Ticaret Tercümesi

Gelişen ekonomi ile yeni pazar ve yeni müşteri bulmak hem çok zor hem çok kolay iken pazara girmek kolay pazarda tutunmak bir o kadar zorlaştı. Teknolojiye de bağlı olarak rekabetin hat safhalara ulaşması ve özellikle internetin hayatımızın ve ticaretin en büyük parçası haline gelmesiyle artık dünyanın bir ucundaki firma ile rekabet etmek zorunda işletmeler. Dış ticaret yaparken en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri yeminli tercüme ve noter onaylı dış ticaret tercümesidir.

Dış ticaret sektründe iseniz saatlerin hatta dakikaların sizin için ne denli değerli olduğunu biz de sizler kadar iyi biliyor ve yeminli ithalat ihracat tercümesi konusunda kaliteli ve hızlı hizmeti sizler için en üst seviyede barındırıyoruz. Yeminli İthalat ve ihracat tercümesinde aşağıdaki evraklarda uzmanlığımız söz konusudur.

 • Ağırlık listesi yeminli tercüme ve çevirisi
 • Analiz raporu yeminli tercüme ve çevirisi
 • Analiz sertifikası yeminli tercüme ve çevirisi
 • ATA karnesi yeminli tercüme ve çevirisi
 • ATR belgesi yeminli tercüme ve çevirisi
 • Yeminli Beyanname tercümeve çevirisi
 • Yeminli Bitki Sağlık Sertifikası tercüme ve çevirisi
 • Yeminli CE belgesitercüme ve çevirisi
 • Çeki listesi yeminli tercüme ve çevirisi
 • Yeminli dağıtım ve satış belgesi tercüme ve çevirisi
 • Yeminli Dioksin sertifikası tercüme ve çeviris
 • Yeminli Düzeltme yazısı tercüme ve çeviris
 • Yeminli Ek Bildirim Yazısı Tercüme ve Çevirisi
 • Yeminli Ticari Fatura ve Proforma Fatura tercüme ve Çevirisi
 • Yeminli Koli Müfredat Listesi
 • Yeminli Navlun Faturası Tercüme ve Çevirisi
 • Yeminli ihracat beyan onayları tercüme ve çevirisi

İthalat ve ihracatta zamanlama ve kalitenin önemini sorumluluğunu ve ciddiyetinin bilinciyle firmamız profesyonel ekibi sayesinde ihtiyacınız olan hizmeti sağlıyoruz. Gümrükte ticaret yapıyorsanız mallarınızın gümrükte çeviri problemlerinden dolayı beklemesini, ticaretin aksamasının ve bunun sonucunda firmanıza ağır yaptırımlar veya bedeller ödetmenin önüne geçiyoruz. Okeanos uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiş bulunuyoruz ve sizin ihtiyaçlarınıza ve firmanıza göre ekibimizi ve çalışma stratejinizi planlıyoruz.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, bir tercüme bürosundan daha fazlasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Çok geniş müşteri portföyüne hizmet veren Okeanos Tercüme hemen her sektörde öncü kuruluşlara İstanbul’da yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır Bu denli geniş portföye sahip olmamız her sektörden her firmanın ayrı çalışma biçimini, ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak bu bilinçle sanki firmanız içinde bir departman uyumuyla çalışmalaraımızı yürütmekteyiz. Her müşteri ve her proje müşteri ihtiyaçları doğrultusunda planlanır, düzenlenir, ekibi belirlenir. Kurumsal müşterilerimize firmalarına özel kurumsal müşteri temsilcisi belirliyoruz. Dolayısıyla firmanızla iş birliği içinde bulunulan her bir projede defalarca kendinizi ve projenizi anlatma yükünü ortadan kaldırıp firmanızı ve projelerinizin tümünü tanıyan bilen kurumsal müşteri temsilcisi, tercüman ve editör ve daha fazlasından oluşan ekipler yönlendiriyoruz.

Firmanıza ve bütçenize en uygun yeminli tercüme ücreti ve yeminli tercüme fiyatı için firmamız web sitesinden bilgi edinebilirsiniz.

Arapça yeminli tercüme, İngilizce yeminli tercüme, Almanca yeminli tercüme, Fransızca yeminli tercüme, Rusça yeminli tercüme, İspanyolca Yeminli Tercüme, Farsça Yeminli Tercüme gibi her dilde yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme evrakları konusunda donanımlı bir ekibimizle Perpa Ticaret Merkezi’nde İstanbul Yeminli Tercüme hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca EN 15038 Kalite Belgemiz ile arzu ettiğiniz kaliteyi projelerinize yansıtıyoruz.

Yeminli Tercüme Bürosunun Verdiği Hizmetleri sıralamak gerekirse

 1. Yeminli Yazılı Tercüme Hizmeti
 2. Yeminli Sözlü Tercüme Hizmeti
 3. Diğer Yapılan Hizmetler

olmak üzere sizler için 3 aşamada topladık.

1) Yazılı Tercüme – Çeviri

 1. a) Hukuki Tercüme – Çeviri
 2. b) Teknik Tercüme – Çeviri
 3. c) Tıbbı – Medikal Tercüme – Çeviri
 4. d) Edebi Tercüme – Çeviri
 5. e) Ticari Tercüme – Çeviri
 6. f) Finansal Tercüme – Çeviri

Yeminli Tercüme Gerektiren Evraklardan Bazıları

 • Yeminli Diploma Çevirisi
 • Yeminli Teknik Şartname Çevirisi
 • Yeminli Tez-Ödev Çevirisi
 • Yeminli Evlenme Cüzdanı Çevirisi
 • Yeminli Doğum Belgesi Çevirisi
 • Yeminli Maaş Bordrosu Çevirisi
 • Yeminli Şirket Yazışmaları Çevirisi
 • Yeminli Vize Evrakları Çevirisi
 • Yeminli Pasaport Çevirisi
 • Yeminli Konsolosluk Belge Çevirisi
 • Yeminli Vasiyetname Çevirisi
 • Yeminli Apostil Tasdikli Çeviri
 • Yeminli Banka Raporları Çevirisi
 • Yeminli Hisse Bilgileri Çevirisi
 • Yeminli Sağlık Raporu Çevirisi
 • Yeminli Sözleşme Çevirisi
 • Yeminli Boşanma Kararı Çevirisi
 • Yeminli Ölüm Belgesi Çevirisi
 • Yeminli Mektup Çevirisi
 • Yeminli Sağlık Raporu Çevirisi
 • Yeminli Transkript Çevirisi
 • Yeminli Poliçe Çevirisi
 • Yeminli Kar ve Zarar Raporları Çevirisi
 • Yeminli Tanık İfadeleri Çevirisi
 • Yeminli Dava Dosyası Çevirisi
 • Yeminli Kalite Belgeleri Çevirisi
 • Yeminli Kullanım Kılavuzu Çevirisi
 • Yeminli Vekaletname Çevirisi
 • Yeminli İmza Beyanname Çevirisi
 • Yeminli Muvafakatname Çevirisi
 • Yeminli 184 formu ve zarf Çevirisi
 • Yeminli Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
 • Yeminli Kimlik Çevirisi
 • Yeminli Sabıka Kaydı Çevirisi
 • Yeminli Sertifika Çevirisi
 • Yeminli Protokol Çevirisi
 • Yeminli İlgili Makama Yazı Çevirisi
 • Yeminli CV(Özgeçmiş) Çevirisi
 • Yeminli Yaşam Belgesi Çevirisi
 • Yeminli Bordro Çevirisi
 • Yeminli Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi
 • Yeminli Ehliyet Çevirisi
 • Yeminli Fatura Çevirisi
 • Yeminli Dekont Çevirisi
 • Yeminli Bekarlık Belgesi Çevirisi
 • Yeminli Dilekçe Çevirisi
 • Yeminli Hesap ekstresi Çevirisi

2) Yeminli Sözlü tercüme

Ardıl Yeminli Tercüme hizmeti, yabancı ülke vatandaşlarının ülkemizde herhangi bir resmi kurumda işlem yaparken sıklıkla karşılaştığı durumdur. Bunlardan en yoğun şekilde talep edileni yeminli nikah töreni tercümesi ve şirket kuruluşu sırasında Ticaret Odalarında, Ticaret Sicil Müdürliklerinde veya noter yemilni sözlü tercüme şeklindedir. Ülkemizin özellikle yoğun göç almasından sonra yabancı sermayeli şirket kuruluşlarının sayısı hızla artmış bulunmaktadır. Örenğin arapça sözlü yeminli tercüme taleplerinizde noterde yeminli sözlü tercümeticaret odasında yeminli sözlü tercümenikah töreni yeminli sözlü tercüme ya da nikah işlemleri yeminli tercümanihtiyaçlarınızda anlık çözümler sunabiliyoruz.

3) Diğer Hizmetlerimiz

 1. a) Redaksiyon Hizmeti
 2. b) Noter Onaylı Tercüme
 3. c) Apostil Tasdikli Tercüme
 4. d) Deşifre Hizmeti
 5. e) Seslendirme
 6. f) Alt Yazısı İçin Tercüme Hizmeti

Yeminli Vize Evrakları Tercümesi ve Çevirisi

Yurtdışı lisans, yüksek lisans, doktora, master, erasmus planlarınız ve hayalleriniz var ve bunun için zaten hummalı bir çalışma ve hazırlık içerisindesiniz. Vize hazırlıkları için sadece evraklarınızı hazırlayıp toplamanın bile ne kadar maliyetli ve yorucu bir prosedür olduğunun bilincindeyiz. Tüm bu zorlu süreçler sonrasında vize işlemlerinde yapılan en ufak hata tüm emeğinizi yok edebilir ve biz bunun önüne geçmek ve hayallerinizi gerçekleştirmekte ufak da olsa katkımız olabilmesi açısından sizlere vize başvurularınızda acil yeminli tercüme hizmeti ve kaliteyi birlikte en uygun fiyatlarla yeminli tercüme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz.  Noter tasdikli yeminli tercümesi yapılan evraklarınızı Perpa Beyoğlu 25.Noterliği ve Famas Plaza Beyoğlu 42.Noterliği nde tasdiklerinizi yaptırarak aynı gün tarafınıza iletilmek üzere kargoya teslim ediyoruz.

İlaveten,

Yeminli Öğrenci Belgesi Tercümesi ve Çevirisi

Yeminli Diploma Tercüme ve Çevirisi

Yeminli Muvaffakatname Tercüme ve Çevirisi

gibi evraklarınızın tercümesi için firmamızdan fiyat almak için www.okeanostercume.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir, 0212 221 45 21 numaralı telefon numaramızdan ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden bilgi alabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir